Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Co należy zrobić, aby przekazać działkę w ROD na rzecz osoby niespokrewnionej zgodnie z prawem? - 27.03.2013

Podstawą odpowiedzi na to pytanie jest wyjaśnienie, czym jest prawo użytkowania działki w ROD. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o rodzinnych ogrodów działkowych prawo użytkowania działki polega na bezpłatnym i bezterminowym prawie używania działki i pobierania z niej pożytków. Prawo to nie należy mylić z prawem własności. Właścicielem gruntu, na którym leży działka jest gmina bądź Skarb Państwa. Zaś Polski Związek Działkowców jest użytkownikiem bądź użytkownikiem wieczystym gruntu. Podmiot nabywający działkę w ROD nie nabywa więc prawa własności do gruntu, lecz staje się wyłącznie właścicielem nasadzeń i naniesień znajdujących się na działce (art. 15 ustawy o ROD).

 Członek Związku i użytkownik działki, jeżeli zamierza zrezygnować z działki i przekazać ją innej osobie musi pamiętać o konieczności dopełnienia formalności w tym zakresie, a także o różnicy, jaka istnieje pomiędzy zrzeczeniem się działki na rzecz osoby bliskiej, a zrzeczeniem się na rzecz innej osoby.

 Rezygnacja z działki następuje poprzez złożenia w zarządzie ROD pisemnego oświadczenia o zrzeczeniu się członkostwa w PZD i prawa użytkowania działki (§ 77 ust.1 regulaminu ROD). Jednocześnie użytkownik działki ma prawo wskazania zarządowi ROD osobę bliską jako swojego następcę, natomiast jeżeli wskaże inną osobę spoza kręgu osób bliskich zarząd nie jest związany tym warunkiem i może tę działkę przydzielić innej osobie oczekującej na przydział działki (§ 79 ust.1 regulaminu ROD).

 Na tej podstawie zarząd ROD wydaje uchwałę stwierdzającą wygaśniecie członkostwa i od momentu uprawomocnienia się jej staje się dysponentem działki (§ 81 ust. 1 pkt. 2 regulaminu ROD). W celu dokonania wyceny wartości nasadzeń i naniesień na działce powinien zlecić inwentaryzację, chyba że ustępujący z działki i ubiegający się o działkę zgodnie ustalą wartość nasadzeń i urządzeń i złożą pisemne oświadczenia w tej sprawie (§ 85 ust.1 regulaminu ROD).

 Nowy działkowiec ma obowiązek rozliczenia się z dotychczasowym użytkownikiem za nasadzenia i naniesienia, które stanowiły jego własność. Jeżeli rozliczenie to nastąpiło bezpośrednio pomiędzy nowym użytkownikiem działki, a ustępującym konieczne jest złożenie oświadczenia do zarządu ROD o tym, iż rozliczenie miało miejsce.

Wcześniej należy formalne uzyskać członkostwo w PZD i prawo użytkowania działki, czyli tzw. przydział. Nie można bowiem objąć działki bez takiej uchwały, której wydanie dopiero potwierdza prawo działkowca do działki. Aby uzyskać ten przydział należy złożyć wniosek o chęci zostania członkiem PZD i użytkownikiem konkretnej działki. Taki wniosek składa się do zarządu ROD w formie wypełnionej deklaracji członkowskiej. Na tej podstawie zarząd ROD wydaje uchwałę i doręcza nowemu użytkownikowi decyzję przydziałową (§ 62 ust.1 i § 63 ust. 2 regulaminu ROD).

 Zgodnie z § 72 ust. 1 regulaminu ROD użytkownik działki nie może samowolnie – z pominięciem zasad formalnych – przekazać działki innej osobie, gdyż nie ma do tego uprawnień, a jest to przy tym zagrożone karą pozbawienia członkostwa i prawa użytkowania działki, na mocy § 36 statutu PZD. Powyższy przepis stanowi, że jedną z przesłanek do pozbawienia prawa użytkowania działki w ROD i członkostwa Związku jest samowolne rozporządzanie prawem do działki, które polega na rozliczeniu się z osobą, która chce być następnym użytkownikiem i przekazaniu mu działki, ale przed ostatecznym wydaniem decyzji przez zarząd w tej sprawie.

 Jeżeli chodzi o opłaty to nowy użytkownik będzie musiał uiścić składkę członkowską, wpisowe, opłatę inwestycyjną i opłatę na rzecz ogrodu (§ 68 regulaminu ROD). Na 2013 r. obowiązuje składka członkowska w wysokości 19 gr. od 1 m² powierzchni działki. Wpisowe (jednorazowe) waha się od 120 zł do 300 zł (zależnie od decyzji Okręgowego Zarządu PZD właściwego na miejsce położenia ROD). Opłata na rzecz ogrodu jest przeznaczona na funkcjonowanie ogrodu, a w szczególności na pokrycie kosztów zapewnienia bezpieczeństwa, wywozu śmieci oraz bieżącej konserwacji infrastruktury (może to być 0,10 za 1 m2 działki, ale i więcej). Największy koszt dla działkowca stanowi opłata inwestycyjna. Opłata inwestycyjna ustalana jest przez zarząd ROD każdego roku, zgodnie z instrukcją Krajowej Rady PZD, która stanowi, że przy ustalaniu opłaty należy się kierować wartością środków trwałych istniejącej w ROD infrastruktury w przeliczeniu na jedną działkę (uchwała nr 9/VIII/1999 Krajowej Rady PZD z dnia 17.11.1999 r. w sprawie opłaty inwestycyjnej - Biuletyn Informacyjny PZD nr 10/1999). Jest to wkład wnoszony przez użytkownika działki na Fundusz Rozwoju ROD, z którego finansowana jest przez ROD rozbudowa i modernizacja infrastruktury, urządzeń i obiektów w istniejącym ogrodzie. Zgodnie z § 69 ust. 2 regulaminu ROD z opłat inwestycyjnych zwolnieni są wyłącznie: członek PZD przy zmianie działek w tym samym ogrodzie oraz współmałżonek lub osoba bliska, przejmująca działkę po członku PZD. Z opłaty inwestycyjnej zwolniony jest również działkowiec ze zlikwidowanego ogrodu, który otrzymuje działkę w ogrodzie odtworzonym lub w ogrodzie macierzystym (w przypadku likwidacji części ROD) lub w innym istniejącym ogrodzie (uchwała nr 132/2007 Prezydium KR PZD z dnia 22.08.2007 r. w sprawie zasad i trybu likwidacji ROD - Biuletyn Informacyjny PZD nr 10/2007).

 

przygotowała

Monika Pilzak

St. Inspektor ds. prawnych

WGG KR PZD

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio