Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Co oznacza nowelizacja ustawy śmieciowej dla rodzinnych ogrodów działkowych? - 25.10.2012

Najpóźniej, od 1 lipca 2013 r. zaczną obowiązywać nowe zasady usuwania śmieci, w tym z terenów rodzinnych ogrodów działkowych. Związane jest to z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która weszła w życie 1 stycznia 2012 r. Zmianę przepisów nakazała Unia Europejska, przede wszystkim po to, by zwiększyć odsetek odpadów, które będą przeznaczone do recyklingu.

 

Gminom dano 18 miesięcy na wprowadzenie nowego sytemu gospodarki odpadami komunalnymi. O tym, kiedy dokładne zacznie działać nowy system w poszczególnych gminach, dowiemy się w urzędach bądź na stronach internetowych samorządów. Bowiem każda gmina będzie miała obowiązek przeprowadzić kampanię informacyjną dla swoich mieszkańców dotyczącą nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi.

 

Dla rodzinnych ogrodów działkowych, nowa ustawa śmieciowa oznacza przede wszystkim brak umów, które do tej pory musiały podpisywać zarządy ROD z przedsiębiorcami odbierającymi śmieci. Dotychczas wywozem śmieci zajmowały się firmy wybrane przez zarządy ROD. To ma się zmienić. Wybór przedsiębiorcy, który zajmie się wywozem śmieci będzie należał do gmin. Taki przedsiębiorca będzie wyłaniany w drodze przetargu. Lista podmiotów, które będą zajmowały się w wywozem śmieci zostanie opublikowana na stronie internetowej gminy. W zależności od liczby mieszkańców i podziału miejscowości na sektory, gmina może wybrać nawet kilka firm zajmujących się usuwaniem odpadów. Dla ogrodów to oznacza, że dotychczasowe umowy na wywóz śmieci będą obowiązywały najpóźniej do 30 czerwca 2013 r., chyba, że gmina wprowadzi wcześniej nowy system. Wówczas to będzie można przejść na system gminny, pod warunkiem rozwiązania umowy z dotychczasową firmą „śmieciową”.

 

Usuwanie śmieci z terenów ROD będzie nadal odpłatne. Tylko, że zarządy ROD nie będą musiały płacić za wywóz śmieci firmom, lecz gminom. Metodę ustalenia opłaty, stawkę za pojemnik, termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty będzie określony w uchwale rady gminy. Opłata będzie zawierała koszty zbierania, odbioru, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz obsługi administracyjnej nowego systemu.

 

Stawka podatku „śmieciowego” będzie uzależniona od liczby mieszkańców danej gminy, ilości wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych, kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz przypadków, w których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie (sezonowo). Jego zapłata będzie odbywała się w okresach miesięcznych (w przypadku ROD może być uiszczana za miesiące, w których działkowcy byli na działkach i powstawały odpady komunalne). Podatek „śmieciowy” będzie płacony gminie po wypełnieniu odpowiedniej deklaracji.

 

Prawdziwa rewolucja związana z podatkiem śmieciowym związana jest z tym, że odbiór wszystkich śmieci na terenie danej gminy będzie za jedną stawkę. W wielu przypadkach oplata ta nie będzie powiązana z ilością wytworzonych śmieci i liczbą wywiezionych kontenerów. To ma ograniczyć powstawanie nielegalnych składowisk śmieci i zaśmiecania lasów i rezerwatów przyrody. Z pewnością wpłynie to również na poprawę sytuacji w ogrodach działkowych, gdzie do pojemników wrzucane są stosy śmieci, pochodzące z gospodarstw domowych.

 

W przypadku, gdy daną nieruchomość zamieszkują mieszkańcy, gminy będą miały obowiązek zorganizowania odpadów śmieci i wyboru jednej z czterech możliwości naliczania podatku za usuwanie śmieci tj.:

  • od powierzchni nieruchomości,
  • od zużycia wody dla nieruchomości,
  • od liczby mieszkańców danej nieruchomości lub
  • przyjęcia jednolitej stawki dla każdego gospodarstwa domowego.

Większość samorządowców zapowiada, że wybierze naliczanie podatku „śmieciowego” od liczby mieszkańców, gdyż ta metoda wydaje się najbardziej sprawiedliwa. Kwestia wielkości mieszkania, czy też ilości zużytej wody nie przesądza przecież o tym ile śmieci ktoś wyprodukował.

 

Natomiast w sytuacji, gdy danej nieruchomości nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne to gminy nie mają obowiązku organizowania odbierania śmieci. Gdy gminy przyjmą na siebie ten obowiązek to podatek śmieciowy będzie, tak jak dotychczas uzależniony od ilości wyprodukowanych śmieci.

 

Jaka metoda zostanie przyjęta w stosunku do rodzinnych ogrodów działkowych i czy ogrody będą potraktowane jako nieruchomości zamieszkane albo niezamieszkane zależy od danej gminy. Jeżeli zostaną potraktowane jako miejsca niezamieszkane to pozostaną dotychczasowe zasady wywozu śmieci i opata będzie naliczana w zależności od ilości wywiezionych ogrodowych pojemników na śmieci.

 

Takie rozwiązanie w stosunku do rodzinnych ogrodów działkowych zamierza przyjąć Urząd Miasta w Bydgoszczy, który w sierpniu b.r. na naradzie z Prezesami ROD konsultował nowy regulamin utrzymania porządku i czystości na terenie miasta Bydgoszczy. Podatek śmieciowy będzie w dalszym ciągu uzależniony od ilości śmieci. Zmieni się tylko stawka za litr wywiezionych śmieci (i wielkości kontenerów). Będzie obowiązywała stawka narzucona przez firmę zajmującą się wywozem odpadów komunalnych. Wszystko to rozstrzygnie przetarg.

 

W wyniku zmiany przepisów, będzie również bardziej opłacalna segregacja śmieci. Selektywne zbieranie odpadów komunalnych będzie obejmowało takie odpady jak papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe oraz odpady komunalne ulegające biodegradacji. Segregacja śmieci będzie wiązała się z niższymi opłatami za wywóz. Przedsiębiorca wyłoniony przez gminę zabierze z terenu ROD zarówno odpady zmieszane, jak i posegregowane. Działania podejmowane przez przedsiębiorców odbierających odpady komunalne będą ściśle monitorowane przez gminy, których zostały wzmocnione funkcje kontrolne w tym zakresie. Firmy zajmujące się wywozem śmieci będą musiały składać kwartalne sprawozdania. Zatem możemy spodziewać się, że jakość tych usług wzrośnie.

 

Poza tym powstaną punkty selektywnego zbierania odpadów wielkogabarytowych (takich jak stara pralka, rozpadające się meble), jak również zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, którymi bez przerwy były zapychane ogrodowe pojemniki na śmieci. Będzie można je składować w wyznaczonych miejscach. Dokładną informację o lokalizacji takich miejsc, godzinach ich pracy oraz rodzaju odpadów, które będą przyjmowały takie punkty przekażą gminy.

 

W porównaniu w poprzednią listą odpadów, które gmina była zobowiązana odbierać, została ona poszerzona o odpady zielone. Jednakże prosimy pamiętać, że odpady zielone z działek to odpady nadające się doskonale do kompostowania i nie powinny trafiać do pojemników wraz z innymi odpadami. Najlepszą metodą zagospodarowania tego rodzaju odpadów jest kompostowanie. Wrzucanie trawy, chwastów, liści, niekiedy całych gałęzi do pojemników ogrodowych jest naganne i wpływa na zwiększenie opłaty za wywóz śmieci, którą ponoszą przecież wszyscy działkowcy.

 

Dotychczas śmieciarki, które odbierały odpady wiozły je w całości na wysypisko. Po zmianie przepisów trafią one do sortowni (instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów), które będą zobowiązane do ich recyklingu i przygotowania do ponownego użycia. Do końca 2020 r. gminy zostały zobowiązane do recyklingu odpadów: co najmniej 50% (wagowo) odnośnie papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła, a 70% (wagowo) - odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Niezależnie od tego, gminy zostały zobowiązane do zredukowania masy odpadów ulegających biodegradacji: do 50% (wagowo) - do 16.07.2013 r. i 35% (wagowo) - do 16.07.2020 r., w stosunku do masy tych odpadów w 1995 r.

 

Odpady komunalne powstają na każdej nieruchomości związanej z bytowaniem człowieka. Zatem nowe zasady wywozu śmieci nie ominą rodzinnych ogrodów działkowych. Wraz ze zmianą przepisów, wydaje się nieunikniony wzrost cen za usuwanie śmieci. Chociażby z tego powodu, że śmieciarki będą musiały pokonać więcej kilometrów wożąc odpady najpierw do recyklingu, a potem na składowisko. Dodatkowo, nadzór nad firmami, rozliczanie mieszkańców i windykacja spowoduje konieczność zatrudnienia przez gminy nowych ludzi, co będzie generować wyższe koszty. Wszyscy są jednak zgodni, że zmiany są konieczne, żeby można było oddychać świeżym powietrzem i zlikwidować dzikie wysypiska. Na zmianie przepisów skorzystają także ROD, gdzie zwożone są śmieci pochodzące z domów i mieszkań działkowców. Przy tej okazji, warto zastanowić się, czy nie zmienić podejścia do tego co i jak wyrzucamy i nie zacząć ekologicznie zbierać śmieci poprzez ich segregację i wykorzystywanie odpowiednich pojemników na odpady.

 

Reasumując, od przyszłego roku zmienią się zasady wywozu śmieci. Do tego czasu, zarządy ROD powinny dokładnie zapoznać się polityką gmin w tym zakresie.  W tym celu zarządy ROD powinny:

Uwaga! Nowe zasady usuwania odpadów komunalnych zostały określone w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2012 poz. 391- tekst jednolity), która jest dostępna na stronie internetowej: http://isap.sejm.gov.pl.

 

MAP

 

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio