Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Narady Prezesów ROD w okręgu Toruńsko-Włocławskim PZD - 14.08.2013

W dniach 5, 6, 7 sierpnia 2013 roku odbyły  się narady Prezesów Zarządów ROD i tak kolejno miały one miejsce w Toruniu, Włocławku i Grudziądzu. Naradom przewodniczył Prezes Okręgowego Zarządu Toruńsko-Włocławskiego PZD – p. Piotr Gadzikowski. Po krótkim wstępie mającym za cel zapoznać Prezesów ROD ze zmianami, które nastąpiły w ścisłym kierownictwie władz okręgu, prowadzący naradę zapoznawał zebranych z wynikami prac nadzwyczajnej Komisji Sejmowej do opracowania ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Ustawy, która jest dla działkowców w obecnej sytuacji swoistym być albo nie być, co jest pokłosiem orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności z Konstytucją obecnie obowiązującej ustawy o ROD z 8 lipca 2005 roku.

Prezes OZ szczególny nacisk w swoich wypowiedziach położył na zapisy artykułu nowego projektu ustawy o rod, mówiącego o zasadach uwłaszczenia działkowców oraz wynikających stąd komplikacjach natury prawnej a nade wszystko wprowadzających niesprawiedliwy podział na działkowców, którym to prawo będzie przysługiwać oraz tych, którzy nigdy nie będą mieli na to najmniejszych szans. Kolejnym punktem, który był szeroko omawiany to kwestia niekontrolowanego obrotu działkami i niosącymi to skutkami dla zarządów stowarzyszeń prowadzących swoje ogrody. Brak wglądu w proces przekazywania działek spowoduje anarchię i totalną destabilizację w ogrodach, czego wynikiem będzie brak możliwości wyegzekwowania należnych sum za media i kwot na utrzymanie i rozwój ogrodu.

Uczestniczący w naradach Prezesi ROD sformułowali stanowiska do Premiera i Prezydenta RP, w których to zawarli dezaprobatę co do wniesionych poprawek do obywatelskiego projektu ustawy o ROD przez parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej.

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio