Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

DOTACJA z Gminy Wrocław do inwestycji w ROD miasta Wrocławia - 10.07.2020

 
Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu informuje, że w dniu 05 czerwca 2020r. zawarta została z Gminą Wrocław umowa o dofinansowaniu inwestycji i remontów w rodzinnych ogrodach działkowych miasta Wrocławia w 2020r. Zgodnie z ww. umową, Gmina Wrocław przekazała na ww. cel na Fundusz Rozwoju ROD Okręgowego Zarządu PZD we Wrocławiu kwotę 600 000zł.
         W związku z powyższym, aby właściwie i terminowo (do dnia 31 grudnia 2020r.) rozdysponować otrzymane środki finansowe pomiędzy ogrody wrocławskie, koniecznym jest podejmowanie pilnych działań przez zarządy ROD, mające na celu realizowanie inwestycji w ROD. Inwestycje można realizować w oparciu o uchwały walnego zebrania, zgodnie z Uchwałą nr 14/III/2015 Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 01 października 2015r. w sprawie zasad prowadzenia inwestycji i remontów w rodzinnych ogrodach działkowych w Polskim Związku Działkowców lub w przypadku braku uchwały walnego zebrania w oparciu o uchwałę zarządu ROD podjętą zgodnie z Uchwałą nr 92/2020 Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 21 kwietnia 2020r. w sprawie szczególnych zasad realizacji inwestycji i remontów w ROD w 2020 roku w związku ze stanem epidemii (do pobrania ze strony internetowej KR i OZ).                            
         W celu uzyskania dotacji ze środków finansowych otrzymanych z Gminy Wrocław, zarząd ROD składa wniosek w Biurze OZ o przyznanie dotacji (do pobrania stronie internetowej OZ w zakładce „do pobrania” – inwestycje), kierując się wytycznymi zawartymi w Uchwale nr 5/I/2020 Okręgowego Zarząd Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu z dnia 27 stycznia 2020r. w sprawie Kryteriów i zasad dofinansowania inwestycji i remontów w rodzinnych ogrodach działkowych okręgu wrocławskiego. Powołana przy Okręgowym Zarządzie PZD Komisja ds. Inwestycji rozpatrywać będzie i analizować wpływające od zarządów ROD wnioski, i przedkładać je na posiedzenie Okręgowego Zarządu. Jednocześnie informuje się, że zarządy ogrodów starające się o dotacje z Funduszu Rozwoju ROD okręgu wrocławskiego, ze środków otrzymanych z Gminy Wrocław, przedkładają do rozliczenia faktury datowane po 08.06.2020r.
          Mając na uwadze powyższe, prosimy o pilne zintensyfikowanie działań zmierzających do realizacji zadań inwestycyjnych w ROD, tak aby Okręgowy Zarząd do dnia 31 grudnia 2020r. rozdysponował wszystkie środki finansowe otrzymane z Gminy Wrocław pomiędzy wrocławskie ogrody.       
           Prosimy o potraktowanie sprawy priorytetowo i podejmowanie natychmiastowych, niezbędnych działań w ww. sprawie.
           Wśród zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze środków Gminy Wrocław priorytetowo traktowane będą niżej wymienione zadania inwestycyjne:
 
 
1.     budowa przyłączy energetycznych i elektryfikacja terenów ROD,
2.     budowa przyłączy wody pitnej do ROD,
3.     oświetlenie parkingu i głównej alei,
4.     montaż bezpiecznych, atestowanych urządzeń placu zabaw dla dzieci oraz siłowni plenerowej,
5.     utwardzenie parkingów oraz miejsc składowania i posadowienia kontenerów na odpady, w tym segregowane,
6.     utwardzenie terenów spacerowych, ogólnych i głównych alei ogrodowych udostępnianych dla mieszkańców osiedli, w tym montaż m.in. ławek, koszów na śmieci,     
7.     budowa studni głębinowych, hydroforni i sieci wodociągowych w ROD,
8.     budowa i wymiana ogrodzenia zewnętrznego, bram i furtek wejściowych,
9.     budowa monitoringu terenów ROD, parkingu, bram, głównej alei ogrodowej,
10.budowa i remont domów działkowca i budynków administracyjnych.
 
          Jednocześnie przypomina się, że wszelką korespondencję należy kierować do Biura OZ za pośrednictwem poczty tradycyjnej, w formie elektronicznej poprzez e-mail na adres gk-op-pzd@o2.pl lub osobiście, umieszczając korespondencję w zamontowanej na budynku Biura OZ skrzynce na listy.  
 
 
 
Prezes OZ PZD we Wrocławiu
                                                                                                                                                                                 mgr Janusz Moszkowski

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio