Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Obradował OZ Sudecki w Szczawnie-Zdroju - 04.10.2016

W dniu 30 września 2016 roku odbyło się zebranie plenarne Okręgowego Zarządu Sudeckiego Polskiego Związku Działkowców w Szczawnie-Zdroju, któremu przewodniczył Prezes Okręgowego Zarządu. W zebraniu oprócz członków Okręgowego Zarządu Sudeckiego PZD uczestniczyli zaproszeni goście, w tym Skarbnik Krajowej Rady PZD - Barbara Korolczuk i Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Szczawnie-Zdroju - Ryszard Burzyński.

W pierwszej kolejności Prezes OZ Sudeckiego przedstawił zebranym aktualną sytuację działkowców, ogrodów i Polskiego Związku Działkowców w związku z interpelacjami niektórych posłów w sprawie zmiany przepisów ustawy o rod i funkcjonowania Polskiego Związku Działkowców oraz z inicjatywą Rzecznika Praw Obywatelskich podważającą niektóre przepisy ustawy o rod i statutu PZD. Prezes OZS zapoznał zebranych ze stanowiskami Prezydium OZS podjętymi w odniesieniu do wymienionych wyżej wydarzeń i przesłanymi do interpelujących posłów oraz do Rzecznika Praw Obywatelskich.
W następnej kolejności Prezes OZS zapoznał zebranych z treścią Uchwały Jubileuszowej Nr 1/IX/2016 Krajowej Rady PZD, podjętej na posiedzeniu z okazji 35-lecia PZD w dniu 2 września 2016 r. W uchwale tej Krajowa Rada PZD złożyła głębokie podziękowania wszystkim działaczom i działkowcom, którzy kultywując i chroniąc ideę ogrodnictwa działkowego w Polsce przyczynili się do powstania PZD i rozwoju ogrodów działkowych w Polsce.


W dalszym toku obrad omawiano zadania realizowane przez Ogrody i OZ Sudecki wynikające ze statutu PZD, uchwał Krajowej Rady i Prezydium Krajowej Rady PZD a także uchwał i stanowisk przyjętych przez XII Krajowy Zjazd Delegatów PZD i IX Okręgowy Zjazd Delegatów PZD w Szczawnie Zdroju.

Następnie omówiono i podsumowano ustalenia z powszechnego przeglądu zagospodarowania ROD i działek w 2016 r. w Okręgu Sudeckim. Przeprowadzony przegląd wykazał, że w wielu ROD niezbędne są remonty istniejącej infrastruktury ogrodowej a także budowanie brakujących elementów tej infrastruktury. Stan zagospodarowania działek ogrodowych jest na ogół właściwy, jednakże w niektórych ROD część działek należy dostosować do wymogów regulaminu ROD. Ponadto zebranie omówiło i zatwierdziło zalecenia wydane dla zarządów ROD przez Prezydium OZS PZD w związku z ustaleniami wynikającymi z przeglądu.


W dalszej części zebrania Prezes OZ Sudeckiego zapoznał zebranych z uchwałą Prezydium OZS PZD w sprawie uhonorowania dyplomami z okazji jubileuszu 35-lecia PZD działaczy i działkowców z terenu Okręgu Sudeckiego, którzy w okresie 35 lat najbardziej przyczynili się do powstania, rozwoju i obrony Związku. Zebranie przyjęło uchwałę do akceptującej wiadomości.


Ponadto zebranie dokonało zmiany w składzie osobowym OZS w związku z wygaśnięciem 1 mandatu członka OZS oraz zmiany w składzie Komisji Polityki Społecznej i Komisji Przeglądowo- Szkoleniowej OZS. Realizując porządek zebrania Komisja Uchwał i Wniosków przedstawiła projekty 7 uchwał, które zostały przyjęte przez zebranie jednogłośnie.

Lidia Miszta
St. inspektor
PZD - Okręg Sudecki 

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio