Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Obradowała Krajowa Komisja Rewizyjna - 06.07.2012

W dniach 4, 5, 6 lipca odbyło się posiedzenie Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców, któremu przewodniczyła Maria Fojt, Przewodnicząca KKR. Komisja dokonała badania zbiorczego sprawozdania finansowego z rodzinnych ogrodów działkowych za 2011r. Stwierdziła, że jest ono rzetelne  i godne z zasadami rachunkowości, wobec czego kwalifikuje się do zatwierdzenia. Podobne wnioski Komisja przyjęła po zbadaniu zbiorczego sprawozdania finansowego okręgowych zarządów PZD na dzień 31 grudnia 2011r. W ramach nadzoru nad działalnością finansową KR PZD, Komisja przeprowadziła również badanie sprawozdania finansowego KR PZD za okres od 01.01.2011r do 31.12.2011r. W oparciu o wyniki badania KKR PZD stwierdziła, że sprawozdanie jest rzetelne i kwalifikuje się do zatwierdzenia. 

Po przeprowadzeniu badania sprawozdania finansowego PZD za 2011r. (sporządzonego na podstawie zbiorczych sprawozdań finansowych z ROD oraz OZ a także sprawozdania finansowego za 2011r. Krajowej Rady PZD)  Komisja przyjęła je, uznając za zgodne z przepisami prawa i zasadami rachunkowości.  W oparciu o wyniki badań w/w. dokumentów KKR PZD podjęła jednogłośnie uchwałę, którą upoważniła Przewodniczącą Komisji do przedstawienia sprawozdania finansowego PZD za 2011r. na posiedzeniu Krajowej Rady PZD oraz skierowała do  Krajowej Rady PZD wniosek o przyjęcie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Związku za 2011r.

Ponadto podczas posiedzenia Komisja zapoznała się z projektem uchwały Prezydium KR PZD w sprawie utworzenia w PZD służby kontrolno – instruktażowej. Komisja uznała, że służba ta powinna zostać powołana, co posłuży usprawnieniu nadzoru nad gospodarką finansowo – księgową w ogrodach oraz podniesieniu standardów działania ROD na tej płaszczyźnie.

Komisja odniosła się także do aktualnej sytuacji  ogrodów i Związku. Temat ten nie mógł zostać pominięty ponieważ 11 lipca br. Trybunał Konstytucyjny wyda wyrok w sprawie wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio