Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Okręg Świętokrzyski PZD na spotkaniu w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach - 27.09.2016

W odpowiedzi na wystąpienie Zastępcy Prezesa NFOŚiGW w Warszawie, skierowane do Prezesa PZD, w zakresie prowadzonych obecnie konsultacji z wojewódzkimi funduszami w przedmiocie wdrażania programu „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii” oraz ustalania innych zasad współpracy w ramach Funduszu, przedstawiciele Okręgu Świętokrzyskiego PZD w dniu 23 września br. odbyli spotkanie w siedzibie WFOŚiGW w Kielcach, w którym udział wziął Zastępca Prezesa Zarządu – Pan Marek Gos oraz Koordynator Zespołu ds. Edukacji Ekologicznej, bioróżnorodności oraz przedsięwzięć nieinwestycyjnych z pozostałych dziedzin – Pani Maria Sitek.

Wśród poruszonych tematów była oczywiście kwestia możliwości pozyskania środków z w/w programu ale także z innych, które w roku bieżącym i roku 2017 zostaną uruchomione w ramach struktury wojewódzkiej funduszu.

Aby powyższe mogło zostać zrealizowane, omówiono także możliwość umieszczenia stowarzyszenia ogrodowego PZD w katalogu beneficjentów poszczególnych programów, co dotychczas było w sumie zagadnieniem marginalnym.

Zapoznano przedstawicieli Funduszu z bogatym zakresem zadań, w których mogłaby zachodzić potrzeba wsparcia ze środków WFOŚiGW w Kielcach.

W obszernej i merytorycznej dyskusji skupiono się na podstawowych kierunkach przyszłej pomocy, a mianowicie odnawialnych źródłach energii, gospodarce wodnej (m. in. systemach nawodnień, instalacji wodociągowych, sanitariatach), gospodarce odpadami, tworzeniu terenów otwartych w ROD oraz szeroko pojętej edukacji ekologicznej.

Z informacji jakie pozyskano wskazać należy, że w roku bieżącym brak jest programów, w zakresie których stowarzyszenie ogrodowe PZD mogłoby na szczeblu województwa skutecznie ubiegać się o dofinansowanie do konkretnych zadań. Z początkiem jednak roku 2017 uruchomione zostaną kwartalne nabory na poszczególne, nowe programy.

Wspólnie wypracowano stanowisko, iż w zainteresowaniu PZD szczególnie cenne wydają się takie płaszczyzny jak: dofinansowanie w przedmiocie nasadzeń drzew i krzewów miododajnych wraz z możliwością budowy uli, organizacja prelekcji i warsztatów w zakresie ekologii, ekologicznej uprawy roślin czy właściwego gospodarowania zasobami wodnymi, organizacja konkursów na wzorową działkę wśród działkowców w zakresie np. ekologicznych środków ochrony roślin czy racjonalnej gospodarki wodnej.

Przedstawiciele Funduszu zadeklarowali, że podejmą starania celem umieszczenia stowarzyszenia ogrodowego PZD w liście podmiotów, do których powyższe kierunki wsparcia mogą być skierowane.

Ustalono także ścisłą współpracę między Okręgiem Świętokrzyskim a Panią Marią Sitek – Koordynatorem Zespołu ds. Edukacji Ekologicznej, co pozwoli na lepsze wypracowanie zasad i warunków ewentualnego udzielenia dofinansowania dla zadań w zbliżającym się nowym roku kalendarzowym.

 

 

                                                                                  Jan Stańczyk

                                                                                  Dyrektor Biura

                                                                                  Okręgu Świętokrzyskiego PZD

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio