Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Narada szkoleniowo – instruktażowa dla Przewodniczących Komisji Rewizyjnych ROD z województwa świętokrzyskiego - 02.02.2018

W siedzibie Okręgu Świętokrzyskiego PZD w Kielcach w dniu 30 stycznia zebrało się szerokie grono Przewodniczących Komisji Rewizyjnych ROD. Celem było odbycie narady szkoleniowo-instruktażowej. Prowadzili ją Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej Pani Wincentyna Roter, Dyrektor biura OŚ – Jan Stańczyk oraz Gówna Księgowa Okręgu – Pani Anna Balasińska. 

Porządek obrad podzielony został na dwie części. Podczas pierwszej części, którą otworzył Dyrektor biura, skupiono się na kwestiach prawnych i organizacyjnych obowiązujących w rodzinnych ogrodach działkowych. Jan Stańczyk omówił kolejno nowelizację Statutu PZD i najistotniejsze zmiany z punktu widzenia zarządów ROD i innych organów ogrodowych, następnie zaś przeszedł do tematu kampanii zebrań sprawozdawczych w ROD w roku 2018 i roli organów PZD w przygotowaniu i przeprowadzeniu zebrań. Z tym tematem powiązane było także niezwykle ważne zagadnienie prawidłowego stosowania przepisów ustawy o ROD, Statutu PZD i Regulaminu ROD w działalności organów stowarzyszenia. Ta kwestia jest najważniejsza z punktu widzenia bieżącego, codziennego funkcjonowania ROD. Kolejnym punktem była kwestia opracowania programu Związku w sprawie rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych tak, by były one nowoczesną wizytówką działkowców i PZD i spełniały oczekiwania stawiane urządzeniom użyteczności publicznej w XXI wieku. Następnie Dyrektor biura przeszedł do kwestii stricte prawnych, skupiając się na aktualnym stanie roszczeń do gruntów ROD w województwie świętokrzyskim, miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i miejscu ROD w ich zapisach, a także zagrożeniach, jakie mogą być z tym związane. Następnie dokładnie omówiono zasady przydzielania dotacji z Funduszu Rozwoju będącego w dyspozycji Okręgu oraz ich rozliczania przez zarządy ROD, podkreślając wagę uchwał walnego zebrania w tym zakresie. Kończąc tę część narady Dyrektor poruszył też najaktualniejsze kwestie dotyczące zmian w Prawie wodnym oraz zmian w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych i związanej z tym konieczności budowy biur zarządów ROD, w których znalazłoby się miejsce na prawidłowe przechowywanie dokumentacji. Pierwsza część narady zakończyła się dyskusją, w której zebrani zadawali liczne pytania dotyczące poruszonych zagadnień.

Drugą część narady otworzyła Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD oraz towarzysząca jej Główna Księgowa Okręgu. Panie dokładnie wyjaśniły rolę i zadania Komisji Rewizyjnych w ROD w świetle ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, Statutu PZD, regulaminu ROD oraz uchwał Krajowej Rady PZD w Warszawie. Wśród bardziej szczegółowych omówiono prawa i obowiązki komisji, przepisy Regulaminu Komisji Rewizyjnych oraz zasady przeprowadzania oraz tematykę bieżących kontroli zarządu ROD przez komisje, badanie sprawozdań finansowych za rok 2017 i opiniowanie preliminarzy finansowych na rok 2018, tematyka kontroli sprawozdań, a także przedstawienie oceny rocznych sprawozdań na walnych zebraniach w roku 2018. Po omówieniu ostatniego z tych punktów na sali rozgorzała wśród zebranych długa i szczegółowa dyskusja, opierająca się na licznych pytaniach uczestników.

Narada zakończyła się omówieniem Programu finansowo-księgowego DGCS System dla ROD, celem zachęcenia większej liczby Ogrodów do wdrożenia programu w swe codzienne funkcjonowanie.

Uczestnikom narady rozdano również ważne w ich pracy materiały: Wytyczne Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD w 2018 dla Komisji Rewizyjnych ROD, Tezy Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD w 2018 roku dotyczące badania bilansów ROD oraz poszczególnych sprawozdań finansowych za 2017 rok i preliminarzy finansowych ROD na 2018 rok oraz Uchwałę nr 8/III/2015 Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia obowiązujących wzorów protokołów i sprawozdań.

 Anna Pańczyk

inspektor ds. terenowo-prawnych

Okręg Świętokrzyski PZD w Kielcach   

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio