Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Obradowała Okręgowa Rada Sudecka PZD w Szczawnie-Zdroju - 17.06.2019

W dniu 7 czerwca 2019 roku odbyło się XIII w obecnej kadencji posiedzenie plenarne Okręgowej Rady Sudeckiej Polskiego Związku Działkowców w Szczawnie-Zdroju, któremu przewodniczył Prezes Okręgowej Rady Henryk Malik. W posiedzeniu jako zaproszony gość uczestniczyła Skarbnik Krajowej Rady PZD Barbara Korolczuk oraz Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Szczawnie-Zdroju Ryszard Burzyński. Na początku obrad Prezes Orkęgu wraz ze Skarbnik KR PZD dokonali wręczenia listów z podziękowaniami za społeczną pracę w organach ROD od Okręgowego Zarządu Sudeckiego PZD dla ustępujących prezesów zarządów ROD będących zarazem członkami Okręgowej Rady Sudeckiej PZD.

Porządek obrad obejmował sprawy wynikające ze statutu PZD, w tym podsumowanie kampanii sprawozdawczo-wyborczej w ROD Okręgu Sudeckiego PZD w roku 2019, przyjęcia do wiadomości sprawozdań za okres mijającej kadencji wraz z założeniami do projektu programu działania Okręgu na najbliższą kadencję oraz zbiorczy bilans i sprawozdania finansowe ROD Okręgu Sudeckiego za 2018 r. wraz ze zbiorczym preliminarzem ROD Okręgu Sudeckiego na rok 2019 oraz realizację planu inwestycji i remontów w ROD Okręgu Sudeckiego za rok 2018.

W pierwszej kolejności w odniesieniu do aktualnej sytuacji działkowców, ROD i PZD, przyjęto informację z ostatniego posiedzenia plenarnego Krajowej Rady PZD, gdzie m.in. omawiano zagrożenia praw działkowców wynikające ze zmian w przepisach prawa powszechnie obowiązującego (ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy „śmieciowej”) i kierunki działania PZD w zakresie ochrony interesów rodzinnych ogrodów działkowych.

Następnie Okręgowa Rada Sudecka zatwierdziła sprawozdanie z tegorocznej kampanii sprawozdawczo-wyborczej w ROD Okręgu Sudeckiego, z którego wynika, że walne zebrania zwoływano zgodnie z trybem określonym w przepisach związkowych, ich przebieg był zgodny ze Statutem PZD, wytycznymi KR PZD, przyjętym na zebraniach porządkiem obrad oraz regulaminem i generalnie ich wyniki i podjęte uchwały są zgodne z prawem związkowym.

W toku obrad zapoznano się ze sprawozdaniem ORS PZD w Szczawnie-Zdroju za okres kadencji 2015-2019, zapoznano się z projektami dokumentów na X Okręgowy Zjazd Delegatów PZD tj. porządkiem obrad, projektami uchwał i stanowisk, założeniami do uchwały programowej na następną kadencję oraz kosztorysem Zjazdu, a także z materiałami sprawozdawczymi Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Szczawnie-Zdroju za okres kadencji.

Członkowie ORS PZD zapoznali się ze zbiorczym sprawozdaniem finansowym i bilansem Rodzinnych Ogrodów Działkowych Okręgu Sudeckiego za 2018 rok oraz zbiorczym preliminarzem finansowym na 2019 rok. Okręgowa Komisja Rewizyjna PZD postawiła wniosek o przyjęcie zbiorczego sprawozdania, ponadto zaopiniowała pozytywnie przedstawiony zbiorczy preliminarz finansowy ROD Okręgu Sudeckiego.

W dalszej kolejności zatwierdzono sprawozdanie z wykonania planu inwestycji i remontów w ROD Okręgu Sudeckiego za 2018 rok., zgodnie z którym zrealizowanie zadań w roku 2018 zgłosiło 71 ROD.

W sprawach różnych nadano nazwę dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Wolność” w Bielawie dla połączonych ROD „Zachód” i „Wolność” w Bielawie, podjęto decyzję w sprawie wystąpienie z wnioskiem do KR PZD o nadanie sztandaru dla Okręgu Sudeckiego PZD.

Ponadto omówiono „Otwarty program nowoczesnego zagospodarowania i użytkowania działek na miarę potrzeb współczesnych rodzin”, którego założeniem jest powstrzymanie tendencji wypierania z działek upraw ogrodniczych na rzecz rekreacji, jako niepożądanego kierunku uprawy działek, niezgodnego z ideą ogrodnictwa działkowego. Ważąc problem, członkowie ORS PZD, aby zapobiec utracie argumentów do obrony ogrodnictwa działkowego, uznali za konieczne krzewienie Programu w nadchodzącej kadencji, którego realizacja może mieć znaczący wpływ na funkcjonowanie i przyszłość ROD.

Na zakończenie głos zabrała Skarbnik KR PZD Barbara Korolczuk, która podziękowała za możliwość udziału w posiedzeniu i przekazała pozdrowienia od Prezesa PZD PanaEugeniusza Kondrackiego dla działkowców naszego Okręgu. Ustosunkowała się do tematyki obrad i omówiła aktywność i działania PZD w odniesieniu do zagrożeń nabytych praw działkowców, wynikających ze zmian w prawie zewnętrznym (ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o gospodarce odpadami).  Poruszyła temat komunikacji w Związku, który podejmuje szereg działań, aby dotrzeć do zarządów ROD i działkowców. Omówiła również temat programu DGCS PZD System i korzyści dla zarządów ROD związanych z wdrożeniem tego programu.

Członkowie ORS PZD podjęli 8 uchwał, wynikających z realizacji porządku posiedzenia.

 

Lidia Miszta

St. inspektor

PZD – Okręg Sudecki

w Szczawnie-Zdroju

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio