Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Informacja z XI posiedzenia plenarnego Okręgowego Zarządu PZD w Koszalinie - 27.10.2017

W dniu 20 października 2017 roku odbyło się XI rozszerzone plenarne posiedzenie członków OZ PZD w Koszalinie z udziałem członków Okręgowej  Komisji Rewizyjnej i prezesów zarządów ROD. Posiedzenie otworzył i prowadził Prezes OZ PZD Marian Sekulski.

Po wysłuchaniu hymnu PZD zebrani minutą ciszy uczczcili zmarłych działaczy PZD, Prezsa ROD E. Gierczak w Koszlainie i jednoczesnie inspektora ds. inwestycji i remontów w OZ Władysława Duka  i Prezesa ROD Kolejarz w Szczecinku Witolda Kucharczyka.

Prezes Sekulski przedstawił zebranym obszerne sprawozdanie z działalności okręgowego zarządu za okres od maja 2017 roku do października 2017 roku. Oraz najważniejsze zadania, które były realizowane w  tym okresie. Szczególna uwagę Prezes OZ zwrócił na imprezy organizowane w związku ze 120 leciem funkcjonowanie ogrodów działkowych w Polsce podkreślając znaczenie tego jubileuszu dladziałkowców na tych ziemiach (odzyskanych). Na zakończenie wystąpienia podziękował wszystkim członkom okręgowego zarządu, prezesom ROD oraz pracownikom biura OZ za wysiłek włożony w realizację zadań w minionym okresie czasu.

W uznaniu wybitnych zasług dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych w okręgu koszalińskim przedstawiciel Krajowej Rady PZD Marcin Kosmalski wraz z Prezesem OZ Marianem Sekulskim wręczył wyróżnionym medale i dyplomy  okolicznościowe 120 lecia ogrodów działkowych w Polsce.

W dalszej części obrad Pan Marcin Kosmalski szczegółowo zapoznał zebranych                       z problematyką bieżącego funkcjonowania PZD, planowanych działań w zakresie opracowania programu rozwoju ogrodów w Polsce, proponowanych zapis do nowego statutu PZD. Poinformował o bieżących problemach rozpatrywanych na szczeblu Krajowej rady PZD.

Dyskusja uczestników posiedzenia została zdominowana proponowanymi zmianami statutu PZD. Zaproponowane zmiany przedstawione w przesłanym projekcie statutu dotyczące porządkowania kompetencji organów okręgowych i krajowych zyskały akceptacje zebranych. W dyskusji zabrało głos 12 osób. Zgłoszone uwagi zostaną opracowane i przekazane zostaną do komisji statutowej. W dalszej części Sekretarz OZ Zuzanna Sugier przedstawiła  ocenę przebiegu kampanii walnych zebrań w okręgu. i wnioski do działania w czasie kampanii w 2018 roku.

   Inspektor ds. terenowo-prawnych Bożena Tracz  przedstawiła zebranym szczegółowe zasady sporządzania i składani wniosków o wyłączenie powierzchni nieużytkownych  działek w celu zmniejszenia opłat ogrodowych oraz opracowywaniu planów zagospodarowania ogrodu. Dyrektor biura omówił ogólne zasady funkcjonowania programu  księgowo-finansowego DGCS PZD. Omówiono wyniki kontroli prowadzonych w ROD okręgu wraz z wydanymi zaleceniami dla poszczególnych kontrolowanych ROD.

Na  zakończenie obrad komisja uchwał i wniosków przedstawiła uchwały dotyczące funkcjonowania okręgu oraz Stanowisko Okręgowego Zarządu w sprawie jubileuszu 120 lecia ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce.

 

Ryszard Nowak, Wiceprezes OZ

 

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio