Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

"Dziwne jest uporczywe stanowisko PO idące w kierunku likwidacji Związku" - 10.07.2013

Na podstawie par.4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 maja 1962 r. w sprawie przekazywania terenów w miastach i osiedlach (Dz.U.Nr 3 z 1969 r .poz 19.) oraz decyzji Prezydenta Miasta Suwałk Nr Z G T- II-8230/02/308/83 z dnia 07 kwietnia 1983 r. przekazano  w dniu 26 maja 1983 r. Zarządowi  Wojewódzkiemu Polskiego Związku Działkowców  w Suwałkach - teren położony w Suwałkach - Czarnoziem przeznaczony na urządzenie Pracowniczego Ogrodu Działkowego dla potrzeb  mieszkańców Suwałk.

        Przekazana nieruchomość jest własnością Skarbu Państwa, zajmuje obszar 7.4830 ha. Nieruchomość przekazano nieodpłatnie na czas nieokreślony. Na przekazanym gruncie wyznaczono 200 działek, zagospodarowano 160.

        Zebranie organizacyjne Pracowniczego Ogrodu Działkowego im."Malinka" w Suwałkach odbyło się w dniu 8 grudnia 1983 r. Z ramienia Wojewódzkiego Zarządu Polskiego Związku  Działkowców  w Suwałkach w  zebraniu przewodniczył Henryk Krysztopik-sekretarz WZ PZD, obecnymi  na zebraniu byli Joanna Smarżewska- kierownik Biura WZ PZD i Jadwiga Chilińska - straszy  instruktor d/s fachowych.

       Na zaproszonych 160 działkowców  obecnych było 36, zebranie odbyło się w II terminie.

Zgodnie ze Statutem PZD na zebraniu wybrano Zarząd Ogrodu, Komisje Rewizyjną i Komisję Rozjemczą . Prezesem Ogrodu został Jan Tyczkowski, Przewodniczącą Komisji  Rewizyjnej - Feliksa Kotarska, a Przewodniczącym Komisji Rozjemczej Bronisław Rybacki. Większością  głosów Ogrodowi nadano nazwę " MALINKA ".

      Następnie decyzją Prezydenta Miasta Suwałk nr 6.III. 8418-1/91 z dnia 15.04.1991 r. przekazano grunta o powierzchni 3,1729 hektarów dla Polskiego Związku Działkowców na powiększenie areału już istniejącego ogrodu " Malinka '.

      Ogólna powierzchnia  ogrodu wynosi 10,6529 ha, powierzchnia użytkowa 9,0392 ha , na której usytuowano 291 działek na dzień dzisiejszy wszystkie działki są zagospodarowane.

       Miasto Suwałki oddało w użytkowanie  wieczyste na 99 lat  to jest  do dnia 6 listopada 2095 roku nieruchomość - grunta położone w obrębie "Nowe Miasto" oznaczone nr 22722 o łącznej powierzchni 10,6529 ha Polskiemu Związkowi Działkowców  z siedzibą w Warszawie.

       W okresie  od 1984 r. do 1999 r. wybudowano w POD następującą infrastrukturę:

 

- 1629 m długości i 3.258 m2 ogrodzenia

-      2 bramy wjazdowe do ogrodu

-    57 furtek wejściowych

- 3665 mb sieci wodociągowej

-   291 punktów czerpalnych wody

-    17 alejek , długości 1500 mb

-      3 sanitariaty

 

     W okresie  od 2000 do 2013 r. w ROD wybudowano następującą infrastrukturę:

-      1 stację Trafo

- 1827 mb podziemnej sieci energetycznej

-    34 rozdzielni - urządzeń pomiarowych energii elektrycznej

-        dom działkowca z pomieszczeniem gospodarczym

-        monitoring domu działkowca i przyległego terenu

-      2 nowe tablice informacyjne

-      2 plany lokalizacji działek w ogrodzie, postawione przy bramach wjazdowych

-      ogrodzono i zagospodarowano posesję domu działkowca z wybudowaniem chodników z        

       alejek do domu działkowca

-      postawiono na posesji przy domu działkowca tablię jubileuszową z napisem - 

                                   "POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW

                                    30 - lecie ROD "Malinka" w Suwałkach

                                                  17 sierpnia 2013 r."

      Po za wymienionymi pracami, zrealizowano szereg innych zadań o charakterze inwestycyjno- remontowym, takich jak: remont ogrodzenia zewnętrznego, remont i modernizacja bram,żwirowanie i remont alejek, sadzenie żywopłotów na pasie ochronnym.

      Promujemy dalsze dokonywanie zmian inwestycyjno - remontowych poprzez wyposażenie ogrodu w nowoczesną infrastrukturę, a za priorytetowe zadania dla Zarządu uznajemy:

      - wykupienie od działkowców nasadzeń i naniesień na 4 działkach z przeznaczeniem ich na lokalizacje 2 parkingów na pojazdy samochodowe i 2  lokalizacje  kontenerow na odpady.

      - wymianę i remont ogrodzenia zewnętrznego

      - przebudowę nawierzchni alejek poprzez usunięcie  z alejek nasadzeń, żwirowanie i brukowanie stromych pagórków

      - montaż monitoringu przy bramie nr  I

    Wyrażamy zadowolenie, że  wiodącym  projektem w pracach podkomisji sejmowych  stał się obywatelski projekt o rodzinnych ogrodach działkowych opracowany przez środowisko działkowców. Treści zapisów  projektu ustawy są zgodne z wyrokiem Trybunału  Konstytucyjnego, Konstytucją RP i gwarantują;

-   poszanowanie praw nabytych przez działkowców

-   zachowanie własności działkowców do nasadzeń i  naniesień na działce

-   odszkodowania za naniesienia i nasadzenia  oraz prawo do działki zamiennej przy likwidacji       

    ogrodu

-   zachowanie dotychczasowego charakteru działki jako świadczenia socjalnego co oznacza 

    zwolnienie  z czynszów dzierżawnych i podatków

-   pełną swobodę zrzeszenia się

-   samorządność działkowców w zarządzaniu ogrodami - stowarzyszenia ogrodowe i każde inne 

    stowarzyszenia mają podlegać nadzorowi władz publicznych, ale nie być ubezwłasnowolnione  

    i podporządkowane właścicielowi gruntu ogrodu

-   przekształcanie struktur PZD w stowarzyszenia.

    Nie może być mowy o likwidacji Polskiego Związku Działkowców o czym mówią projekty Ustawy PO i  SP. Zapisy te prowadzą do likwidacji zawartych umów na użytkowanie  wieczyste gruntów potwierdzone aktem notarialnym i wpisem tego prawa do księgi wieczystej. Należy zauważyć,że Trybunał Konstytucyjny nie nakazuje likwidacji PZD, więc dziwne jest uporczywe stanowisko posłów  PO idące w kierunku likwidacji Związku.

   Należy zauważyć , że jeżeli Związek zostanie rozwiązany, to wcześniej , czy póżniej  dojdzie do likwidacji ogrodów działkowych w Polsce.

    Dlatego musimy pamiętać, że jedyną alternatywą jest zachowanie Polskiego Związku Działkowców poprzez przekształcenie w stowarzyszenie zgodnie z projektem obywatelskim o ROD.

     Prosimy więc adresatów niniejszego pisma o poparcie naszych wniosków.

 

                                                          Z poważaniem i wyrazami szacunku

 

                                                                               Za Zarząd ROD

 

                                                                                Prezes Zarządu ROD"Malinka" w Suwałkach

                                                                                mgr Daniel Paciukanis

Suwałki, dnia 9 lipca 2013r.

 

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio