Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Obradowała Okręgowa Rada w Zielonej Górze - 25.11.2019

W dniu 19.11.2019r. ob­ra­do­wa­ła Okrę­go­wa Rada. Ob­ra­dę otwo­rzył i pro­wa­dził Pre­zes Okrę­gu Zie­lo­no­gór­skie­go PZD Marian Pa­siń­ski. Pre­zes OZ PZD przy­wi­tał wszyst­kich uczest­ni­ków na­ra­dy, w tym Człon­ków OR (uczest­ni­czy­ło 100% członków Okrę­go­wej Rady) i je­de­na­stu za­pro­szo­nych gości – lau­re­atów kon­kur­sów okrę­go­wych: „ROD roku 2019" i „Wzo­ro­wa Dział­ka Roku 2019r".

                               

Pre­zes Pa­siń­ski przed­sta­wił no­wo­przy­ję­tych człon­ków Okrę­go­wej Rady:

Krzysz­tof An­drze­jew­ski – pre­zes ROD „Wia­rus” w Wil­ka­no­wie

To­masz Kumor – pre­zes ROD „Do­za­met” w Nowej Soli

Woj­ciech Bia­łek – pre­zes ROD „Kre­so­wiak” w Gu­bi­nie

Bo­le­sław Per­dziak – pre­zes ROD im. A. Mic­kie­wi­cza w Ko­żu­cho­wie

Rafał Ja­wor­ski – pre­zes ROD „22-lip­ca” w Zie­lo­nej Górze

Okrę­go­wa Rada przy­ję­ła po­rzą­dek obrad, wy­bra­no Ko­mi­sję Uchwał i wnio­sków w na­stę­pu­ją­cym skła­dzie:

Ry­szard Li­piń­ski – prze­wod­ni­czą­cy

Bo­le­sław Per­dziak – czło­nek

Hen­ryk Rodak – czło­nek

Na­stęp­nie stwier­dzo­no pra­wo­moc­ność obrad i po­wo­ła­no pro­to­kó­lan­ta obrad in­spek­to­ra ds. or­ga­ni­za­cyj­nych – Irenę Woźny.

I Wi­ce­pre­zes OZ PZD i de­le­gat na zjazd – Jo­an­na Mi­ko­łaj­czyk do­ko­na­ła oceny prze­bie­gu i przedstawiła wnio­ski wy­ni­ka­ją­ce z obrad IX Okrę­go­we­go Zjaz­du De­le­ga­tów PZD, który odbył się 31.08.2019r.

Wi­ce­pre­zes OZ PZD i de­le­gat na zjazd – Karol Woj­ty­siak przed­sta­wił wnio­ski do bie­żą­cej i dłu­go­fa­lo­wej pracy sa­mo­rzą­du okrę­go­we­go i sa­mo­rzą­dów ogro­do­wych wy­ni­ka­ją­cych z przy­ję­tych ma­te­ria­łów przez Okrę­go­wy i Kra­jo­wy Zjazd PZD, który odbył się 18.10.2019r w War­sza­wie.

Pod­czas na­ra­dy po­wo­ła­no ko­mi­sje pro­ble­mo­we:

• Ko­mi­sję Prze­glą­dów Za­go­spo­da­ro­wa­nia Ogro­dów, Dzia­łek i Kon­kur­sów

• Ko­mi­sję Skarg i Za­ża­leń

• Ko­mi­sję in­we­sty­cyj­ną

• Ko­mi­sję Oświa­to­wą i Edu­ka­cji

Pod­ję­to uchwa­łę nr 1/II/2019 w spra­wie po­wo­ła­nia sta­łych ko­mi­sji pro­ble­mo­wych i za­po­zna­no uczest­ni­ków z wy­ni­ka­mi prze­pro­wa­dzo­nej w dniach 5-6 li­sto­pa­da br. kon­tro­li przez KR PZD.

Prze­wod­ni­czą­ca Ko­mi­sji – Jo­an­na Mi­ko­łaj­czyk za­po­zna­ła wszyst­kich obec­nych z pod­su­mo­wa­niem kon­kur­sów prze­pro­wadzo­nych w 2019 roku „Wzo­ro­wa Dział­ka  2019” i „Ro­dzin­ny Ogród Dział­ko­wy roku 2019”.

Uro­czy­ste wrę­cze­nie pu­cha­rów, dy­plo­mów, li­stów gra­tu­la­cyj­nych, na­gród pie­nięż­nych dla ogro­dów i kart po­da­run­ko­wych dla lau­re­atów kon­kur­su na „Wzo­ro­wą dział­kę 2019r.” do­ko­nał  Ma­rian Pa­siń­ski i Jo­an­na Mi­ko­łaj­czyk. Po­nad­to ROD „im. Bo­le­sła­wa Chro­bre­go” w Szpro­ta­wie za tytuł „Naj­lep­szy Ro­dzin­ny Ogród Dział­ko­wy roku 2019” otrzy­mał rów­nież ta­bli­cę oko­licz­no­ścio­wą.

 

WY­NI­KI KON­KUR­SÓW:

Tytuł „Naj­lep­szy Ro­dzin­ny Ogród Dział­ko­wy roku 2019” otrzy­mał ROD:

„im. Bo­le­sła­wa Chro­bre­go” w Szpro­ta­wie

Lau­re­aci kon­kur­su „Ro­dzin­ny Ogród Dział­ko­wy roku 2019”:

ROD „Na Skar­pie” w Zie­lo­nej Górze

ROD „Leśne Oczko” w Nowym Ki­sie­li­nie

ROD „Za­ci­sze” w Ża­ga­niu

ROD „Re­laks” w Gu­bi­nie

Wy­róż­nie­nia dla ROD w dzie­dzi­nach:

In­we­sty­cje i re­mon­ty in­fra­struk­tu­ry – ROD „Ko­le­jarz” Lub­sko

Przy­chyl­ny dzie­ciom i mło­dzie­ży – ROD „Wzgó­rze” Gubin

Za­go­spo­da­ro­wa­nie ROD – ROD „Ko­le­jarz” Su­le­chów

Za­go­spo­da­ro­wa­nie ROD – ROD „Za­mec­ko” Świe­bo­dzin

Lau­re­aci kon­kur­su „Wzo­ro­wa Dział­ka roku 2019”

Dział­ka p. Lu­cy­na Głusz­czyk z ROD „Wzgó­rze” w Gu­bi­nie

Dział­ka p. Mał­go­rza­ta i Bog­dan Dra­ba­rek z ROD „35-Le­cia” w Zie­lo­nej Górze

Dział­ka p. Ro­bert i Ja­ni­na Mon­twiłł z ROD „Ko­le­jarz” w Su­le­cho­wie

Dział­ka p. Te­re­sa i Woj­ciech Sza­fra­nek z ROD „Sto­krot­ka” w Zie­lo­nej Górze

Dział­ka p. Zbi­gniew i Da­nu­ta Jur­ków z ROD „Leśne Oczko” w Zie­lo­nej Górze

Gra­tu­lu­je­my wszyst­kim uczest­ni­kom kon­kur­sów, ser­decz­nie dzię­ku­je­my i ży­czy­my dal­szych osią­gnięć oraz suk­ce­sów na polu ogrod­nic­twa dział­ko­we­go. Jed­no­cze­śnie za­pra­sza­my wszyst­kich do udzia­łu w ko­lej­nych Kon­kur­sach Okrę­go­wych.

Do­ro­ta Mie­rze­jew­ska

 

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio