Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Informacja ze spotkania Zespołu Zadaniowego ds. opracowania programu wspierania ROD funkcjonujących na terenie Gminy Miejskiej Kraków - 10.06.2016

W dniu 7 czerwca 2016 roku w Urzędzie Miasta Krakowa w Wydziale Skarbu Miasta odbyło się kolejne spotkanie Zespołu Zadaniowego ds. opracowania programu wspierania Rodzinnych Ogrodów Działkowych funkcjonujących na obszarze Gminy Miejskiej Kraków. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Urzędu Miasta Krakowa z: Wydziału Skarbu Miasta, Wydziału Budżetu Miasta Krakowa, Wydziału Kształtowania Środowiska, Wydziału Finansowego, Zarządu Zieleni Miejskiej, Biura Planowania Przestrzennego, radca prawny. W spotkaniu udział wziął również Radny Miasta Krakowa Pan Dominik Jaśkowiec. Z ramienia Polskiego Związku Działkowców stowarzyszenia ogrodowego w Warszawie Okręgu Małopolskiego w Krakowie udział wzięli przedstawiciele Okręgowego Zarządu Małopolskiego: Prezes Pani Ewa Błachut, I Wiceprezes Pani Zofia Mierniczek oraz radca prawny Bogusława Krystyjan.

Spotkanie prowadziła Przewodnicząca Zespołu Zadaniowego Pani Marta Witkowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta.

W nawiązaniu do poprzedniego spotkania z dnia 21 kwietnia 2016 roku, przedmiotem niniejszego spotkania było omówienie projektów umów współpracy i porozumień przygotowanych przez PZD jaki i poszczególne wydziały UMK. Z uwagi na opóźnienie w doręczeniu przez poszczególne jednostki UMK swoich propozycji umów współpracy pomiędzy Gminą Miejską Kraków a PZD, na spotkaniu wręczono przygotowane dokumenty i zakreślono członkom Zespołu termin na dokonanie analizy. Polski Związek Działkowców przygotował projekt umowy współpracy z uwzględnieniem zadań Gminy Miejskiej Kraków w przedmiocie między innymi: regulacji stanów prawnych nieruchomości, na których zlokalizowane są ROD na terenie Miasta Krakowa, finansowania przygotowania ROD na potrzeby realizacji otwartego programu społecznego rozwoju ROD, czy odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w związku z otwarciem ogrodu dla społeczności lokalnej. Projekt ten obejmował również zadania dla OZM PZD w Krakowie w przedmiocie zakresu i sposobu udostępniania ROD dla społeczności lokalnej.

Wydział Skarbu Miasta UMK przedłożył zebranym projekt Programu Wspierania Rodzinnych Ogrodów Działkowych funkcjonujących na obszarze Gminy Miejskiej Kraków. Na analizę obszernego materiału także zakreślono członkom Zespołu kilkudniowy termin w celu wniesienia uwag i zastrzeżeń.

W trakcie dyskusji ustalono, iż przedmiotowy program winien przewidywać dwie formy pozyskiwania środków przez stowarzyszenia ogrodowe. Pierwsza z form to doposażanie Rodzinnych Ogrodów Działkowych przez Gminę Miejską Kraków w ogólnodostępną małą architekturę ogrodową w zamian za jej udostępnianie dla społeczności lokalnej. Natomiast druga niezależna forma to dotacje celowe z budżetu miasta na budowę lub modernizację infrastruktury Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Tematem opisywanego posiedzenia było także zreferowanie przez Radnego Pana Dominika Jaśkowca wyników konsultacji z Radami Dzielnic w zakresie potrzeb lokalnych społeczności na obszarze Gminy Miejskiej Kraków. Okazało się, iż zapotrzebowanie społeczności lokalnej jest zbieżne z propozycjami OZM PZD w Krakowie, bowiem obejmuje głównie: udostępnianie świetlic ogrodowych dla instytucji i organizacji pozarządowych, udostępnianie terenów ROD w celach dydaktycznych i naukowych dla przedszkoli i szkół z terenu Miasta Krakowa, udostępnianie terenów ogólnych na cele rekreacyjne (np. na spacery). Pan Radny wskazał również iż zasadne jest także budowanie i modernizowanie ogólnodostępnych placów zabaw i obiektów rekreacyjnych na terenach ROD.

Burzliwą dyskusję wywołały poruszone przez przedstawicieli PZD zasady odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w związku z otwarciem ogrodu. Jak się okazało przedstawiciele Gminy Miejskiej Kraków prezentują w tym zakresie odmienne stanowisko niż PZD, które nie widzi możliwości ustalenia odpowiedzialności po stronie Związku. Podobne rozbieżności wywołała kwestia kosztów konserwacji infrastruktury ogólnodostępnej a wybudowanej przez Zarząd Zieleni Miejskiej.

W ostatnim etapie spotkania poruszono kwestię regulacji stanów prawnych nieruchomości, na których zlokalizowane są Rodzinne Ogrody Działkowe na terenie Miasta Krakowa w trybie art. 76 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Zarówno przedstawiciele Gminy Miejskiej Kraków jak i Polski Związek Działkowców z niecierpliwością oczekują na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie w przedmiocie odwołania PZD od decyzji ustalającej odpłatne nabycie użytkowania. W tym zakresie Prezes Okręgowego Zarządu Małopolskiego PZD w Krakowie wyraziła w imieniu Związku kategoryczny sprzeciw odpłatnego ustalania użytkowania. Podkreśliła rolę Rodzinnych Ogrodów Działkowych w utrzymywaniu przez działkowców dużych obszarów terenów zielonych w granicach miasta. Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta wskazała natomiast na koszty jakie Urząd ponosi z tytułu prowadzonych postępowań w trybie art. 76, bowiem prawie 90 % przypadków wymaga zlecania podziałów nieruchomości i wydzielania nieruchomości pod drogi, a także zlecanie operatów szacunkowych. Podkreśliła, iż w innych przypadkach wnioskodawcy nie są zwolnieni z tych kosztów, zatem zdaniem Urzędu Miasta Krakowa, ustalanie użytkowania za niewielką odpłatnością jest zasadne.

Na zakończenie spotkania, korzystając z obecności Radnego Miasta Krakowa, przedstawiciele PZD poruszyli temat sposobu uiszczania opłat za wywóz śmieci z Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Pani Prezes OZM PZD w Krakowie przekazała informacje iż Okręg aktualnie zbiera informacje na ten temat. Niemniej jest zainteresowany jaką uchwałę w tym temacie zamierza podjął Rada Miasta Krakowa. Przekazano Panu Radnemu w jaki sposób aktualnie odbywa się sposób rozliczania za śmieci, a także jakie są problemy działkowców z ich wywozem. Ustalono iż w tym przedmiocie zostanie zorganizowane spotkanie przedstawicieli PZD z Panem Radnym oraz osobami odpowiedzialnymi za tą sprawę na terenie Miasta Krakowa. Na to spotkanie zostaną również zaproszeni Prezesi Zarządów ROD z terenu Miasta Krakowa.

Ponadto I Wiceprezes Okręgowego Zarządu Małopolskiego PZD w Krakowie poruszyła problem zamieszkiwania na działkach w Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Wyraziła zaniepokojenie w przedmiocie wydawania przez urzędników ewentualnych decyzji o zameldowaniu bez sprawdzania rzeczywistego stanu rzeczy, a jedynie w oparciu o informacje przekazywane przez osobę wnioskującą o zameldowanie pod wskazanym adresem. Problem ten nie był dotychczas znany Panu Radnemu. Pani I Wiceprezes OZM PZD w Krakowie wyraziła konieczność podjęcia przedmiotowego tematu i omówienia go przy okazji najbliższych spotkań.

Opracowała: Bogusława Krystyjan, radca prawny OZM PZD

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio