Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Rozmowy o przyszłości i bezpieczeństwie istnienia grudziądzkich ROD - 04.11.2020

W dniu 02 listopada 2020 roku na zaproszenie Wiceprzewodniczącego rady Miasta Grudziądza – p. Pawła Napolskiego doszło do spotkania z Prezesem Okręgu Toruńsko-Włocławskiego Polskiego Związku Działkowców – p. Piotrem Gadzikowskim. Tematem rozmów podczas spotkania było przyjęcie przez Radę Miasta Uchwały Nr XXXI/262/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grudziądza. Studium jest kluczowym dokumentem, na bazie którego powstaje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta będący aktem prawa miejscowego przyjmowanego w formie uchwały rady gminy, określający przeznaczenie, warunki zagospodarowania i zabudowy terenu, a także rozmieszczenie inwestycji celu publicznego. 
Po opublikowaniu wyżej wspomnianej uchwały Rady Miasta Grudziądza i ogłoszeniu o możliwości wnoszenia uwag i wniosków do studium, natychmiast zareagował Okręgowy Zarząd Toruńsko-Włocławski PZD podejmując stosowną uchwałę w tej sprawie jak i stanowisko. W ślad za pismami OZ PZD do sprawy licznie odniosły się Zarządy grudziądzkich ROD. Stąd też, Pan Paweł Napolski poprosił o spotkanie i omówienie sytuacji. Prezes Okręgu wyraził obawy i zarazem absolutny sprzeciw co do sformułowań w opisowej części studium określającej perspektywiczną zmianę przeznaczenia gruntów obecnie ujętych jako ZD (zieleń działkowa) na budowlaną lub przemysłową. Pan Paweł Napolski zapewnił, iż na chwilę obecną są rozpoczęte działania zmierzające do stworzenia nowego studium i władze miasta zawsze wysoko ceniły rodzinne ogrody działkowe oraz współpracę z PZD, tym samym trudno wyobrazić sobie by istniały zapędy na likwidację ogrodów działkowych. W międzyczasie do rozmów dołączył Poseł na Sejm RP – p. Tomasz Szymański znany działkowcom naszego Okręgu z wielu interpelacji sejmowych w sprawach idei ogrodnictwa działkowego i bezpośredniej pomocy działkowcom. Pan poseł zapewnił, iż będzie monitorować przebieg prac nad studium uwarunkowań oraz zadba o interes działkowców. Ustalono, iż temat jest poważny i wymaga odrębnego spotkania w tej sprawie z Prezydentem Miasta Grudziądza – p. Maciejem Glamowskim.
 
 
Małgorzata Jasińska – Przewodnicząca Kolegium Prezesów ROD „Grudziądz – Północ”.

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio