Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

XV posiedzenie Śląskiej Okręgowej Rady PZD z udziałem Prezesa PZD - 01.04.2019

W dniu 27 marca 2019r. odbyło się plenarne posiedzenie członków Śląskiej Okręgowej Rady PZD w Katowicach. Głównymi tematami posiedzenia było zatwierdzenie sprawozdań merytorycznych i finansowych z pracy Okręgu Śląskiego za 2018 rok oraz ustalenie nowego planu pracy na 2019r. w tym preliminarzy finansowych.

Nie zabrakło omówienia również jakże ważnych i aktualnych dla Związku tematów:

  • Nowelizacja przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami,
  • Nowelizacja przepisów ustawy „śmieciowej”,
  • Plany zagospodarowania przestrzennego miast,
  • Regulacja stanu prawnego nieruchomości ROD i roszczenia do terenów ROD,
  • Inwestycje w 2019r. i program budowy siedzib.


W posiedzeniu udział wziął Prezes PZD Eugeniusz Kondracki, Główna Księgowa PZD Mirosława Marks oraz Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Mariola Kobylińska.

Obrady rozpoczęto od uczczenia minutą ciszy zmarłych członków Śląskiej Okręgowej Rady, po czym dokonano uzupełnienia jej składu. Nowymi członkami zostali Piotr Witkowski oraz Wiesław Łużniak.

Prezes Okręgu Śląskiego Józef Noski przedstawił sprawozdanie merytoryczne z prac Okręgu za 2018r. Sprawozdanie jest podstawowym dokumentem oceniającym efekty pracy wszystkich struktur organizacyjnych Okręgu – w tym Okręgowego Zarządu, Śląskiej Okręgowej Rady jak również samego biura okręgu. W zasadniczej treści jest informacją o stopniu realizacji podjętych zadań VIII Zjazdu Delegatów Okręgu Śląskiego, Planu Pracy na 2018r. oraz uchwał i zaleceń Krajowej Rady oraz Krajowego Zarządu PZD.

W 2018r. odbyły się 4 posiedzenia okręgowej rady, które zajmowały się podejmowaniem najważniejszych decyzji i uchwał związanych z funkcjonowaniem Okręgu. Przypomnijmy, iż zgodnie z § 105 Statutu PZD, okręgowa rada jest najwyższym organem w okręgu między okręgowymi zjazdami delegatów. Z kolei w zeszłym roku odbyło się 19 posiedzeń Okręgowego Zarządu Śląskiego, na których podjętych zostało aż 883 Uchwał. Okręgowy zarząd występował w imieniu okręgowej rady, prowadząc sprawy i wykonując zadania określone w § 110 Statutu PZD. Prezes OZ Śl. Józef Noski w swoim wystąpieniu odniósł się do najważniejszych tematów i zadań jakie procedowano w ciągu roku jak i o sukcesach i problemach z jakimi borykał się Okręg działając na rzecz Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Ponadto omówił aktualną sytuację Okręgu. Przekazał informacje na temat walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych (aktualnie odbyło się 77 WZ) . Podkreślił, iż zebrania odbywają się w sposób prawidłowy, zgodnie z wytycznymi Krajowej Rady PZD.

W dalszej części sprawozdania, Dyrektor biura Mateusz Macianty omówił temat roszczeń do nieruchomości ROD. W zeszłym roku udało się podjąć decyzje zmierzające do uregulowania nieruchomości roszczeniowych poprzez ich wykup m.in. ROD „Energetyk” w Rudzie Śląskiej, ROD „Irys” w Rudzie Śląskiej, ROD „Jutrzenka” w Mysłowicach czy ROD „Nadzieja – Jaśmin” w Siemianowicach Śląskich. Nie udałoby się to gdyby nie wspólne zaangażowanie działkowców i Związku. Kolejnym ważnym tematem było omówienie sprawy zmian w planach zagospodarowania przestrzennego. Jest to bardzo ważna kwestia dla funkcjonowania ROD. Obecna sytuacja w dużych miastach Polski wskazuje na negatywną tendencję „wyrzucania” ROD z planów miejscowych, co stanowi poważne zagrożenie dla ich bezpiecznego istnienia. Ważne stanowisko w tym temacie Krajowy Zarząd PZD podjął w grudniu 2018r. o czym można było przeczytać – tutaj. Okręg w tym temacie podjął działania zmierzające do nawiązania współpracy z samorządami w celu bieżącego monitorowania sytuacji ROD dotyczących ewentualnych zmian w planach miejscowych czy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Następnie omówiono podjęte przez Krajowy Zarząd PZD działania związane ze zmianą przepisów ustawy „śmieciowej”. Przypomnijmy, że w tym temacie Związek podjął współpracę z Ministerstwem Środowiska i złożył stosowne uwagi i propozycje do ustawy, które uwzględniają interes ROD i działkowców m.in. dotyczące określenia maksymalnej stawki opłaty za śmieci czy wprowadzenia częściowego zwolnienia opłat w przypadku kompostowania odpadów.

Inspektor ds. Inwestycji Artur Olczyk omówił kwestię prowadzenia inwestycji w ROD w roku ubiegłym jak i zasad i wytycznych jakie wprowadzono dla ROD w 2019r. Istotnym faktem jest to iż w roku 2018 przyznano łącznie 72 dotacje w kwocie ostatecznej wartości dofinansowania w wysokości 1 010 876,04 zł. Podejmowane przez ROD zadania inwestycyjne dotyczyły głównie budowy ogrodzeń zewnętrznych ROD, remontów domów działkowca oraz sieci wodociągowych i elektroenergetycznych. Łączna wartość wszystkich zadań przekroczyła kwotę aż 5 mln złotych. Natomiast Dział Inwestycji biura Okręgu wystawił 238 dokumentów OT na kwotę 6 481 353,24 zł.

Na zakończenie sprawozdania merytorycznego Inspektor ds. terenowo – prawnych Magdalena Madera – Kubasiak przedstawiła aktualny stan regulacji stanu prawnego nieruchomości ROD prowadzonej w trybie przepisu art. 75 i 76 ustawy z dnia 13.12.2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych. Członkowie Okręgowej Rady zostali poinformowani m.in. o rozstrzygnięciu przetargu na wybór wykonawcy dla zadania przeprowadzenia podziałów geodezyjnych nieruchomości ROD, które są konieczne w celu dalszej regulacji gruntów ROD.

Kolejnym punktem obrad były sprawy finansowo – księgowe. P.o. Główna Księgowa Barbara Kozikowska przedstawiła członkom OR sprawozdanie finansowe Okręgu za 2018r. Do przedstawionych danych swoją pozytywną oceną przedstawiła Okręgowa Komisja Rewizyjna. Stosowny protokół został odczytany przez Przewodniczącego komisji Zenona Jabłońskiego. Kontynuując sprawy finansowe Okręgu, przedstawiono również preliminarze finansowe na 2019r. Członkowie OR nie zgłaszali uwag do przedstawionych informacji i wszystkie zostały zatwierdzone stosownymi uchwałami.

W czasie dyskusji głos zabrał Józef Tomas z rybnickiej delegatury, który omówił Walne zebranie sprawozdawczo wyborcze w ROD Widok w Raciborzu, gdzie doszło do połączenia się 7 Rodzinnych Ogrodów Działkowych, dzięki czemu powstał ROD o powierzchni 23,5838ha i obejmujący 459 działek rodzinnych na 7 koloniach. Jak powiedział była to inicjatywa oddolna. Połączenie zapewni większe możliwości podejmowania działań, poprawiających funkcjonowanie ROD. Pani Irena Fijałkowska zwróciła uwagę na problem regulacji prawnych dla ROD mających własne ujęcia wodne. Z kolei Jan Pękala zgłosił swoje uwagi dotyczące wytycznych na Walne Zebrania sprawozdawczo-wyborcze oraz kwestii dotyczących funkcjonowania delegatur. Natomiast członek OZ Alfred Sieradzki zgłosił problemy związane z obsługą programu DGCS.

Na pytania członków Okręgowej Rady odpowiadał Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. W pierwszej kolejności Prezes PZD wyjaśnił przesłanki podejmowania konkretnych rozwiązań przyjętych w uchwałach systemowych dotyczących np. funkcjonowania delegatur czy ośrodków finansowo – księgowych. Podkreślił rolę jaką spełniają dla sprawnego wykonywania zadań przez poszczególne okręgi. Zgodnie z przepisami wewnątrzzwiązkowymi delegatura stanowi jednostkę pomocniczą okręgu służącą do usprawnienia działań okręgu i współpracy z ROD. Biorąc pod uwagę jak wiele zadań spoczywa na barkach PZD ich sprawne funkcjonowanie przyczynia się do realizacji ważnych zadań w interesie ROD i działkowców. Odnosząc się do pytań związanych z funkcjonowaniem programu DGCS PZD System, Prezes Związku poinformował zebranych o prowadzonych pracach zmierzających do usprawnienia funkcjonowania programu na podstawie zgłaszanych uwag przez Zarządy ROD. W tej kwestii Krajowy Zarząd PZD powołał zespół ds. DGCS PZD System, który zajmie się jego rozwojem tak aby jego funkcjonalność spełnienia oczekiwania Zarządów ROD. Odpowiadając na pozostałe pytania i zgłoszone problemy, Prezes Związku podziękował za ich wskazanie i omówienie, dzięki czemu będzie można je przeanalizować i podjąć stosowne działania.

W dalszej części swojego wystąpienia, Prezes PZD omówił przyjęcie przez Krajową Radę PZD „Otwartego programu nowoczesnego zagospodarowania i użytkowania działek na miarę potrzeb współczesnych rodzin”. Zamierzeniem jest powrót do macierzystej idei ogrodnictwa działkowego oraz zachowanie jej w takim formacie, by nie ewoluowała w niekorzystnym i niekontrolowanym kierunku. Ustawa o ROD określa cele ROD i jednym z podstawowych jest umożliwienie prowadzenia upraw ogrodniczych. Prezes Związku wskazał, że dzięki programowi uwidoczni się i wypromuje najbardziej wartościowe gatunki i odmiany sadowniczych, warzyw i ziół oraz nowoczesne metody ich uprawy. W tej kwestii podał przykłady roślin o niewielkich wymaganiach, których uprawa jest prosta i nie wymaga dużego nakładu pracy. W celu promowania programu poinformował, że do tego celu będą wykorzystywane takie media jak prasa fachowa, publikacja książki, dystrybucja broszur informacyjnych, kampania w Internecie oraz wykorzystanie potencjału szkoleń, zarówno SSI jak i tych dla nowych działkowców.

Nie zabrakło także przybliżenia i omówienia aktualnych działań związanych z problemami i wyzwaniami z jakimi zmaga się Związek, w tym zmiana ustawy o gospodarce nieruchomościami. Jest to bardzo ważny temat dla Związku i działkowców, gdyż stanowi poważne zagrożenie zgłaszania masowych roszczeń do nieruchomości na których znajdują się ROD. Dzięki zaangażowaniu całego Związku i działkowców udało się przeforsować w Senacie zmniejszenie długości okresu z 3 lat do 1 roku na zgłaszanie roszczeń przez podmioty, którym na mocy znowelizowanych przepisów przywrócono takie uprawnienia. Poinformował jak ważne są wystąpienia działkowców i ROD, bo tylko dzięki połączonym siłom jest szansa na osiągnięcie sukcesu. Obecnie projekt ustawy powrócił do Sejmu gdzie będzie dalej procedowany.

Kierownik Wydziału Gospodarki Gruntami Mariola Kobylińska omówiła problem zmian planów zagospodarowania przestrzennego miast oraz studiów. Poinformowała o zagrożeniach jakie płyną ze zmiany zapisów w planach miejscowych wynikające m.in. z wprowadzenia innego oznaczenia dla terenów ROD, takich jak zieleń parkowa. Takie zapisy nie zabezpieczają bezpiecznego funkcjonowania ROD i otwierają drogę do likwidacji ROD. Następnie przedstawiła analizę wyników badania dotyczącego ujęcia ROD w planach miejscowych jakie Krajowa Rada PZD wykonała w 2016 i 2019 roku. Ich analiza pozwala stwierdzić, że sytuacja ROD jest zagrożona, gdyż w wielu miejscach brak jest zapisów gwarantujących bezpieczne funkcjonowania ROD. W tym temacie przedstawiła również aktualne uchwały podjęte przez Krajową Radę PZD, które wyznaczają kierunki działań dla struktur PZD.

Po dyskusji członkowie Okręgowej Rady podjęli stosowne uchwały dotyczące zatwierdzenia sprawozdań oraz ustalenia planu pracy i preliminarzy finansowych na 2019r. Również podjęte zostały dwa stanowiska w sprawie nowelizacji przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy „śmieciowej” których treść prezentujemy poniżej.

Mateusz Macianty – Dyrektor biura

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio