Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Spotkanie żorskich prezesów ROD w Urzędzie Miasta Żory - 21.11.2017

10 listopada 2017 roku przedstawiciele zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych z teremu miasta Żory spotkali się w UM z Panią Anną Buchta naczelnikiem wydziału ochrony środowiska oraz Panią Joanną Leśniak kierownikiem zespołu gospodarki odpadami.

Spotkanie dotyczyło gospodarki odpadami komunalnymi w mieście oraz utrzymaniem porządku i czystości na podstawie obowiązującej Ustawy od 2013 roku. Rodzinne Ogrody Działkowe podlegają aktom prawnym:

1) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach ( DZ. U. 2016.1987 tekst jednolity z późniejszymi zmianami )
2) Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( DZ. U. 2016.250 tekst jednolity z późniejszymi zmianami )
3) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. ( DZ. U. 2017.19 z dnia 4 stycznia 2017 roku )

Do czego zobligowała  nas działkowców tzw. nowa ustawa śmieciowa?

1 lipca 2017 roku w życie  weszły jednolite przepisy, ale warto przypomnieć, co proponuje tzw. nowa ustawa śmieciowa.

Jednolite przepisy:

Dużą nowością jest to, że system selektywnej zbiórki został ujednolicony w całym kraju. Wszyscy  segregujemy: papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne i bioodpady. Trafiają one do czterech pojemników – o takiej samej barwie w każdej gminie.

•    do niebieskich pojemników z napisem „Papier” wrzucamy śmieci papierowe i tekturowe, w tym również opakowania z papieru i tektury

• do zielonych z napisem „Szkło”– opakowania szklane. Przy czym, jeśli gmina zdecyduje o podziale na szkło bezbarwne i kolorowe, to dla pierwszego będzie musiało zapewnić   białe kontenery oznaczone napisem „Szkło bezbarwne”                                                                                               

•    do żółtych pojemników z napisem „Metale i tworzywa sztuczne”można będzie wrzucać śmieci plastikowe, metalowe i opakowania wielomateriałowe (to np. kartony po mleku i sokach).

•    do brązowych z napisem „Bio”– odpady ulegające biodegradacji

 

Kolejnym tematem szczegółowo omówionym była tzw  "wycinka drzew" na terenie ROD. Czy drzewa owocowe można wyciąć bez zezwolenia?  Sprawa zezwolenia na usunięcie drzew owocowych: Sytuacja z drzewami oraz krzewami owocowymi, przedstawia się podobnie jak wcześniej, a mianowicie rośliny te można usunąć bez zezwolenia, chyba że rosną na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni, na przykład bulwarach lub dworkach udostępnionych do zwiedzania. Na terenach ogrodów działkowych i przydomowych, drzewa owocowe można wycinać bez pytania o zgodę czy zgłaszania takiego zamiaru.

Dyskusja i spotkanie odbyły się w atmosferze zrozumienia, dbałości o czystość i porządek w mieście jak i Rodzinnych Ogrodach Działkowych.

Lucyna Cyrek

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio