Polski Związek Działkowców - stop rozbiórkom altan

Co piszą działkowcy

"RPO broni nielicznej grupy działkowców naruszających prawo i działających na szkodę PZD" - 19.10.2016

 "Doceniając wieloletni dorobek PZD prosimy Rzecznika Praw Obywatelskich, by nie szkodził swymi nie do końca przemyślanymi działaniami i zaczął traktować PZD jak partnera społecznego w działaniach na rzecz działkowców" - piszą działkowcy z ROD "Rolnik" w Grudziądzu

czytaj więcej

PZD od 35 lat działa na rzecz działkowców, staje w obronie osób o niskich dochodach, bez zwracania uwagi na poglądy polityczne - 18.10.2016

"PZD daje poczucie bezpieczeństwa i ochronę prawną przed zakusami ludzi biznesu oraz pseudodziałaczy usuniętych z szeregów PZD za działalność na pograniczu prawa" - piszą działkowcy z ROD "Kąpiele Słoneczne" w Grudziądzu w liście do Rzecznika Praw Obywatelskich

czytaj więcej

Wszelkie próby niszczenia dorobku ogrodnictwa działkowego zawsze będą budziły sprzeciw osób, które chcą przestrzegać prawa - 18.10.2016

"Nasz Związek może być przykładem demokratycznego samorządu, a wybrane władze PZD są zgodne z wolą wybranych przez ROD delegatów, którzy nie wahają się stawać w obronie interesów członków PZD przed negatywnymi skutkami inicjatyw podejmowanych przez niektórych członków władzy publicznej wykorzystujących skargi nielicznych osób nierespektujących prawa PZD, a tylko własny cel umożliwiający osiągnięcie korzyści dla siebie." - pisze Paweł Wełnic z ROD im. Grodu Lecha w Gnieźnie

czytaj więcej

"Stanowczo sprzeciwiamy się jakimkolwiek próbom odgórnej ingerencji w treść zapisu naszego Statutu" - 17.10.2016

"Z przykrością pragniemy zauważyć, że po raz kolejny swoje wystąpienie opiera Pan na doniesieniach pojedyńczych osób skonfliktowanych z prawowitymi organami Związku, usiłujących narzucić swoją wolę oraz swój partykuarny punkt widzenia ponad milonowemu gremium Związku, a przytoczone i przejaskrawione przykłady, pojedyńczo mają świadczyć o rzekomej patologii" - piszą działkowcy z Zarządu ROD im. kpr. Benedy w Bydgoszczy. 

czytaj więcej

Stanowisko Prezydium OZ Mazowieckiego w sprawie zastrzeżeń zgłaszanych przez RPO do Statutu PZD - 17.10.2016

"Podkreślamy, że Polski Związek Działkowców odwołuje się i utożsamia z ponadstuletnią tradycją ruchu ogrodnictwa działkowego w naszym kraju, budowanego z mozołem przez pokolenia działkowców, dla których  ogrody działkowe są nierzadko dorobkiem życia. Oburza nas również to, iż zarzuty podważające zgodność statutu z prawem opierane są na niesprawdzonych, subiektywnych doniesieniach osób lub podmiotów od dawna wrogich wobec PZD i nie honorujących przepisów prawa" - piszą członkowie Prezydium Okręgowego Zarządu               Mazowieckiego PZD w piśmie do RPO

czytaj więcej

"Zastrzeżenie RPO burzą kruchy spokój środowiska działkowego" - 13.10.2016

"Pana zarzuty do niektórych zapisów Statutu są zbiorem pomówień i powielaniem nieprawdziwych informacji uzyskanych od przeciwników Polskiego Związku Działkowców. (...) Pana rozeznanie o funkcjonowaniu ogrodów działkowych w Polsce jest niewystarczające, a swoim wystąpieniem popiera Pan osoby nieprzyjazne polskim działkowcom" - piszą członkowie OZ PZD w Kaliszu oraz członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Kaliszu.

czytaj więcej

"Dostrzeżone przez RPO problemy nie odnoszą się do PZD" - 13.10.2016

"Polski Związek Działkowców nie jest żadnym z wymienionych podmiotów zobowiązanych do udostępniania informacji publicznej. W związku z tym nie znajduje zastosowania przywołany przez Pana art. 6 u.d.i.p. Przywołany przez Pana art. 61 Konstytucji, który stanowi, że obywatel ma prawo do uzyskania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne również nie został naruszony, ponieważ PZD nie jest organem władzy publicznej" - zauważa w liście do RPO działkowiec Jezry Janowski z ROD "Elana" w Toruniu.

czytaj więcej

"Niezrozumiały jest fakt wyrywkowego podważania zapisów bez znajomości realiów działkowych" - 13.10.2016

"Zamiast słuchać plotek i snuć ciągle domysły, prosze rozmawiać z nami działkowcami, którzy dziękują Związkowi za ochronę prawną i obrone naszych interesów. Gdyby nie PZD - nie byłoby dzisiaj prężnie działającego ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce, a ogrody działkowe byłyby placami budowy w rękach deweloperów" - pisze w liście do RPO Maria Danes z ROD "Stokrotka" w Wąbrzeźnie.

czytaj więcej

"Ta sprawa nie może pozostać bez reakcji i musi być wyjaśniona do końca" - 12.10.2016

""Magazyn śledczy Anity Gargas" w naszej ocenie jest świadomym i z góry nastawionym programem na dyskredytację Polskiego Związku Działkowców w odbiorze społecznym.  (...) Ta sprawa nie może pozostać bez reakcji i musi być wyjaśniona do końca, bo rzeczywistość jest inna, niż ta, którą przedstawiono w programie. Nie ma możliwości oszukania działkowca, przy rozliczeniu się za jego nakłady w procesie likwidacji, nawet, gdyby ktoś próbował. W tej materii PZD ma czyste ręce. Dlatego takie przedstawienie problemu, jakie obejrzeliśmy w czasie programu musi budzić w nas stanowczy protest - czytamy w stanowisku Prezydium OZ PZD w Szczecinie w sprawie programu TVP 1 wyemitowanego w dniu 05.10.2016 roku.

czytaj więcej

"Statut PZD był przedmiotem wnikliwych badań ze strony nie tylko sądu, ale również wielu innych podmiotów" - 12.10.2016

"Nie zgadzamy się na tak jednostkowe i wybiórcze traktowanie naszego Związku. Jest to kolejne działanie, w którym Pan Rzecznik próbuje uchybić znaczeniu milionowego zrzeszenia polskich działkowców. Zrzeszenia, które jest dobrowolne i opiera się na społecznej pracy wszystkich członków. Nie może być tak, że skarga kilku niezadowolonych, nieprzestrzegających przepisów osób, może w taki sposób wpływać na najwyższe organy kraju" - piszą członkowie Okręgowego Zarządu Pomorskiego PZD z w Gdańsku.

czytaj więcej

"RPO stara się za wszelką cenę znaleźć punkt zaczepny" - 12.10.2016

"Opublikowanie zastrzeżeń do statutu organizacyjnego na swojej stronie internetowej, nadaje publikacji charakter aprobujący te zastrzeżenia, do czego jednak nie upoważniają Rzecznika Praw Obywatelskich jego kompetencje ustawowe. Działanie to, bowiem nosi znamiona wkraczania w dziedzinę praw obywatelskich i samorządnościowych organizacji pozarządowej" - piszą członkowie OZ PZD w Szczecinie w swoim stanowisku do RPO.

czytaj więcej

"PZD zbudowany został na tradycjach i dziedzictwie ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce" - 12.10.2016

"Nic samo nie przyszło. Dominował wspólny interes, a pożyteczne i potrzebne działania traktowaliśmy, jako powinność na rzecz mieszkańców. Byli i obecni działkowcy stworzyli możliwości by ogrody miały wiele pożytecznych funkcji" - piszą członkowie Okręgowego Zarządu PZD w Legnicy.

czytaj więcej

"PZD ma ma zagwarantowaną samodzielność, samorządność i niezależność" - 11.10.2016

"Z całą stanowczością stwierdzamy, że PZD jest organizacją, która na podstawie obowiązujących przepisów prawa ma zagwarantowaną samodzielność, samorządność oraz niezależność - fundamentalne prawa organizacji pozarządowej, gwarantujące możliwość samoorganizacji i pozostawienie członkom PZD swobody w decydowaniu o prawach wewnątrzorganizacyjnych w zgodzie z obowiązującymi przepisami" - piszą Członkowie Okręgowego Zarządu PZD w Legnicy.

czytaj więcej

"Bezzasadność poselskich interpelacji została obnażona" - 11.10.2016

"Po raz kolejny, populistyczny wydźwięk przedmiotowych interpelacji, wskazuje, że mamy do czynienia jedynie z próbą wzbudzenia chaosu i poróżnienia środowisk działkowych z innymi środowiskami społecznymi" - piszą Członkowie Zarządu Okręgowego PZD w Gdańsku w stanowisku dot. interpelacji poselskich.

czytaj więcej

"Nasze stowarzyszenie PZD może być przykładem demokratycznego samorządu" - 10.10.2016

"Smuci mnie fakt, że RPO występując publicznie dokonał pobieżnej analizy niektórych zapisów na podstawie skarg osób kwestionujących legalność postanowień statutu PZD i domaga się zmian bez zbadania dogłębnie sprawy" - pisze Lech Studziński, prezes ROD im. kpr. Benedy w Bydgoszczy, w liście do RPO.

czytaj więcej

"Rozwiązania statutowe nie muszą być akceptowane przez wszystkich" - 07.10.2016

"Obowiązujący od ponad roku Statut PZD jest dokumentem w pełni gwarantującym i zabezpieczającym prawa wszystkich członków największego ze stowarzyszeń ogrodowych w Polsce. Członkowie Prezydium OZ Małopolskiego PZD w Krakowie wyrażają zdumienie, iż dla RPO znaczący staje się głos przeciwników PZD. Be zbadania sprawy i zapoznania się z rzeczywistym stanem rzeczy RPO podziela negatywne oceny całkowicie nieznajdujące zastosowania w rzeczywistości" - czytami w stanowisku do RPO.

czytaj więcej

"Jedynym podmiotem władnym do orzekania i oceny jest niezawisły sąd" - 07.10.2016

"Każde stowarzyszenie w kraju posiada fundamentalne cechy jak: samodzielność, samorządność oraz niezależność. Z tego wynika swoboda w decydowaniu o kwestiach wewnątrz - organizacyjnych. Działanie RPO uznaję za podważające samodzielność i samorządność Związku" - pisze w liscie do RPO Józef Romanowski działkowiec Szczecina.

czytaj więcej

"Statut PZD to są przepisy, które tworzyli działkowcy dla działkowców" - 07.10.2016

"Jestem działkowcem i jak co roku z zapałem pracuję na mojej działce. Jak co roku muszę bronić swojej działki. To stało się już tradycją. Jako członek stowarzyszenia PZD stosuję się do przepisów prawa, czy to prawa polskiego czy to prawa związkowego, wymagam i mam takie życzenie, aby tego prawa przestrzegali również  inni. Statut PZD, Regulamin ROD to są przepisy, które tworzyli działkowcy dla działkowców, zapisy te bronią naszych praw i wytyczają obowiązki. Są to przepisy dobre, funkcjonujące i zapewniające działkowcom spokój" - pisze działkowiczka z Rzeszowa do RPO.

czytaj więcej

"RPO niepotrzebnie wywołuje wśród nas niepokój" - 06.10.2016

"Pana wątpliwości i zarzuty wobec niektórych zapisów naszego statutu są nieprawdziwe i chybione. Tak to zazwyczaj bywa, że jak pochopnie wydaje się osądy w oparciu o niesprawdzone i jednostronne informacje bez wnikania w sedno sprawy to wyrządza się drugiej stronie krzywdę. Taką krzywdę wyrządza Pan działkowcom zrzeszonym w Polskim Związku Działkowców i niepotrzebnie wywołuje wśród nas niepokój" - czytamy w stanowisku Zarządu i Komisji Rewizynej ROD im. St. Staszica w Pile.

czytaj więcej

"Wystąpienie RPO to kolejna próba poróżnienia środowiska działkowców" - 05.10.2016

"Uważamy, że RPO nie powinien stawać wyłącznie po stronie pojedyńczych osób, ale przed upublicznieniem swego stanowiska powinien przeprowadzić konsultacje ze wszystkimi stronami danej sprawy, którą wnosi na wokandę" - piszą Prezesi Rodzinnych Ogrodów Działkowych Okręgu Elbląskiego.

czytaj więcej

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio