Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Korzystny dla ogrodu wyrok WSA w Warszawie dot. częściowej likwidacji ROD "Walter" w Radomiu w związku z budową drogi publicznej - 09.05.2018

Głównym celem Polskiego Związku Działkowców jest zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych. Jednakże czasem konieczna jest likwidacja ogrodu w związku z realizacją inwestycji celu publicznego np. w związku z budową drogi. W takim przypadku organy PZD podejmują wszelkie niezbędne działania zapewniające realizację uprawnień przysługujących w takiej sytuacji działkowcom z likwidowanego terenu.

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, w przypadku likwidacji ogrodu w celu realizacji inwestycji drogowej, jednym z uprawnień przysługującym PZD i działkowcom, jest zapewnienie terenu zastępczego. Obowiązek zapewnienia gruntu zamiennego powinien nakazać właściwy organ w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Niestety zdarza się niekiedy, że organy pomijają ww. obowiązek.

Z taką sytuacją mieliśmy do czynienia w odniesieniu do częściowej likwidacji Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Walter” w Radomiu. W związku z niekorzystną decyzją Prezydenta Radomia i Wojewody Mazowieckiego w tej sprawie, radca prawny OZM PZD złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Wyrokiem z dnia 19 października 2017 r. w sprawie o sygn. VIII SA/Wa 259/17, WSA w Warszawie – Wydział Zamiejscowy w Radomiu, uchylił zaskarżone przez OZM PZD decyzje Prezydenta Radomia i Wojewody Mazowieckiego, odmawiające przyznania gruntu zastępczego na odtworzenie zlikwidowanej części ROD „Walter” w związku z budową drogi publicznej. Sąd nakazał rozpatrzyć sprawę ponownie, a w toku postępowania wyjaśnić, czy ogród powstał zgodnie z przepisami obowiązującymi w chwili jego założenia (co w jego ocenie oznacza, że zaistniał obowiązek zapewnienia terenu zastępczego w związku z jego częściową likwidacją).

Radcowie prawni OZM PZD w dalszym ciągu będą zabezpieczać interes Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Walter” i działkowców w tej sprawie.

 

Łukasz Polak

radca prawny OZM PZD

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio