Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Obradowało Prezydium OZ Sudeckiego PZD w Szczawnie-Zdroju - 28.10.2016

W dniu 26 października 2016 r. obradowało Prezydium Okręgowego Zarządu Sudeckiego Polskiego Związku Działkowców w Szczawnie-Zdroju. W zebraniu uczestniczył jako zaproszony gość Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD. Obradom przewodniczył prezes OZS PZD.

Przedmiotem zebrania były zagadnienia obejmujące:

  • aktualną sytuację działkowców, Ogrodów i Związku,

  • sprawy terenowo- prawne,

  • sprawy organizacyjne,

  • sprawy różne.

W pierwszej kolejności Prezydium zapoznało się z informacją z narady prezesów i dyrektorów biur OZ PZD, która odbyła się w dniu 14.10.2016 r. w Krajowej Radzie PZD w tym z zagrożeniami dla praw działkowców, istnienia Ogrodów i Związku, które wynikają z kolejnych inicjatyw podejmowanych przez Rzecznika Praw Obywatelskich i niektórych posłów podważających niektóre przepisy ustawy o ROD, funkcjonowanie Polskiego Związku Działkowców, przepisy statutu PZD i zapoznało się z przyjętymi kierunkami działania PZD w tym zakresie.

Prezydium zaznajomiło się z treścią uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 października 2016 r. wydanej na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie zakresu nadzoru nad obiektami budowlanymi nie podlegającymi reglamentacji w tym altan działkowych. Z treści tej uchwały wynika, że w odniesieniu do altan działkowych mogą być stosowane przepisy ustawy Prawo budowlane w zakresie nakazania przez organ budowlany wstrzymania budowy altany lub jej rozbiórki, jeśli została ona wybudowana na terenie ROD, który w miejskim planie zagospodarowania przestrzennego ma inne przeznaczenie niż zieleń działkowa. Skutki tej uchwały, które mogą mieć wpływ na sytuację prawną działkowców, rodzinnych ogrodów działkowych i Związku oraz kierunki działania Związku w tym zadania jednostek terenowych w tym zakresie zostaną omówione na kolejnym posiedzeniu Prezydium.

W dalszej kolejności Prezydium dokonało oceny narad szkoleniowych z członkami Zarządów ROD i przewodniczącymi Ogrodowych Komisji Rewizyjnych przeprowadzonych przez Okręgowy Zarząd Sudecki PZD w dniach 19-25 października br.Na naradach tych, obok spraw dot. nabywania prawa do działki, sposobu rozpatrywania skarg, spraw organizacyjnych, finansowych zagospodarowania ROD i działek, szczegółowo przedstawiono aktualną sytuację i zagrożenia dla ogrodów, Związku i praw działkowców wynikającą z kolejnych inicjatyw Rzecznika Praw Obywatelskich oraz niektórych posłów podważających legalność przepisów ustawy o rod i statutu PZD. Prezydium stwierdziło, że narady były potrzebne i wypełniły zakładane cele.

 

W zakresie spraw terenowo- prawnych, Prezydium podjęło uchwały w sprawach:

  • zwrotu gminom niezagospodarowanych części terenów ROD,

  • akceptacji warunków likwidacji części terenu ROD na cel niepubliczny,

  • zezwolenia i warunków czasowego zajęcia terenu ROD w związku z wymianą sieci linii elektrycznej.

Ponadto w oparciu o wnioski sporządzone przez zespół przeprowadzający kontrolę działalności statutowej Zarządu ROD „Wiarus” w Jeleniej Górze, Prezydium opracowało i wydało stosowne zalecenia pokontrolne do realizacji.

Prezydium rozpatrzyło również projekty umów w sprawie czerpania dochodów z majątku Związku tj. o jednorazowe i krótkotrwałe udostępnienie przez zarządy ROD pomieszczeń domów działkowca i podjęło w tym zakresie stosowne uchwały.

Lidia Miszta

Starszy inspektor

PZD - Okręg Sudecki

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio