Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Informacja z VI posiedzenia OZ Małopolskiego - 07.09.2016

31 sierpnia 2016 roku odbyło się VI posiedzenie Okręgowego Zarządu Małopolskiego PZD w Krakowie. Obradom przewodniczyła Prezes OZM PZD w Krakowie Pani Ewa Błachut. W posiedzeniu uczestniczyła Pani Monika Pilzak z Wydziału Gospodarki Gruntami Krajowej Rady PZD, zastępca przewodniczącej Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Krakowie Pan Władysław Smęder oraz członkowie OZM PZD w Krakowie.

Przedmiotem obrad Okręgowego Zarządu Małopolskiego poza sprawami organizacyjnymi była aktualna sytuacja Związku. Radca prawny Okręgowego Zarządu Małopolskiego PZD w Krakowie przedstawiła szczegóły dwóch interpelacji poselskich Pani Poseł Beaty Małeckiej – Libery oraz Pana Posła Tomasza Cimoszewicza skierowane do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie nowelizacji ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych oraz funkcjonowania Polskiego Związku Działkowców i ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Omówiła także najważniejsze aspekty odpowiedzi udzielonych przez sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Kazimierza Smolińskiego.

W sprawach Związku głos zabrała również Pani Monika Pilzak, która nawiązała do pozostałych interpelacji poselskich będących przedmiotem analizy Związku, a także do wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich skierowanego do Naczelnego Sądu Administracyjnego o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego wywołującego rozbieżności w orzecznictwie sądowym, który dotyczy możliwości stosowania przez organy budowlane rozszerzonego nadzoru w stosunku do obiektów budowlanych, niewymagających zgłoszenia, ani pozwolenia na budowę, ponieważ obejmuje on również altany działkowe. Pani Monika Pilzak omówiła także przebieg spotkania przedstawicieli Polskiego Związku Działkowców z Rzecznikiem Praw Obywatelskich mającego miejsce w dniu 30 czerwca 2016 roku.

Kolejnym punktem obrad było przedstawienie wyników „Powszechnego przeglądu zagospodarowania ROD i działek w 2016 roku” w Okręgu Małopolskim w Krakowie. Sprawę przedstawił p.o. dyrektora biura Pan Krzysztof Fall podając zbiorcze dane większości punktów będących przedmiotem przeglądu. Dobrze ocenił wyniki przeprowadzonego przeglądu. OZM podjęło uchwałę w sprawie realizacji projektu pod nazwą „Powszechny przegląd zagospodarowania ROD i działek w 2016 roku”.

W porządku posiedzenia znalazła się również analiza oceny funkcjonowania Okręgu Małopolskiego PZD w Krakowie dokonana przez Krajową Radę PZD. Wobec uchybień przyjęto w formie uchwały program naprawczy.

W trakcie VI posiedzenia OZM PZD w Krakowie omówiono także aktualny stan realizacji postępowań prowadzonych w trybie art 76 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych. Wskazano na ilość wydanych decyzji, złożonych zażaleń przez OZM PZD w Krakowie oraz na tłumaczenia organów administracji publicznej w zakresie długotrwałego prowadzenia postępowań.

Ważnym punktem posiedzenia było także przedstawienie przez Panią Prezes OZM PZD w Krakowie programu współpracy z Urzędem Miasta Krakowa w sprawie wspierania ROD funkcjonujących na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Pani Prezes wskazała szczegółowo zakres prac Zespołu Zadaniowego powołanego przy UMK, w którym uczestniczyli również przedstawiciele OZM PZD w Krakowie oraz pracownicy biura. Podała iż w tym roku odbyły się trzy posiedzenia Zespołu. Uzgodniono iż program dofinansowywania ROD zostanie przyjęty przez Radę Miasta Krakowa i będzie wynikiem prac prowadzonych w oparciu o art 17 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Wyjaśniła iż sprawą odrębną będzie doposażanie ROD z terenu Gminy Miejskiej Kraków w tzw małą architekturę ogrodową w zamian za otwarcie ogrodów na rzecz społeczności lokalnej.

Duże zainteresowanie wywołało także omówienie przez I Wiceprezes OZM PZD w Krakowie Panią Zofię Mierniczek funkcjonowania ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach oraz uchwały XLVII/845/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 czerwca 2016 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Kraków i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W tej sprawie głos zabrała również Pani Monika Pilzak z Krajowej Rady PZD. Nie bez znaczenia w dyskusji pozostał również głos Prezesa Zarządu z ROD w Tarnowie informujący o sposobie ustalania opłat za wywóz śmieci na terenie tej Gminy. Poinformowano zebranych, że nowe zasady będą obowiązywały od dnia 1 stycznia 2017 roku.

Przy okazji posiedzenia OZM PZD w Krakowie Pani Prezes Ewa Błachut wręczyła puchar i dyplom dla ROD im. „M. Kopernika” w Tarnowie za zajęcie I miejsca w Okręgowym Konkursie „Rodzinny Ogród Działkowy 2016 roku”. Nagrodę odebrała Prezes Zarządu ROD im „M. Kopernika” w Tarnowie Pani Anna Kozyra.

VI posiedzenie OZM PZD w Krakowie podjęło 7 uchwał i przyjęto stanowisko w sprawie interpelacji poselskich Pani Poseł Beaty Małeckiej – Libery oraz Pana Posła Tomasza Cimoszewicza, w którym wyrażono stanowczy sprzeciw wobec stanowisk polemizujących z obecnie obowiązującą ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych.

Opracowała: Bogusława Krystyjan, radca prawny OZM PZD w Krakowie

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio