Polski Związek Działkowców - stop rozbiórkom altan

Najważniejsze informacje

Stanowisko Prezydium KR w sprawie odrzucenia poprawki rozszerzającej działanie obywatelskiej ustawy Stop Rozbiórkom Altan na obiekty przekraczające normy zapisane dla altan działkowych - 27.02.2015

Prezydium Krajowej Rady PZD, jako reprezentant przeszło miliona działkowców-członków PZD oraz inicjator kampanii społecznej, której efektem było złożenie do Sejmu RP obywatelskiego projektu ustawy Stop Rozbiórkom Altan, stanowczo sprzeciwia się propozycjom rozszerzenia ochrony prawnej zapisanej w przedmiotowej ustawie na obiekty przekraczające normatywy przewidziane dla altan działkowych. Zdaniem Prezydium KR PZD rozwiązanie takie byłoby sprzeczne z intencjami przeszło 700 000 obywateli, którzy podpisali się pod projektem obywatelskim. Co więcej, uważamy, że poprawka ta wręcz mogłaby zagrozić głównemu celowi inicjatywy, tj. niezwłocznemu usunięciu luki w prawie, która dała podstawy do zakwestionowania legalności altan budowanych od pokoleń przez rodziny działkowców.

Prezydium Krajowej Rady PZD pragnie podkreślić, że występując z inicjatywą ustawodawczą działkowcy świadomie podjęli decyzję o ograniczeniu jej działania do obiektów o wymiarach zapisanych dotychczas w prawie budowlanym dla altan. Za taką koncepcją przemawiało szereg argumentów, wśród których najważniejszymi były:

  • przekonanie, iż budując obiekty zgodne z normami ustanowionymi dla altan, działkowcy mieli pełne prawo uważać, że działają zgodnie z przepisami prawa;
  • świadomość, że ograniczenie takie zwiększa szansę projektu na uzyskanie szybkiej akceptacji w Parlamencie, dzięki czemu krzywdzący dla działkowców proceder wyburzania altan „normatywnych” zostanie niezwłocznie zablokowany;
  • powszechny wśród działkowców szacunek dla prawa, z którym kłóciły się działania osób wznoszących obiekty przekraczające normy zapisane dla altan;
  • doświadczenia wskazujące, że tzw. altany „ponadnormatywne” budowały głównie osoby działające z pełną świadomością łamania prawa, zwykle z zamiarem wykorzystywania działki w ROD na cele mieszkaniowe lub  komercyjne, a więc niezgodnie z jej przeznaczeniem;

Niezależnie od powyższego wskazać należy, że poprawki do projektu obywatelskiego rozszerzające jego działanie na wszelkie obiekty wzniesione na terenie ROD, postawiłyby pod znakiem zapytania konstytucyjność ustawy.

Jak wielokrotnie podkreślał PZD, wbrew błędnie stosowanemu przez niektóre media i polityków określeniu „legalizacji”, projekt obywatelski nie wywołuje tego skutku w stosunku do altan „normatywnych”. Zdaniem PZD pod rządami dotychczasowej ustawy prawo budowlane, działkowcy mieli prawo wznosić budowle identyczne do obiektów, które nowa ustawa definiuje po pojęciem „altany działkowe”. Przepis przejściowy projektu obywatelskiego, wykluczający możliwość rozbiórki altan „normatywnych” wzniesionych przed wejściem w życie ustawy, ma na celu jedynie usunięcie wątpliwości interpretacyjnych, a nie legalizację tych obiektów. W tej sytuacji rozszerzenie działania ustawy na faktyczne samowole budowlane – czyli tzw. altany „ponadnormatywne” – musiałoby zrodzić pytanie o to, dlaczego przypadki samowoli budowlanych w ROD, mają być traktowane w sposób odmienny od samowoli na innych terenach. Realnym stałoby się podważenie konstytucyjności takiego przepisu. Rozszerzenie działania projektu Stop Rozbiórkom Altan na altany „ponadnormatywne” mogłoby zatem doprowadzić do zniweczenia jego głównego celu, jakim było zabezpieczenie przed negatywnymi konsekwencjami nieprecyzyjnych przepisów działkowców, którzy nigdy nie działali z intencją naruszenia prawa. 

Z powyższych względów, Prezydium Krajowej Rady PZD apeluje do Senatu RP o przyjęcie ustawy uchwalonej przez Sejm 6 lutego 2015 r. w niezmienionym kształcie. Decyzja posłanek i posłów o odrzuceniu poprawki mającej rozszerzyć działanie ustawy na samowole budowlane była bowiem zgodna z interesami działkowców i rodzinnych ogrodów działkowych oraz w pełni oddawała wolę 700 000 obywateli, którzy złożyli do Sejmu projekt Stop Rozbiórkom Altan.

                                                                    Prezydium

                                                               Krajowej Rady

                                               Polskiego Związku Działkowców

 

Warszawa, dnia 25 lutego 2015 r. 

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio