Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Spotkanie Prezydenta Miasta Lublin z przedstawicielami lubelskiego środowiska działkowego - 02.04.2019

W dniu 29 marca 2019 r. w Trybunale Koronnym na lubelskim Starym Mieście odbyło się pierwsze  w nowej  kadencji  samorządowej spotkanie Prezydenta Miasta Lublin Pana Krzysztofa Żuka z aktywem 44 lubelskich rodzinnych ogrodów działkowych.

Spotkanie rozpoczęło się od wręczenia Medalu Prezydenta Miasta Lublin i Medalu okolicznościowego 700-Lecia Miasta Lublin zasłużonym członkom Polskiego Związku Działkowców, którzy swoją codzienną pracą, aktywnością i zaangażowaniem społecznym przyczyniają się do rozwoju ogrodnictwa działkowego i promocji naszego miasta. Wśród wyróżnionych znaleźli się pomysłodawcy wielu inicjatyw w zakresie edukacji i promocji zdrowego trybu życia skierowanych do użytkowników działek i mieszkańców Lublina.

Na zakończenie części oficjalnej Prezes Okręgu PZD w Lublinie Pan Grzegorz Kurczuk w imieniu Prezesa PZD Pana Eugeniusza Kondrackiego przekazał Panu Prezydentowi Miasta Lublin w podziękowaniu za wybitne zasługi dla rozwoju ogrodów działkowych  Medal Jubileuszowy z okazji120-Lecia Ogrodnictwa Działkowego w Polsce.

Przedstawiciele Okręgu PZD w Lublinie Pan Grzegorz Kurczuk Prezes Okręgu PZD w Lublinie oraz Pani Magdalena Wójcicka Dyrektor Biura podczas poprzedzającej spotkanie wizyty w Ratuszu Miasta zasygnalizowali Prezydentowi Miasta tematykę spotkania. Stąd m.in. Dyrektorzy Departamentów i Biur Urzędu Miasta zaproszeni do udziału w spotkaniu na bieżąco udzielali konkretnych odpowiedzi na zadawane pytania i rozstrzygali zgłaszane problemy. Dysponowali również dużą wiedzą i znajomością omawianych spraw.

Wśród omawianych spraw i problemów dużo miejsca zajęły m.in. zagadnienia związane z regulacją stanu prawnego gruntów na podstawie art. 76 i 75 ustawy o rod, roszczenia do gruntów na których zlokalizowane są ogrody, remonty dróg dojazdowych do ogrodów, zapewnienie porządku i bezpieczeństwa na terenach przylegających do ogrodów oraz dotacje celowe na budowę i modernizację infrastruktury ogrodowej.

Pan Prezydent po raz kolejny zapewnił, że nie ma zagrożenia dla przyszłości ogrodnictwa działkowego w Lublinie. W opracowywanym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  dla obszaru całego miasta oraz mpzp tworzonych dla konkretnych rejonów będą uwzględniane wniesione przez okręg i ogrody działkowe uwagi. Ponadto konkretyzują się decyzje co do zakupu ziemi z przeznaczeniem na nowe ogrody działkowe i powiększenie już  istniejących o teren znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie.

W dyskusji zwrócono m.in. uwagę na dobrą współpracę ze Strażą Miejską, która zaowocowała zwiększeniem bezpieczeństwa w ogrodach. Podobnie jak objęcie terenu ROD monitoringiem miejskim zapewnia poczucie bezpieczeństwa działkowcom.

Prezesi Zarządów ROD podziękowali Prezydentowi Miasta Lublin za pomoc w realizacji zadań poprawiających funkcjonowanie ogrodów  m.in. dotyczących remontu dróg dojazdowych do ogrodów, wydania decyzji potwierdzających prawo użytkowania gruntu rod oraz uwzględnienie wniosków i uwag do studium i mpzp opracowywanych dla poszczególnych rejonów miasta.

Spotkanie w Trybunale Koronnym potwierdziło dotychczasową dobrą współpracę Polskiego Związku Działkowców z władzami miasta i pokazało po raz kolejny, że w konkretnych sprawach związanych z roszczeniami i regulacją stanu prawnego gruntów uwzględniany jest interes Polskiego Związku Działkowców.

Magdalena Wójcicka

Dyrektor Biura Okręgu PZD w Lublinie

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio