Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Inwentaryzacja w rodzinnych ogrodach działkowych według Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej - 11.09.2013

Inwentaryzacja w rodzinnych ogrodach działkowych

według Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

 

 

Prace nad nową ustawą dla polskich Działkowców i rodzinnych ogrodów działkowych nadal trwają. Z każdym dniem ubywa czasu na uchwalenie dobrego prawa i zabezpieczenia miliona działkowych rodzin przed skutkami wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 11 lipca 2012 r.

Już tylko nieco ponad 4 miesiące pozostało na wypracowanie i wejście w życie regulacji, mających zachować przede wszystkim dorobek polskiego ogrodnictwa działkowego dla obecnego i przyszłych pokoleń.

Z całą pewnością, i tak bardzo trudnego jak pokazuje rzeczywistość, procesu legislacyjnego oraz procedowania nad obywatelskim projektem ustawy o ROD,
nie ułatwiają katalogi wnoszonych do niego poprawek.

Do grupy wielokrotnie omawianych już zmian zaproponowanych przez Klub Platformy Obywatelskiej, dołączyły także poszczególne ministerstwa.

Nie chodzi tutaj oczywiście o te uwagi, które mogą mieć charakter doprecyzowujący czy redakcyjny ale o te, które w znaczącym stopniu zmieniają istotę samego projektu, a wręcz zmierzają do dysfunkcyjności jego zapisów.

Na zakończonym w dniu wczorajszym posiedzeniu podkomisji nadzwyczajnej powołanej celem wypracowania nowego prawa dla ogrodów działkowych i samych działkowców, rozpatrywana była kwestia uwag „ministerialnych” do treści projektu obywatelskiego.

Szczególnie zaskakującą, by nie powiedzieć wręcz oburzającą propozycją
ze strony Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej była propozycja zmiany do art.14 projektu w postaci ust. 1a, w myśl którego, w terminie
6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy stowarzyszenia ogrodowe przeprowadzą inwentaryzację altan i obiektów gospodarczych znajdujących się na terenie ogrodu działkowego.

Nie można oprzeć się wrażeniu, iż tak zaproponowana zmiana, sporządzona została w całkowitym oderwaniu od rzeczywistości i bez jakichkolwiek racjonalnych nawet przesłanek.

Już samo literalne brzmienie tego zapisu nie daje żadnej odpowiedzi
na fundamentalną kwestię, a mianowicie co należy rozumieć pod pojęciem samej „inwentaryzacji”?

Czy chodzi w niej o przysłowiowy „spis” tego wszystkiego co znajduje się
na każdej z blisko miliona działek indywidualnych użytkowników w ROD?

Czy należy ją ograniczyć jedynie do samych altan?

Same powyższe pytania stawiają tę propozycję Ministerstwa w katalogu propozycji całkowicie niepoważnych i nieprzemyślanych.

Słusznie kwestię tę na posiedzeniu podkomisji podnosił pełnomocnik Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Mec. T. Terlecki oraz sam Prezes Związku, który wprost zadał pytanie – „Komu taka inwentaryzacja ma służyć? Z całą pewnością
nie działkowcom i ogrodom”. Zdaniem Prezesa E. Kondrackiego nakładanie obowiązków winno się odbywać w stosunku do określonych służb a nie społecznych działaczy. Trudno oczywiście nie zgodzić się w całości z takim stwierdzeniem.

Osobnym zagadnieniem jest, w jaki sposób tak ogromne obowiązki mieliby wykonać społeczni działacze w ogrodach, na których to przecież opiera się cały fundament PZD.

Należy wreszcie postawić i inne pytanie, a mianowicie – dlaczego Ministerstwo Transportu i Budownictwa chce kompetencje przysługujące organom państwowym przerzucić na samych działkowców? I wreszcie, jaka jest realność powodzenia działań inwentaryzacyjnych we wskazanym, szalenie krótkim półrocznym zaledwie okresie?

Jak widać już sam katalog pytań, często bez odpowiedzi, może posłużyć
za odpowiedź o sens i racjonalność takiej propozycji zmian do tekstu obywatelskiego.

W miejscu tym z całą stanowczością wskazać jednak należy, iż Polski Związek Działkowców zawsze współpracował i współpracuje z organami nadzoru budowlanego. Różnie niestety wygląda owa współpraca ze strony służb nadzoru. Zgłaszane przez rodzinne ogrody działkowe jak i inne struktury PZD zawiadomienia w zakresie ponadnormatywnych altan, coraz częściej są przez organa nadzoru budowlanego, bądź nie podejmowane w ogóle, bądź czas ich rozpatrzenia zaczyna skutecznie przekraczać okres roku i więcej lat. Problematykę tę na posiedzeniu podkomisji podniosła Pani Izabela Ożegalska – Prezes Okręgowego Zarządu Łódzkiego PZD.  

Jak się wydaje, to właśnie zagadnienie ponadnormatywnego budownictwa
w ogrodach działkowych, mogło stać za propozycją Ministerstwa. Nie można jednak poprzez próbę naprawy naprawdę marginalnego zjawiska, nakładać na Zarządy ROD
i samych działkowców obowiązków o tak wielkiej skali.

Z uwagi chociażby na brak przygotowania merytorycznego i wskazany, skrajnie krótki czas wykonania owej zaproponowanej inwentaryzacji, uznać ją należy
za całkowicie niewykonalną, a ewentualne wyniki prac jako tzw. „sztukę dla sztuki”. Nie określono bowiem żadnych celów tak przyjętej inwentaryzacji ani zasad postępowania z przygotowanym w jej wyniku materiałem.

Z tym większą ulgą odebrać należy fakt ostatecznego wycofania przez Ministerstwo w tracie posiedzenia podkomisji niniejszej poprawki.

Jest to kolejny, doskonały dowód na to, jak wielka i znacząca jest rola Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej w trakcie prac legislacyjnych, który poprzez merytoryczne argumenty i znajomość samej specyfiki funkcjonowania ROD, potrafi uchronić całe środowisko polskich działkowców od szkodliwych i nieracjonalnych propozycji rozwiązań ustawowych.

 

 

                                                                                                          Jan Stańczyk

                                                                                                          OZ Świętokrzyski

 

Kielce dn. 11.09.2013 r.

 

                                                                                                                       

           

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.