Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Prawo

Wygaśnięcie prawa do działki w wypadku śmierci członka PZD, a prawo do spadku - 12.07.2012

          Zgodnie z dyspozycją zawartą w § 30 ust. 1 statutu PZD wygaśnięcie prawa do użytkowania działki w rodzinnym ogrodzie działkowym następuje  m. in. z powodu śmierci osoby uprawnionej. Prawo do użytkowania działki jest prawem niezbywalnym i nie podlega dziedziczeniu, z chwilą śmierci członka PZD wygasa i nie chodzi w skład masy spadkowej po zmarłym.  Dysponentem działki staje się wówczas Zarząd ROD. W takiej sytuacji przy przydziale użytkowanej przez zmarłego działki pierwszeństwo mają jego osoby bliskie wspólnie użytkujące z nim działkę, do których zgodnie z  § 5 ust. 1 pkt. 6 statutu PZD należą: współmałżonek, dzieci, rodzice, wnuki, rodzeństwo i ich dzieci. Warunkiem skorzystania z prawa pierwszeństwa jest złożenie przez osoby bliskie w terminie 3 miesięcy od śmierci członka Związku właściwego wniosku w zarządzie ROD. Natomiast w wypadku ubiegania się o przydział działki więcej niż jednej osoby bliskiej, jej wyboru dokonuje zarząd ROD (§ 68 ust. 2 statutu PZD).

         Inaczej natomiast przedstawia się kwestia nasadzeń, urządzeń i obiektów znajdujących się na działce, które zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o ROD, stanowią własność użytkownika działki. Te składniki nie wchodzą w skład masy spadkowej, ani nie podlegają dziedziczeniu, bo ich prawo własności nie może funkcjonować samodzielnie bez prawa użytkowania działki. Dziedziczeniu może więc podlegać tylko wartość tego, co znajduje się na działce. Zgodnie z § 85 regulaminu ROD zarząd ROD powinien powołać komisję inwentaryzacyjną, która dokona spisu z natury pozostawionych na działce składników majątkowych zmarłego członka ROD.

         Problem zaczyna się wtedy, gdy zarząd ROD nie ma żadnej wiedzy o spadkobiercy i nikt z członków rodziny nie zgłasza się w sprawie działki. Obowiązkiem zarządu ROD wówczas jest zabezpieczenie dla spadkobiercy środków za mienie pozostawione na działce przez zmarłego członka PZD. Gdy  upłynie termin 3 miesięcy od śmierci członka Związku, a zarządowi ROD nie udało  się  skontaktować z żadną osobą bliską i żadna z tych osób nie zgłosi się do zarządu ROD, wówczas może on przydzielić działkę osobie z listy oczekujących, ale konieczne jest dokonanie wyceny pozostałego na działce majątku, aby nowi użytkownicy mogli taką kwotę wpłacić do zarządu ROD.

         Jeżeli do zarządu w tym czasie nie zgłosi się spadkobierca lub spadkobiercy zmarłego legitymujący się stwierdzeniem nabycia spadku, Zarząd ROD wpłaca kwotę wniesioną przez nowego działkowca do depozytu sądowego. Należy podkreślić, że w takich przypadkach zarząd ROD nie może przechowywać tych środków, a nowy użytkownik działki winien złożyć oświadczenie, że w przypadku roszczenia co do wartości, zobowiązuje się do dokonania dopłaty, gdy ewentualnie sąd na wniosek spadkobiercy ustali wyższą wartość nasadzeń i urządzeń na działce.

 

                                                                                                                                                                ZRS

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio