Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Okręg Poznański podsumowuje przegląd ROD i działek, kontrole i inwestycje w ROD oraz działalność SSI - 04.10.2016

Trzecie posiedzenie Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w roku 2016 odbyło się 30 września. W posiedzeniu, poza członkami OZ, uczestniczyli przewodniczący powiatowych i dzielnicowych kolegiów prezesów ROD. Gościem obrad był p. Tadeusz Jarzębak - I wiceprezes Polskiego Związku Działkowców.

Na posiedzeniu OZ PZD chwilą ciszy uczczono p. Franciszka Tomczaka, który jako wieloletni prezes zarządu ROD im. M. Kopernika w Śremie, członek OZ PZD i przewodniczący kolegium prezesów w Śremie efektywnie działał na rzecz działkowców i Związku. Do składu OZ PZD dokooptowano nowego członka p. Andrzeja Górczyńskiego. W uznaniu zasług dla działowców i Okręgu Poznańskiego tytuł honorowego Prezesa Okręgowego Zarządu PZD w Poznaniu otrzymał wieloletni jego Prezes p. Henryk Sobański

Członkowie OZ PZD omówili działania Rzecznika Praw Obywatelskich przejawiające się wystąpieniem kierowanym do PZD w sprawie zapisów statutu Związku. Z wystąpieniem Rzecznika nie zgadzają się, obok wielu innych, poznańscy działkowcy, bowiem przytaczane przez Rzecznika argumenty świadczą o nieznajomości tematu oraz podważają decyzje niezawisłego sądu, który zarejestrował statut PZD, nie znajdując w nim zapisów niezgodnych z obowiązującym prawem. Działkowcy Okręgu Poznańskiego wyrazili swoje zaniepokojenie postawą Rzecznika Praw Obywatelskich, który poprzez swoje wystąpienie stał się przedstawicielem niewielkiej grupy działkowców łamiących obowiązujące w Polsce prawo, tj. zamieszkujących na działkach w ROD i budujących na ich terenie ponadnormatywne altany. Swoje zdanie w tej sprawie działkowcy Okręgu Poznańskiego przedstawili w Stanowisku skierowanym do Rzecznika. Referujący zagadnienie Prezesi Zdzisław Śliwa i Robert Klimaszewski zaapelowali o zwiększoną aktywność ogrodów i samych działkowców, by takie nieprzemyślane działania nie pozostawały z naszej strony bez odpowiedzi. Jest to tym bardziej istotne, ze RPO zareagował na pojedyncze wystąpienia przeciwników Związku, niech wiec wsłucha się w głos tysięcy działkowców mających na ten temat inne zdanie niż wnioskodawca i sam Rzecznik.

Na posiedzeniu OZ PZD omówiono kilka zagadnień merytorycznych wynikających z planu pracy Okręgu na rok 2016 oraz wyniki Powszechnego przeglądu ROD i działek w Okręgu Poznańskim.

Na podstawie przeglądu, którego wyniki w formie prezentacji multimedialnej przedstawiła Magdalena Klessa-Kiec - dyrektor biura OZ PZD, stwierdzić można, że chociaż stan infrastruktury w wielu ROD oceniony został przez komisje jako dobry, to nadal wymaga nakładów i modernizacji. W wielu ogrodach dotyczyło to głównie ogrodzenia zewnętrznego. Poważnym problemem do rozwiązania jest zagospodarowanie działek ponadnormatywnymi altanami oraz zamieszkiwanie na działce w ROD, szczególnie w Poznaniu i powiecie poznańskim. Istotną sprawą, jaką wykazał przegląd, jest brak lub nieaktualne plany zagospodarowania ROD. Znając ten problem już wcześniej Prezydium OZ PZD podjęło uchwałę zobowiązującą zarządy ROD do przygotowania bądź zaktualizowania planów zagospodarowania ogrodów.

 

Z kontroli prowadzonych w ROD w zakresie finansowo-księgowym i organizacyjnym wynika, że w większości ogrodów gospodarka finansowo-księgowa prowadzona jest poprawnie, w sposób nie budzący zastrzeżeń. Małgorzata Mrozik - księgowa OZ PZD podkreśliła, że zastrzeżeń nie ma szczególnie w ogrodach, których księgowość prowadzona jest w ośrodku finansowo-księgowym, stąd słuszne jest tworzenie ośrodków oraz uświadamianie zarządom ROD konieczności prowadzenia w nich księgowości ogrodów. Zwrócić należy uwagę na ciągle istniejące braki w dokumentacji indywidualnych działkowców.

 

Kolejnym tematem merytorycznym, omówionym przez Agatę Wróbel – głównego specjalistę ds. ogrodniczych OZ PZD, było funkcjonowanie instruktorów SSI. Na poziomie Okręgu zauważalna jest działalność instruktorów krajowych i okręgowych, którzy uczestniczą w przeglądach ROD, pracach komisji konkursowych organizowanych przez OZ oraz targach ogrodniczych, w których uczestniczy Okręg. Nie we wszystkich ROD funkcjonują instruktorzy ogrodowi, dlatego OZ planuje w roku 2017 zorganizować szkolenie dla nowych instruktorów SSI.

Ostatnim bardzo ważnym tematem poruszonym na posiedzeniu OZ PZD, przedstawionym przez Jerzego Kucznerowicza – wiceprezesa OZ PZD, były inwestycje prowadzone w ogrodach oraz możliwości ich finansowania ze źródeł zewnętrznych. Z dobrej współpracy z władzami Miasta Poznania wynika wola podjęcia przez Radę Miasta Poznania uchwały dotyczącej możliwości finansowania inwestycji w ROD, której projekt został przedstawiony członkom OZ.

 

Głos zabrał również przedstawiciel KR PZD – Tadeusz Jarzębak, który mocno zaakcentował niezrozumiałe działania Rzecznika Praw Obywatelskich odnośnie zapisów statutu PZD i podkreślił potrzebę wypowiedzenia się działkowców w tej sprawie.

Każdy z przedstawionych tematów był żywo dyskutowanych przez obecnych na posiedzeniu OZ, bowiem każdy z tematów dotyczył istotnego elementu funkcjonowania ROD i działkowców.

 

Opracowała:

Magdalena Klessa-Kiec

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio