Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

III Posiedzenie Okręgowej Rady Toruńsko – Włocławskiej Polskiego Związku Działkowców, jako pierwsze w formie zdalnej - 23.12.2020

W dniu 18 grudnia 2020 roku odbyło się III Posiedzenie Okręgowej Rady Toruńsko – Włocławskiej Polskiego Związku Działkowców, które było pierwszym posiedzeniem OR w formie zdalnej, przy pomocy programu Microsoft Teams. Wszyscy uczestnicy zebrania bezproblemowo dołączyli do narady aktywnie biorąc w niej udział. W posiedzeniu brał udział przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej – Pan Janusz Pączkowski.
 

Ku zaszczytowi członków Okręgowej Rady i pracowników merytorycznych biura Okręgu w naradzie wziął udział Prezes Polskiego Związku Działkowców – mgr. inż. Eugeniusz Kondracki, który zabrał głos omawiając aktualną sytuację polityczno - społeczną w kraju oraz w Polskim Związku Działkowców. Prezes PZD szczegółowo przedstawił założenia nowego programu Polskiego Związku Działkowców „Bioróżnorodność w ROD” jednocześnie zwracając się do słuchaczy o aktywne propagowanie założeń programu. Ponadto, Pan Prezes szeroko omówił zagadnienia nad którymi pracuje Krajowy Zarząd, a mającymi bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo czy interes środowiska działkowców w Polsce. Na zakończenie swej wypowiedzi Prezes Polskiego Związku Działkowcom podziękował aktywowi Okręgu – Okręgowej Radzie oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej, a także pracownikom merytorycznym biura za zaangażowanie w codzienną pracę, a także wysoko ocenił funkcjonowanie Okręgu Toruńsko – Włocławskiego PZD. 

Jednym z punktów porządku obrad było dokonanie zmian wśród członków Okręgowej Rady - jednogłośnie zatwierdzając dokooptowanie Pani Danuty Karczewskiej – Prezesa Rodzinnego Ogrodu Działkowego „im. Adama Mickiewicza” w Toruniu, a także Pana Zenona Witkowskiego – Prezesa Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Wodnik” w Chełmży. Dokooptowane osoby wypełniły vacat spowodowany wygaśnięciem mandatów Śp. Szymona Papke oraz Śp. Józefa Strzałkowskiego.
Prezes Okręgu podziękował aktywowi za zaangażowanie w zakresie projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy, gdyż działania zarządów ROD w postaci przesyłanych stanowisk, apeli, czy listów otwartych pozwoliły Okręgowi na tle wystosowywanych stanowisk w całej Polsce.

Prowadzący poruszył niezwykle istotny problem związany z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na terenie ROD apelując do wszystkich uczestników narady o wsparcie dla zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych w zakresie podejmowanych działań celem ekonomicznego gospodarowania odpadami oraz wyeliminowania problemu śmieciowego w ROD. Przy okazji zwracając uwagę, iż Krajowy Zarząd PZD znając problem w skali całego kraju również pracuje nad rozwiązaniem tego problemu.

Zastępca dyrektora biura – Anna Bołądź szczegółowo omówiła analizę związaną z zebraniami sprawozdawczymi w 2020 roku przedstawiając pojawiające się w ciągu roku sprawozdawczego problemy oraz stan faktyczny odbytych Walnych Zebrań i napływających do biura Okręgu dokumentów sprawozdawczych na dzień 18 grudnia 2020 roku.
Główna księgowa Okręgu – Maria Dąbrowska w swej wypowiedzi przedstawiła bieżącą sytuację finansową Okręgu, a także omówiła wszelkie wydatki oraz przychody w 2020 roku. Księgowa złożyła podziękowanie Krajowej Radzie Polskiego Związku Działkowców za wsparcie finansowe oraz merytoryczne w zakresie obronie praw działkowców Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Elana” w Toruniu, który do 2020 roku borykał się z problemem roszczenia praw do gruntów, na którym ROD jest położony.

Paulina Klimkowska – insp. ds. terenowo – prawnych przedstawiła wiele pozytywnych dla Polskiego Związku Działkowców zakończeń toczących się od lat postępowań uzyskania tytułu prawnego do gruntów na mocy art. 75 i 76 ustawy o ROD. Do takich bezapelacyjnie należy przekazanie dla PZD decyzją Prezydenta Miasta Grudziądza gruntów, na których położone są Rodzinne Ogrody Działkowe „Kolejarz” „Zacisze” i „M. Kopernika” w Grudziądzu, czy odmowną decyzję Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dla Spółki Boryszew S.A. w sprawie stwierdzenia z mocy prawa nabycia nieruchomości, na których położone są części Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Elana” w Toruniu.

Inspektor wspomniała również o priorytetowych działaniach ze strony zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Grudziądzu, a także Kolegiów Prezesów dla Miasta Grudziądza w postaci stanowisk w sprawie przekształcania Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego dla Miasta Grudziądza. Rezultatem efektownych działań była szybka odpowiedź ze strony Prezydenta Miasta Grudziądza – Macieja Glamowskiego dementująca pogłoski co do zmiany dotychczasowych gruntów ogrodów działkowych w MPZP, a tym samym likwidacji Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Pozostając w temacie gruntów zajmowanych przez ogrody, Prezes Okręgu – Piotr Gadzikowski przedstawił możliwości utworzenia nowych Rodzinnych Ogrodów Działkowych w poszczególnych miastach, w tym w Grudziądzu i w Toruniu, gdzie w najbliższym czasie zostaną utworzone nowe ogrody. Na horyzoncie pojawia się również opcja powiększenia Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Łęg” we Włocławku, co wymaga jeszcze negocjacji z włodarzami miasta.

Rozwój Rodzinnych Ogrodów Działkowych to także kwestia ich modernizacji i budowy nowej infrastruktury. W powyższym temacie insp. ds. inwestycji – Jakub Studziński zapoznał członków Okręgowej Rady z rodzajami inwestycji w ROD, które zostały przeprowadzone dzięki pomocy z Funduszy Polskiego Związku Działkowców, w tym Funduszu Rozwoju ROD będącego w dyspozycji Okręgu w postaci dotacji, a także Jednostki Krajowej w postaci dotacji z Funduszu Budowy Siedzib, a także pożyczek z Funduszu Samopomocowego PZD.

Uczestnicy zebrania – członkowie Okręgowej Rady Toruńsko – Włocławskiej PZD wyrazili głosy pochwały i podziękowania dla pracowników merytorycznym biura za zaangażowanie, wzorową pracę i wsparcie, jakie okazują zarządom Rodzinnych Ogrodów Działkowych w zakresie funkcjonowania ROD.
Okręgowa Rada Toruńsko – Włocławska PZD podjęła szereg uchwał, a także stanowisk i apeli. Prezes Okręgu podziękował wszystkim uczestnikom narady za udział w obradach, a także złożył serdeczne życzenia z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia oraz wszystkiego dobrego w Nowym Roku.
 
 Oliwia Ciechomska – insp. ds. administracyjnych
 
 
Podjęte apele i stanowiska:
 
  1. Apel Okręgowej Rady Toruńsko – Włocławskiej Polskiego Związku Działkowców w sprawie problemu z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w ROD.
  2. Stanowisko Okręgowej Rady Toruńsko – Włocławskiej Polskiego Związku Działkowców w sprawie Programu PZD „Bioróżnorodność w ROD”

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio