Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Przebieg Nadzwyczajnego X Zjazdu Delegatów PZD - 06.10.2012

Uroczystego otwarcia Nadzwyczajnego X Zjazdu Delegatów PZD dokonał Prezes KR PZD Eugeniusz Kondracki, który po wprowadzeniu sztandaru  Krajowej  Rady PZD, sztandarów okręgowych zarządów oraz odśpiewaniu hymnu RP i hymnu Związkowego przywitał uczestników Zjazdu.

(fot: Prezes KR PZD Eugeniusz Kondracki)

Zgodnie z Uchwałą nr 3/IV/2012 Krajowej Rady PZD z dnia 18 lipca br. oraz Uchwałą nr 7/IV/2012 Krajowej Rady PZD z dnia 18 lipca br. Prezes KR PZD Eugeniusz Kondracki wręczył sztandar OZ Podkarpackiemu i Rodzinnym Ogrodom Działkowym położonym na terenie działania Delegatury Rejonowej Okręgowego Zarządu Śląskiego PZD w Bielsko-Białej.

(fot: Wręczenie sztandaru OZ Podkarpackiemu)

 

 

 (fot: Działkowcy z ROD położonego na terenie działania Delegatury Rejonowej Okręgowego Zarządu Śląskiego PZD w Bielsko-Białej)

Następnie Prezes KR PZD Eugeniusz Kondracki powitał przedstawicieli Biura Międzynarodowego Ogrodów Działkowych i Rodzinnych z siedzibą w Luksemburgu - prezydenta Biura Chrisa Zijdevelda oraz przewodniczącego Zarządu Biura Wilhelma Wohatscheka. "Po raz kolejny potwierdzacie, że możemy liczyć na wsparcie działkowców z Europy, za co dziękujemy - mowił prezes KR PZD Eugeniusz Kondracki.

 

(fot: Przedstawiciele Biura Międzynarodowego Ogrodów Działkowych i Rodzinnych z siedzibą w Luksemburgu )

Na Przewodniczących Zjazdu  wybrani zostali: Prezes OZ Łódź Izabela Ożegalska oraz Prezes OZ Szczecin Tadeusz Jarzębak. Zaproponowanych kandydatów delegaci jednomyślnie wybrali.

- Serdecznie dziękujemy za zgłoszenie i wybór nas na przewodniczących Zjazdu. Będziemy starali się przeprowadzić obrady sprawnie i zgodnie z porządkiem – powiedziała Przewodnicząca Zjazdu Izabela Ożegalska.

Następnie w skład  Prezydium Zjazdu wybrano :

Prezesa KR PZD – Eugeniusza Kondrackiego

Przewodniczącą Krajowej Komisji Rewizyjnej – Marię Fojt

Przewodniczącą  Krajowej Komisji Rozjemczej - Olgę Ochrymiuk

Skarbnika OZ Śląskiego - Anielę Buczek

Prezesa OZ w Gdańsku - Czesława Smoczyńskiego

Reprezentującą Okręgowy Zarząd PZD we Wrocławiu – Barbarę Korolczuk

Zaproponowane osoby zostały wybrane jednomyślnie i zasiadły za stołem prezydialnym.

(fot:Członkowie Prezydium Zjazdu)

Realizując kolejny punkt programu zatwierdzono porządek obrad, a także przyjęto Regulamin obrad Nadzwyczajnego X Krajowego Zjazdu Delegatów PZD.

Wybrano także 3 Komisje Zjazdowe - Komisję Mandatową,  Komisję ds. obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, Komisję  Uchwał i Stanowisk.

Po uporządkowaniu i zatwierdzeniu wszelkich spraw organizacyjnych, w części merytorycznej Nadzwyczajnego X Krajowego Zjazdu Delegatów jako pierwszy głos zabrał Prezes Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców Eugeniusz Kondracki.

(fot. Prezes KR PZD Eugeniusz Kondracki)

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 11 lipca br. to tylko zwieńczenie, trwającego od kilku lat zmasowanego ataku na ogrody, ustawę o ROD i Związek – mówił Prezes Eugeniusz Kondracki podczas swojego wysąienia. W tej sytuacji Krajowa Rada nie miała innego wyjścia, jak tylko zwołać w trybie nadzwyczajnym Krajowy Zjazd Delegatów, jako najwyższy organ Polskiego Związku Działkowców, który ma dokonać oceny zagrożeń, ale przede wszystkim wyraźnie określić – co mają robić struktury Związku, co mają robić działkowcy, aby ocalić nasze ogrody od zagłady, aby ocalić możliwie najwięcej praw działkowców i aby stworzyć podwaliny pod rozwój i przyszłość ogrodów działkowych w Polsce.

Zachęcamy do zapoznania się z referatem Prezesa Kondrackiego w pełnym brzmieniu (czytaj więcej).


(fot: Chris Zijdeveld, prezydent Biura Międzynarodowego Ogrodów Działkowych i Rodzinnych z siedzibą w Luksemburgu)

Po wystąpieniu Prezesa KR PZD jako kolejni głos zabrali przedstawiciele Biura Międzynarodowego Ogrodów Działkowych i Rodzinnych z siedzibą w Luksemburgu. Chris Zijdeveld i Wilhelm Wohatschek zapewnili, że w trudnej sytuacji, w jakiej znajdują się obecnie działkowcy z Polski, mogą oni liczyć na wsparcie działkowców z całej Europy (czytaj więcej).

- Dziękujemy za słowa deklaracji i wsparcia od działkowców europejskich – podziękowała za wystąpienia przedstawicieli Biura Międzynarodowego przewodnicząca Zjazdu Izabela Ożegalska.

Najwięcej czasu poświęcono na dyskusję w czasie której reprezentanci wszystkich OZ mogli zabrać głos. Ci, którzy zabierali głos odnosili się głównie  do wyroku TK i projeku obywatelskiego ustawy o ROD (czytaj więcej).

Podczas Zjazdu przyjęte zostały liczne dokumenty i stanowiska, w tym m.in. stanowisko w sprawie wyroku TK, w sprawie przyszłości ruchu działkowego, List do Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, List do Posłów i Posłanek (czytaj wiecej).

Nadzwyczajny X Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców przyjął w drodze uchwały przygotowany i przedstawiony podczas Zjazdu projekt nowej ustawy o rod. W opinii delegatów przedstawiony projekt zapewnia działkowcom i ogrodom bezpieczeństwo prawne, zachowuje prawa nabyte działkowców, zapewnia ciągłość praw i uprawnień działkowców i ich organizacji oraz spełnia wszelkie wymogi wynikające z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lipca 2012 r. (czyatj więcej).

 

 

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio