Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Podsumowanie roku 2020, aktualna sytuacja i plany Związku oraz Okręgu na rok 2021 tematem posiedzenia Okręgowej Rady PZD w Poznaniu - 18.12.2020

Okręgowa Rada PZD w Poznaniu po raz czwarty obradowała 14 grudnia 2020 r. Posiedzenie odbyło się w trybie zdalnym. Obok członków Rady w posiedzeniu brali udział także członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej oraz  Prezes ZROD im. Króla St. Leszczyńskiego w Lesznie. Szczególnym gościem podczas obrad był Prezes PZD Pan Eugeniusz Kondracki.

Obszerny temat posiedzenia obejmował prezentację decyzji podejmowanych na posiedzeniu Krajowej Rady PZD 3 grudnia 2020 r. Prezes Okręgu Zdzisław Śliwa przedstawił przebieg kampanii sprawozdawczej w ROD w kraju i informację o podjętej uchwale w sprawie interpretacji statutu PZD dotyczącej zebrań w sektorach. Pan Jan Molski, członek KR, omówił opracowany przez KR  PZD „Raport w sprawie funkcjonowania w ROD zmienionych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi” w odniesieniu do Okręgu w Poznaniu, w którym  funkcjonują systemy gminne, prywatne i inne. Aktywność Związku i Okręgu w sprawie projektu ustawy o przeciwdziałaniu skutkom suszy omówił Robert Klimaszewski – członek KR PZD i wiceprezes OZ. Przedstawił zagrożenie wynikające z nowelizacji ustawy o inwestycjach o przeciwdziałaniu skutkom suszy i konieczność wypracowania stanowisk kierowanych w imieniu działkowców.

Rozwój ogrodów wymaga prowadzenia inwestycji - Prezes Okręgu przedstawił Prezesa ZROD im. Króla Leszczyńskiego w Lesznie, który uzyskał dotację w wysokości 500 000 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na budowę sieci wodociągowej w ROD.

O budżecie obywatelskim, jako o kolejnej szansie na pozyskanie środków na rozwój ogrodów mówił Jerzy Kucznerowicz – członek OR, inspektor ds. inwestycji. Pomimo, że niektóre samorządy odmawiają możliwości pozyskania wsparcia w ramach budżetów obywatelskich, to takie stanowisko nie znajduje prawnego uzasadnienia. Trzeba więc podejmować działania, by także z tego źródła pozyskiwać środki na inwestycje. W tym temacie głos zabrała Beata Niepiekło-Bąk z Rawicza, gdzie ROD otrzymują dotacje celowe oraz Zenon Król ze Środy Wlkp., która przyznała ROD w tym roku 76 000 zł dotacji, a na 2021 r. planuje przeznaczyć 70 000.

Kolejnym tematem były sprawy finansowe: składka, partycypacja i fundusz amortyzacyjny. Prezes Okręgu poinformował, że wysokość składki oraz partycypacji na rok następny nie ulega zmianie. Fundusz amortyzacyjny nie zostanie wprowadzony w roku 2021.

Głos na posiedzeniu Rady zabrał Prezes PZD Eugeniusz Kondracki, który odniósł się do korzystnych dla PZD wyroków NSA w sprawie wody. Poinformował, że KZ PZD podjął działania zmierzające do odzyskania przez ROD środków uiszczonych tytułem zawyżonych opłat wodnych w związku z wyrokami NSA. Prezes PZD podjął temat uchwalonego przez KR PZD Programu „Bioróżnorodność na działkach w ROD” wskazując, jak bardzo ważne jest propagowanie bioróżnorodności na działkach. Na koniec swojego wystąpienia złożył wszystkim życzenia spokojnych Świat Bożego Narodzenia i wszystkiego najlepszego w Nowym Roku. Życzył wszystkim, aby sytuacja epidemiczna zakończyła się jak najszybciej i aby móc wrócić do normalnego trybu pracy i funkcjonowania.

Szczegółowo Program PZD „Bioróżnorodność na działkach w ROD” omówiła gł. spec. ds. ogrodniczych P. Magdalena Klessa-Kiec. Program porusza temat zagospodarowania i wykorzystania działki ROD w aspekcie działań ekologicznych i przyjaznych środowisku.  Nadchodzący rok 2021 będzie rokiem 40-lecia PZD, KR przyjęła ogólne założenia obchodów, bowiem ich charakter będzie zależał od sytuacji epidemicznej w kraju.

Ocenę i wyniki kampanii sprawozdawczej w  Okręgu w 2020 r. przedstawiła dyrektor biura OZ Agata Wróbel. Do czasu rozpoczęcia epidemii na terenie Okręgu Poznań odbyło się 11 walnych zebrań sprawozdawczych. W 85 ROD walne zebrania odbyły się na podstawie uchwały 120/20 KZ PZD (do 100 członków PZD). W 45 ROD zawieszono walne zebranie i powołano komisaryczne walne zebranie, w 44 ROD zebranie zostało skutecznie przeprowadzone. W 2 ROD odbyto konferencje delegatów. 156 ROD odstąpiło od organizacji i przeprowadzenia walnego zebrania w roku 2020.

Zbiorcze preliminarze ROD Okręgu na rok 2020 po zakończonej kampanii sprawozdawczej omówiła gł. księgowa Izabela Białasik, a opinię w imieniu Okręgowej Komisji Rewizyjnej przedstawił Edmund Derwich. Omówiono również organizację Ośrodków Finansowo-Księgowych na terenie Okręgu, gdzie funkcjonują już dwa OFK - w Poznaniu i w Lesznie, a na początku roku 2021 Okręgowy Zarząd podejmie uchwałę o powołaniu OFK w Gnieźnie.

Okręgowa Rada podjęła 3 uchwały i Stanowisko w sprawie wdrażania Programu „Bioróżnorodność na działkach w ROD”.

Kończąc obrady Prezes Okręgu podziękował wszystkim uczestnikom posiedzenia za pracę w 2020r, realizowaną w warunkach pandemii, co wymagało szczególnego trudu oraz złożył życzenia świąteczne i noworoczne dla działkowców i ich rodzin.

dr inż. Magdalena Klessa-Kiec

Tekst oryginalny skróciła:

Zofia Rut-Skórzyńska

Wydz. Prezydialny JK PZD

 

Pełny tekst na stronie Okręgu PZD w Poznaniu   http://www.poznan.pzd.pl

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio