Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

XI Okręgowy Zjazd Delegatów PZD w Pile wybrał nowe władze - 17.06.2019

W dniu 8 czerwca 2019 roku odbył się XI Okręgowy Zjazd Delegatów PZD w Pile. W Zjeździe udział wzięli delegaci z rodzinnych ogrodów działkowych wybrani podczas walnych zebrań sprawozdawczo - wyborczych ROD w 2019 roku oraz ustępujące władze OZ PZD i Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Pile.
W Zjeździe uczestniczyli zaproszeni goście : Pan Tadeusz Jarzębak - I Wiceprezes Polskiego Związku Działkowców, Krzysztof Paszyk Poseł na Sejm RP, Tomasz Kranc Starosta Wągrowiecki, Arkadiusz Kubich Wicestarosta Pilski, Beata Dudzińska Zastępca Prezydenta Piły i Jacek Wiśniewski Zastępca Burmistrza Wyrzyska.
Zjazd rozpoczęto wprowadzeniem sztandaru Okręgu oraz odegraniem hymnu państwowego i związkowego. Prezes Okręgu Marian Praczyk powitał uczestników Zjazdu oraz zaproszonych gości, a następnie przekazał prowadzanie Zjazdu wybranym Przewodniczącym delegatom: Andrzejowi Kierzkowskiemu z ROD im. St. Staszica w Pile Wojciechowi Wrzeszczowi z ROD „Zielony Zakątek” w Chodzieży. Na Sekretarza Zjazdu powołano delegata Wiesławę Kamińską z ROD „Drzymały” w Pile. Powołano 6 osobowe Prezydium.
Zjazd powołał Komisje Zjazdowe: Mandatową – Przewodniczący Jan Białkowski z ROD im. Sz. Wachowiaka w Wągrowcu, Wyborczą – Przewodniczący Aleksander Manikowski z ROD im. B. Chrobrego we Wronkach oraz Uchwał i Wniosków – Przewodniczący Tadeusz Truty z ROD im. W. Sikorskiego w Pile.

Referat programowy wygłosił Prezes Okręgu Marian Praczyk. W swoim wystąpieniu odniósł się do realizacji programu okręgowego zarządu w kadencji 2015-2019 i najważniejszych dokonań mijającej kadencji. Podziękował wszystkim działaczom rodzinnych ogrodów działkowych oraz działaczom okręgowego zarządu za ich pracę przy realizacji przyjętego programu działania. Podziękował również Krajowej Radzie PZD oraz władzom samorządowym za wsparcie finansowe i organizacyjne realizowanych zadań w rodzinnych ogrodach działkowych naszego okręgu. Omówił propozycje programowe zapisane w projekcie działania Okręgowej Rady PZD na kadencję 2019-2022.

Oceny działalności Okręgowej Rady PZD za kadencję dokonał Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD Wojciech Urban, który postawił wniosek o udzielenie absolutorium za okres kadencji dla ustępującego Okręgowego Zarządu PZD.
W imieniu samorządów rodzinnych ogrodów działkowych i działkowców naszego okręgu delegaci złożyli podziękowania ustępującym władzom i na ręce Prezesa Mariana Praczyka i Wiceprezesa Marii Fojt wręczyli kwiaty.
Podczas Zjazdu wyróżniono Prezesów ROD, członków Okręgowej Rady PZD oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD medalem z okazji „120 lecia ogrodnictwa działkowego” oraz odznakami związkowymi "Za Zasługi dla PZD" i złotą odznaka "Zasłużony Działkowiec". Dekoracji dokonali I Wiceprezes PZD Tadeusz Jarzębak oraz Prezes Okręgu PZD Marian Praczyk.

W dyskusji głos zabrali zaproszeni goście:
Beata Dudzińska - Zastępca Prezydenta miasta Piły stwierdziła, że ogrody działkowe stanowią zieleń w mieście. Na co dzień pracuję z Prezesem Marianem Praczykiem oraz Wiceprezes Marią Fojt w wielu tematach ważnych dla ogrodów. Władze miasta widzą jak ogrody się rozwijają i je wspierają. W tym celu została podjęta Uchwała przez Radę Miasta, która pozwala od dwóch lat dofinansować realizowane w ogrodach zadania inwestycyjne. Życzyła delegatom owocnych obrad oraz przyjęcia dobrego programu działania na następną kadencję.
Krzysztof Paszyk - Poseł PSL w swoim wystąpieniu podziękował za inicjatywy pedagogiczne w ogrodach, gdyż tylko w ogrodach działkowych przedszkolaki uczą się rozpoznawać owoce i warzywa. Dodał, że ogrody działkowe to miejsce aktywizacji społecznej młodzieży i dorosłych. Takie inicjatywy należy doceniać. Podziękował za cztery lata bardzo dobrej współpracy z działaczami Okręgu w Pile i Prezesem Okręgu Marianem Praczykiem. Poinformował, że zajmuje się sprawami odpadów komunalnych w ogrodach i samowolami budowlanymi, który chce się zalegalizować a tak nie powinno być. Stwierdził, że ogrody potrzebują większego wsparcia środkami zewnętrznymi. Stwierdził, że będzie aktywny w staraniach aby Urząd Marszałkowski w Poznaniu ze środków na rekreacje i sport przeznaczył ich część dla ogrodów działkowych. Życzył w swoim imieniu i Starosty Wągrowieckiego owocnych obrad, dobrego programu działania i trafnych wyborów.
Arkadiusz Kubich - Wicestarosta Pilski w swoim wystąpieniu stwierdził, że ogrody działkowe pełnią rolę integracyjną dla rodzin działkowych i społeczności lokalnej. Poinformował, że Powiat Pilski na wniosek Starosty Pilskiego wspiera od trzech lat rodzinne ogrody działkowe. Życzył samorządom ROD dobrej pracy na rzecz społeczności lokalnej a delegatom owocnych obrad.
Jacek Wiśniewski - Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy w Wyrzysku - w swoim wystąpieniu jako młody samorządowiec stwierdził, że jest to dla niego ważne spotkanie, które pokazuje jak dużo pracujecie na rzecz działkowców i społeczności lokalnej. W następnej kadencji będziemy nadal wspierać organizacyjnie i finansowo różne projekty realizowane przez ogrody działkowe. Życzył delegatom owocnych obrad i przyjęcia dobrego programu na następną kadencję.

Życzenia do Delegatów XI Okręgowego Zjazdu PZD przesłali:
Maria Małgorzata Janyska Posłanka na Sejm RP
Zdzisław Śliwa Prezes Okręgu PZD w Poznaniu
Jerzy Wdowczyk Prezes Okręgu PZD w Kaliszu
Mirosław Juraszek Starosta Powiatu Chodzieskiego
Tomasz Kranc Starosta Powiatu Wągrowieckiego
Andrzej Tadla Burmistrz Czarnkowa
Adam Pulit Burmistrz Złotowa

W wystąpieniach delegatów odniesiono się do problemów mijającej kadencji oraz programu okręgowej rady na kadencję 2019 – 2022. W dyskusji głos zabrało 8 delegatów:
Daszkowski Adam z ROD im. Powstańców Wlkp. w Chodzieży. Przedstawił dokonania i osiągnięcia 10 ogrodów z powiecie chodzieskim oraz odniósł się do roli ogrodów działkowych jako do urządzeń użyteczności publicznej ich funkcji i znaczenia dla rodzin działkowych i lokalnych społeczności.
Ryszard Pisula z ROD „Wielatowo” w Złotowie. W swoim wystąpieniu odniósł się do współpracy z samorządami w zakresie uregulowania stanu prawnego gruntów ROD, bezpieczeństwa w ROD i działkowców, gospodarką odpadami komunalnymi oraz do podejmowanych działań przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego w sprawie ogrodów działkowych i innymi problemami w ROD.
Zygmunt Czarny z ROD „Słonecznik” w Trzciance odniósł się do obrony ustawy o ROD z 2013 roku oraz do występujących problemów i spraw związanych z zarządzaniem rodzinnymi ogrodami działkowymi. Stwierdził w swoim wystąpieniu, że mimo trudności działacze okręgu pilskiego będą brali odpowiedzialność za ogrody na dalsze lata.
Andrzej Skomurski z ROD im. Przemysława w Rogoźnie. W imieniu czterech rodzinnych ogrodów działkowych podkreślił bardzo dobrą współpracę i zaangażowanie Burmistrza i Rady Gminy w Rogoźnie, która corocznie wspiera ogrody działkowe. Podziękował władzom gminy za środki finansowe na uregulowanie roszczenia do gruntów ROD oraz Krajowej Radzie PZD za dotacje do ROD na wsparcie realizowanych inwestycji. Ogrody w Rogoźnie wychodzą naprzeciw społeczności lokalnej organizując imprezy dla dzieci w tym dzieci z przedszkoli, udział w dożynkach oraz innych uroczystościach.
Czesław Wiśniewski z ROD „Za Parkiem” w Pile. Jako Przewodniczący Kolegium Prezesów powiatu pilskiego podkreślił rolę i znaczenie kolegiów we współpracy z władzami samorządowymi w tym m.in. promowaniu idei ogrodnictwa działkowego, pozyskiwaniu dla ogrodów środków finansowych na organizację programów Związku w tym na „Otwarty Program Rozwoju Społecznego ROD” czy „Program Unowocześniania Infrastruktury – ROD XXI wieku”.
Elżbieta Thomas z ROD „Bratek” w Krzyżu Wlkp. W swoim wystąpieniu podkreśliła znaczenie pracy działaczy struktur PZD – Okręgowej i Krajowej Rady i Zarządu PZD, które wymagają ustawicznej czujności w obronie ustawy o ROD i zagrożeń związanych m.in. z polityką przestrzenną, nowelizacją ustawy „śmieciowej” i wielu innymi trudnymi sprawami. Podziękowała w imieniu delegatów Prezesowi PZD Eugeniuszowi Kondrackiemu.
Ryszard Grzelak z ROD „Malwa” w Pile. Jako instruktor ogrodowy poruszył temat zagospodarowania działki i ogrodu. Dla utrzymania idei ogrodnictwa działkowego oraz zabezpieczenia prawnych zapisów funkcjonowania ogrodów ważne jest popularyzowanie wśród działkowców nowoczesne zagospodarowanie działek, obejmujące uprawę warzyw i wartościowych dla działkowców odmian roślin sadowniczych, warzyw i ziół.
Brunon Semrau z ROD im. Pieniążka w Pile. Omówił znaczenie dla ogrodów wdrażanego programu komputerowego DGCS PZD System oraz potrzebę utworzenia w naszym okręgu jednego ośrodka finansowo-księgowego dla wszystkich ogrodów.

Po dyskusji Delegaci udzielili absolutorium ustępującemu Okręgowemu Zarządowi PZD za kadencję 2015-2018.

Tadeusz Jarzębak I Wiceprezes PZD – w swoim wystąpieniu stwierdził, że Zjazd to święto Okręgu i na jego sukces składa się praca wszystkich jednostek. Przedstawił działania Krajowego Zarządu i Krajowej Rady na rzecz działkowców oraz działania w sprawie zapisów w nowelizowanych ustawach sejmowych dotyczących ROD. Związek jest aktywny we wszystkich sprawach dotyczących ROD. Odniósł się do osiągnięć Okręgu – stwierdził, że samorządy ogrodów i samorząd Okręgu są bardzo aktywne. Bardzo ważna w działalności Zarządu jest współpraca z samorządami. Należy Wam zazdrościć tej współpracy i efektów jakie uzyskaliście. W programie na następną kadencję wprowadzacie wiele spraw wynikających z programów Związku włącznie z programem nowoczesnego zagospodarowania działki i ROD. Dyskusję ocenił jako rzeczową i merytoryczną. Od Was należy uczyć się pracy na rzecz działkowców, ogrodów i Związku. Przyszłym nowym wybranym władzom życzył osiągnięć w działalności na rzecz działkowców, ogrodów i Związku.

XI Okręgowy Zjazd PZD w Pile dokonał wyboru Okręgowej Rady PZD w 30 osobowym składzie oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w 9 osobowym składzie. Prezesem Okręgu na następna kadencję został Marian Praczyk. Przewodniczącym Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD został Zygmunt Czarny.
Zjazd wybrał czterech delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów PZD w Warszawie : Mariana Praczyka, Marię Fojt, Aleksandra Manikowskiego i Sebastiana Zdanowskiego.
Zjazd przyjął uchwały w tym Program działania Okręgowej Rady PZD w Pile na kadencję 2019 – 2022 oraz stanowiska w sprawach:
• W sprawie współpracy z samorządami lokalnymi.
• W sprawie dalszego otwarcia Rodzinnych Ogrodów Działkowych dla społeczności lokalnej.
• W sprawie jedności ruchu ogrodnictwa działkowego.
• W sprawie znaczenia ustawy o ROD z 2013 roku dla rodzinnych ogrodów działkowych, działkowców i Związku oraz jej obrony.
• W sprawie wyborów parlamentarnych w 2019 roku.
• Apel do władz publicznych o współpracę z Polskim Związkiem Działkowców oraz samorządami Związku.
• Podziękowanie dla Przewodniczącego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Starosty Pilskiego, Prezydenta Miasta Piła oraz Burmistrzów, Wójtów i Radnych.

Na placu przed Młodzieżowym Domem Kultury „Iskra” w którym odbywał się XI Okręgowy Zjazd Delegatów PZD swoje stanowisko zaprezentowała Fundacja Pszczoła. Prezentowano jak założyć na działce hodowlę murarek ogrodowych kuzynek pszczół miodnych, które są efektownymi zapylaczami wielu kwiatów.

W holu przed salą obrad zaprezentowano wystawę osiągnieć rodzinnych ogrodów działkowych i Okręgu PZD na rzecz społeczności lokalnej.

MF/AK

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio