Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

XVI Posiedzenie Okręgowej Rady Okręgu Śląskiego PZD - 18.06.2019

W dniu 13.06.2019 roku odbyło się XVI Posiedzenie Okręgowej Rady Okręgu Śląskiego w Katowicach. Głównym celem spotkania było przyjęcie zbiorczego sprawozdania finansowego ROD za 2018 rok oraz przedstawienie i ocena preliminarza na rok bieżący. Posiedzenie otworzył i poprowadził Prezes Okręgu Śląskiego PZD Pan Józef Noski. Jednostkę Krajową PZD reprezentowała Pani Mariola Kobylińska – Kierownik Wydziału Gospodarki Gruntami.

Prezes Okręgu Śląskiego Pan Józef Noski w swoim przemówieniu omówił kwestię przygotowań  do Rejonowych Konferencji Przedzjazdowych, których jako Okręg mamy 11. Dotychczas odbyły się już dwie Konferencje w Chorzowie i w Bytomiu.  Przedstawiciele Okręgu uczestniczący w Konferencjach szczegółowo omawiają sprawy związane z daną Delegaturą i odpowiadają na pytania przybyłych osób. Obie Konferencje przebiegły spokojnie i sprawnie.

Dyrektor Biura OZ Śl. Mateusz Macianty dokonał podsumowania kampanii sprawozdawczo wyborczej ROD. Było to ogromne przedsięwzięcie dla tak dużego Okręgu i jego działaczy, gdyż walne zebrania odbyły się w prawie 600 ROD. Wszystkie Walne Zebrania przebiegły zgodnie z wytycznymi Krajowej Rady PZD, które wprost „mówiły” co Zarządy mają robić i dzięki czemu znacznie ułatwiły nam zadanie. Dużą rolę edukacyjną odegrały także szkolenia i narady, które przygotowały Zarządy do odbycia zebrań.

Dyrektor w swoim wystąpieniu omówił także badanie ROD do 100 działek. Największymi problemami pojawiającymi się w takich ogrodach są kwestie pozyskiwania środków finansowych na inwestycje, brak miejsca na siedzibę dla Zarządu czy brak osób chętnych do objęcia funkcji w organach ROD. Każdy członek Okręgowej Rady otrzymał ocenę i wnioski przyjęte przez Okręgowy Zarząd jakie wynikły w trakcie badania, a które posłużą  do dalszej pracy. Jednym z nich jest kwestia łączenia małych ogrodów, która może być najlepszym rozwiązaniem istniejących problemów w małych ROD.  

Pani Dominika Wojciechowska – Instruktor ds. ogrodniczych zreferowała sprawy związane z Programem Oświatowym oraz „Otwarty program nowoczesnego zagospodarowania i użytkowania działek na miarę potrzeb współczesnych rodzin”. Przedstawiając ten program wskazano, że  „Krajowa Rada PZD zauważa problem w tym, że obecni działkowcy nie chcą uprawiać roślin, a wolą mieć przestrzeń do odpoczynku i grilla. W związku z tym zaproponowaliśmy wykaz roślin mało wymagających i odpornych na warunki tak, aby zachęcić działkowców do ich uprawiania”.

Pani Barbara Kozikowska - Główna Księgowa OZ ŚL. przedstawiła główny temat posiedzenia tj. zbiorcze sprawozdanie finansowe ROD za 2018 rok i preliminarze na rok 2019, które zostały pozytywnie ocenione przez Okręgową Komisję Rewizyjną, którą reprezentował  jej członek Pan Leszek Bucki.

Podczas dyskusji poruszono kwestię przeprowadzania szkoleń zarówno dla nowych działkowców, jak i nowo wybranych  Zarządów ROD. Prezes Okręgu Pan Józef Noski poprosił przybyłych o zgłaszanie nowych osób na Społecznych Instruktorów tak, aby miał kto te szkolenia przeprowadzać. Również Dyrektor Biura Mateusz Macianty zajął stanowisko w tej sprawie mówiąc o przygotowywanym przez Krajową Radę PZD „Małym Poradniku”, który ma stanowić zbiór najważniejszych informacji dla nowych Zarządów ROD i pomóc im we wdrożeniu się w nowe obowiązki. W trakcie obrad poruszony został również temat programu DGCS PZD System. Do tej pory 96 ROD z naszego Okręgu wykupiło program. „Taki wynik nas nie satysfakcjonuje” – mówił dyrektor biura,  dlatego w tej kwestii podjęto kolejne działania zmierzające do zwiększenia promocji programu, m.in. na stałe wprowadzono temat programu DGCS PZD System do porządku narad i szkoleń, opracowano ulotki promujące program, które przekażemy każdej delegaturze w celu dalszego rozdystrybuowania w ROD.  Przedstawiono także założenia  konkursu „Aktywny Zarząd ROD roku 2019”, w którym nagrodami są m.in. laptopy z licencją  programu DGCS PZD System.

Pani Mariola Kobylińska – Kierownik Wydziału Gospodarki Gruntami PZD dokonała podsumowania tematów poruszanych podczas posiedzenia i odpowiedziała na pytania jakie pojawiły się podczas dyskusji. Zwróciła także uwagę na to, jak ważne jest sprawne wyjaśnianie skarg przez Zarządy ROD i Okręgi, aby nie narastały i nie wypływały niepotrzebnie na zewnątrz. Pani Kierownik wspomniała o nowelizacji prawa budowlanego i kwestii legalizacji ponadnormatywnych altan, co jest niezgodne z przepisami PZD. Podkreśliła również jak ważne jest przekazywanie wiedzy i informacji między wszystkimi strukturami Związku aż do działkowców. „Trzeba działkowcom pokazywać co robimy. Nie każdy chce się zajmować pracą w zarządzie, a Państwo to robicie więc trzeba o tym mówić. Trzeba zachęcać młodych ludzi na ogrodach do działania” – mówiła pani Kierownik.

Pan Prezes Józef Noski podziękował wszystkim członkom Okręgowej Rady Okręgu Śląskiego PZD  za ich aktywną działalność podczas kończącej się kadencji i wręczył upominki. Poprosił również Panią Mariolę Kobylińską o przekazanie życzeń Prezesowi PZD Panu Eugeniuszowi Kondrackiemu za działania, które czyni na rzecz Związku i naszego Okręgu „to nas budowało i buduje do dalszego działania. Chcemy się przyczynić do tego, aby nasz Związek był jednością i nadal się rozwijał”.

Na zakończenie członkowie Okręgowej Rady podjęli dwa stanowiska tj. w sprawie podsumowania walnych zebrań w ROD za 2019 r. oraz nowelizacji prawa budowlanego skierowanego do Ministra Inwestycji i Rozwoju.

Katarzyna Burzawa – Skoczylas

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio