Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

V Okręgowy Zjazd Delegatów rozpoczął nową kadencję w Okręgu Podkarpackim PZD - 03.07.2019

W dniu 29 czerwca 2019 r. w sali konferencyjnej Klubu „Zodiak” w Rzeszowie miał miejsce V Okręgowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców. W Zjeździe uczestniczyło 100 delegatów ze 160 wybranych na walnych zebraniach sprawozdawczo – wyborczych w ROD. Ponadto w Zjeździe wzięli udział członkowie ustępujących władz okręgowych oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Krajową Radę PZD na Zjeździe reprezentował I Wiceprezes Polskiego Związku Działkowców pan Tadeusz Jarzębak. Obecni byli: asystent Wojewody Podkarpackiego p. Adam Poręba, reprezentująca Prezydenta Miasta Mielca p. Justyna Cichoń, zastępca Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska.

V Okręgowy Zjazd otworzyła Prezes Okręgu  Pani Agnieszka Sycz. Po wprowadzeniu sztandaru Okręgu i odtworzeniu hymnu PZD wybrano Przewodniczących Zjazdu. Zostali nimi: Pan Andrzej Ochab – delegat z ROD „Barbara” w Ropczycach i Pan Jan Lis – delegat z ROD „Siarkopol” w Tarnobrzegu. Sekretarzem Zjazdu została Pani Lucyna Pietras – delegat z ROD „Kabanos” w Rzeszowie.

Wybrane zostały 5-osobowe komisje zjazdowe: Mandatowa, Uchwał i Wniosków oraz Wyborcza. W skład Komisji Mandatowej wybrani zostali: p. Danuta Pikula (ROD „Kabaczek” Rzeszów), p. Janina Poręba (ROD „Słoneczko” Dębica), p. Józef Tyczka (ROD „Rekreacja” Nowa Dęba), p. Grażyna Łuksik (ROD „Hutnik I” Jarosław), p. Jadwiga Michalczyk (ROD „Pomoc” Rzeszów). W skład Komisji Uchwał i Wniosków wybrano: p. Zofia Demczyna (ROD „Kamienna Laworta” Ustrzyki Dolne), p. Stefan Staniec (ROD „Mokrzyszów” Tarnobrzeg), p. Wacław Paczkowski (ROD „Podwinie” Przemyśl), p. Wiesław Skoczylas (ROD „Malina” Rzeszów), p. Kazimierz Wójcik (ROD „Poręby” Mielec). Do Komisji Wyborczej zostali wybrani: p. Edward Kaczmarski (ROD „Hutnik I” Stalowa Wola), p. Janusz Mazurek (ROD „Szaniec” Przemyśl), p. Jadwiga Przepaśniak (ROD „Zalesie” Rzeszów), p. Jan Tomaka (ROD „Kępa” Dębica), p. Andrzej Chmielowski (ROD „Prefabet” Kolbuszowa). Członkowie Komisji zjazdowych zostali wybrani jednomyślnie przez wszystkich delegatów.  
I Wiceprezes PZD pan Tadeusz Jarzębak wręczył odznaki „Za Zasługi dla PZD” 5 delegatom oraz 8 srebrnych i 8 złotych odznaczeń „Zasłużony Działkowiec” wyróżniającym się Prezesom ROD i członkom aktywu PZD. Natomiast ustępujący członkowie Okręgowej Rady i Okręgowej Komisji Rewizyjnej zostali uhonorowani pamiątkowymi zdjęciami.

Delegaci wybrali Komisję Mandatową, Komisję Wyborczą a także Komisję Uchwał i Wniosków. Referat sprawozdawczo – programowy wygłosiła Prezes Okręgu, w którym podkreśliła pracowitą mijającą kadencję, koncentrującą się nie tylko na działalności statutowej, ale także na reagowaniu na pojawiające się nowelizacje przepisów prawa powszechnie obowiązującego, mające znaczenie dla ogrodów działkowych i działkowców. Podczas kadencji w Okręgu pracowało 6 stałych komisji problemowych: ds. bezpieczeństwa w ROD, konkursowa, ds. odznaczeń, inwestycji i remontów, prawna oraz socjalna. Bieżąca działalność dotyczyła również rozpatrywania skarg. Przeprowadzono merytoryczne oraz finansowe kontrole wynikające zarówno z planu, jak i z konieczności zbadania zasadności wniesionych skarg. Prowadzone były narady i szkolenia dla członków organów ROD, księgowych, służby SSI oraz nowych działkowców. Corocznie przeprowadzane były konkursy okręgowe „Wzorowy ROD roku”, „Wzorowa działka roku” oraz konkursy dla dzieci. Podczas kadencji kontynuowano regulację stanu prawnego gruntów ROD. W nowej kadencji niezbędne będzie kontynuowanie obrony zagrożonych działek rodzinnych oraz działań dotyczących regulacji stanu prawnego gruntów ROD, a także działalności Kolegiów prezesów ROD, która korzystnie wpływa na współpracę ogrodów z samorządami oraz lokalnymi grupami działania. Niezbędne będzie położenie nacisku na kształtowanie pozytywnego wizerunku Związku i ogrodów w społeczeństwie. Prezes Okręgu przedstawiła także dotychczasową pomoc finansową ze strony Okręgu do realizowanych inwestycji i remontów w ROD (przeszło 711 tys. zł w kadencji), a także wysiłek ogrodów działkowych włożony w modernizację i budowę własnej infrastruktury, który zamknął się kwotą ponad 5 mln. zł. Docenione zostało również wsparcie udzielane ogrodom przez niektóre jednostki samorządu terytorialnego na łączną kwotę przeszło 728 tys. zł. Prezes Okręgu złożyła wyrazy podziękowania dla Krajowej Rady PZD za inicjowanie działań w tworzeniu i procedowaniu w Sejmie korzystnych dla działkowców i ogrodów regulacji w nowelizowanych aktach prawa powszechnie obowiązującego oraz  członkom Okręgowej Rady za wspaniałą pracę i wspólne rozwiązywanie niełatwych często problemów. Odrębne podziękowania zostały przekazane komisji inwestycji i remontów, prawnej i bezpieczeństwa za duży wkład pracy na rzecz działkowców i ogrodów działkowych oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej za działalność kontrolną i instruktażową. Słowa podziękowania skierowane zostały również do Prezesów oraz członków Zarządów ROD za nie kończącą się pracę dla dobra działkowców i ogrodów działkowych.

Ocenę działalności Okręgowej Rady i Okręgowego Zarządu przedstawiła Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej Pani Alicja Paterek, która podkreśliła dobrą pracę Okręgowego Zarządu i Okręgowej Rady oraz uzyskane efekty. Okręgowa Komisja Rewizyjna postawiła wniosek o udzielenie absolutorium ustępującej Okręgowej Radzie.

W trakcie obrad głos zabrał asystent Wojewody Podkarpackiego p. Adam Poręba, który odczytał list Wojewody skierowany do delegatów na Zjazd. List do uczestników Zjazdu wystosował także Prezydent Miasta Przemyśla p. Wojciech Bakun.

Zabierając głos I Wiceprezes Polskiego Związku Działkowców p. Tadeusz Jarzębak wyraził podziękowanie za dobre przygotowanie Zjazdu ze strony merytorycznej i organizacyjnej. Podkreślił fakt włożenia przez Okręg ogromu pracy na rzecz ROD i działkowców. Wspólnym dorobkiem ogrodów i Okręgu można się tylko szczycić. Zwrócił uwagę na bardzo wysoki udział ogrodów w inwestycjach i remontach. Również Okręg udzielił dotacji ogrodom na bardzo wysoką kwotę. I Wiceprezes PZD poinformował o działaniach Krajowej Rady w sprawie projektu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami, zmian do ustawy o utrzymaniu czystości w gminach i ustawy – Prawo wodne.  Przedstawił także problem małych ogrodów, których koszty obsługi przerastają niejednokrotnie uzyskiwane z nich przychody. Stwierdził, że najważniejsze jest traktowanie działkowców jako podmiotów, współpraca z ludźmi, wzajemna  życzliwość i zrozumienie. Równie ważna jest znajomość prawa przez członków Zarządów ROD, aby unikać spraw sądowych, kończących się nierzadko obowiązkiem wypłaty przez Związek odszkodowań. Dzięki zaangażowaniu Związku uchwalona została dobra ustawa o ROD. Nie udało by się tego dokonać, gdyby działkowcy nie pokazali swojej jedności. Właśnie ta jedność jest gwarancją sukcesu i dalszego istnienia ogrodnictwa działkowego. Na zakończenie wystąpienia złożył podziękowania za pracę Prezes Okręgu, Okręgowemu Zarządowi, Okręgowej Radzie i Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Złożył życzenia wyboru do władz okręgowych ludzi oddanych, zaangażowanych, a przede wszystkim utożsamiających się ze Związkiem. Podziękował delegatom i za ich pośrednictwem wszystkim działkowcom. Poprosił również o przekazanie działkowcom informacji o działalności Okręgu Podkarpackiego na rzecz ROD.


P. Tadeusz Jarzębak, występując w imieniu Prezesa PZD p. Eugeniusza Kondrackiego, przekazał pozdrowienia i życzenia, aby nowa kadencja organów okręgowych PZD była lepsza od mijającej.

Delegaci w swoich wystąpieniach poruszali zagadnienia związane m.in. z:

  • znaczeniem jedności działkowców ze Związkiem,
  • zmianą pokoleniową działkowców i potrzebą dostępu do informacji w mediach związkowych,
  • inwestycjami w Rodzinnych Ogrodach Działkowych oraz ich likwidacji.

Złożone zostały podziękowania dla Prezesa Polskiego Związku Działkowców oraz Okręgu za współpracę oraz pomoc w rozwiązywaniu trudnych zagadnień.

Okręgowy Zjazd zatwierdził sprawozdanie z działalności Okręgowej Rady w mijającej kadencji, sprawozdanie Okręgowej Komisji Rewizyjnej za okres kadencji, udzielił absolutorium ustępującej Okręgowej Radzie oraz przyjął program działania na kadencję 2019-2022. Okręgowy Zjazd wybrał 27-osobową Okręgową Radę i 9-osobową Okręgową Komisję Rewizyjną. Prezesem Okręgu został wybrany Pan Stefan Żyła.

W swoim wystąpieniu nowo wybrany Prezes podziękował za zaufanie, jakim obdarzony został przez delegatów. Zapewnił o kontynuacji nakreślonych przez Zjazd i ustępujący Okręgowy Zarząd działań. Najważniejsze zadania stojące przed nowym Okręgowym Zarządem zostały określone w programie działań na nową kadencję. Przyjęte przez Zjazd stanowiska będą realizowane, zostanie wzmocniony kontakt z Zarządami ROD i Delegaturami Rejonowymi. Bardzo ważnymi zadaniami będzie: wprowadzenie ROD do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań, regulacja stanu prawnego gruntów ROD, realizacja inwestycji w ROD w zakresie modernizacji i budowy infrastruktury technicznej, utrzymywanie współpracy z samorządami terytorialnymi.

Okręgowy Zjazd wybrał 9 delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów PZD,
przyjął także stanowiska w sprawie:

-          funkcjonowania Funduszu Amortyzacyjnego w PZD,

-          ROD w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań,

-          programu rozwoju ROD w województwie podkarpackim

Przyjęte zostały również apele w sprawie:

-          uwzględnienia rodzinnych ogrodów działkowych w budżetach jednostek terytorialnych,

-          udziału członków PZD w wyborach parlamentarnych,

-          krajowego programu finansowania rodzinnych ogrodów działkowych.

 

Agnieszka Sycz

Okręg Podkarpacki PZD

w Rzeszowie

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio