Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Podsumowanie walnych zebrań sprawozdawczych w okręgu sudeckim - 09.05.2016

Kampania sprawozdawcza za rok 2015 w rodzinnych ogrodach działkowych dobiega końca. Walne zebrania sprawozdawcze w Okręgu Sudeckim wg stanu na dzień 30 kwietnia 2016 r. przeprowadzone zostały w 87 % ROD. Wszystkie zebrania zostały obsłużone przez członków OZS i pracowników biura OZS. 

Każdy z obsługujących, obok pełnienia swojej służebnej roli na walnych zebraniach, wsłuchiwał się w głosy i rozmawiał z dyskutującymi działkowcami nie tylko na tematy merytoryczne odnoszące się do sprawozdań i planów na 2016 r., ale również o roli i znaczeniu Polskiego Związku Działkowców i korzyści działkowców z członkostwa w Związku.

Działkowcy dostrzegają przede wszystkim fakt, że dzięki funkcjonowaniu w jedności i działalności struktur Polskiego Związku Działkowców, uniknęli widma zagłady ogrodów, jakiej oczekiwał tzw. projekt Huskowskiego – posła na Sejm RP i autora projektu ustawy o ogrodach działkowych.

Na uwagę zasługuje również fakt, że na żadnym z odbytych dotychczas walnych zebrań sprawozdawczych nie było postulatów w sprawie wyodrębnienia się ogrodów ze stowarzyszenia ogrodowego PZD. Należałoby zatem wnioskować, że wcześniejsze propagowanie „wolności ogrodów działkowych” przez nielicznych, niezadowolonych ze związkowej jedności, nie znajduje zainteresowania wśród działkowców.

W dyskusjach na walnych zebraniach działkowcy zauważali i dziękowali Polskiemu Związkowi Działkowców, a szczególnie Krajowej Radzie za zdecydowane i przemyślane działania, które ochroniły ich przed wieloma niekorzystnymi pułapkami prawnymi, przed rozbiórkami altan, przed zagrożeniami wynikającymi z inicjatywy poprzednio urzędującego Rzecznika Praw Obywatelskich oraz obecnego – Pana Adama Bodnara i popierającej go posłanki Krystyny Sibińskiej, którzy postrzegają potrzebę zmiany przepisów ustawy o rod poprzez zalegalizowanie budownictwa ponadnormatywnego i zamieszkiwania na działkach.

Działkowcy na zebraniach wyrażali swój sprzeciw wobec zamieszkiwania na terenie działek w ROD i obawy przekształcenia ich ogrodów w osiedla mieszkaniowe, dając temu wyraz w licznych wystąpieniach i stanowiskach kierowanych do Rzecznika Praw Obywatelskich. To bardzo dobrze, że PZD walczy o likwidację bezprawia w ogrodach działkowych, bo ogrody działkowe mają służyć prawdziwym działkowcom, a nie ignorantom prawa i cwaniakom - stwierdzali działkowcy podczas dyskusji.

Nie uszedł uwadze działkowców fakt oczywisty, iż dzięki działaniom Polskiego Związku Działkowców również skorzystały i korzystają ogrody, które wyłączyły się z PZD. Działkowcy wiedzą, że stowarzyszenia ogrodowe w tym wyłączone z PZD, funkcjonują na podstawie tej samej ustawy o rod i innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Zdaniem działkowców, cyt. „wyłączone ogrody są wprawdzie same, ale mają bez własnego wysiłku i udziału darmową obronę ich istnienia i rozwoju oraz praw działkowców, którą skutecznie realizuje Polski Związek Działkowców”.

Wielu z dyskutujących działkowców akcentowało swoją dumę z przynależności do największej organizacji społecznej w Polsce.

Jeden z działkowców podczas dyskusji powiedział „dużo złego i wiele zagrożeń dla nas i ogrodów już przeżyliśmy i poradziliśmy sobie i na pewno będziemy dalej radzić sobie skutecznie, ponieważ jesteśmy siłą, z która każda władza liczyć się musi”.

I to jest prawda - działkowcy swój rozum mają.

Z wypowiedzi działkowców na walnych zebraniach wynika ich dojrzałość w postrzeganiu słuszności funkcjonowania we wspólnocie i trwałości swojej własnej organizacji. Panuje zwłaszcza powszechne przekonanie, że w PZD jest bezpiecznie a korzyści z przynależności, to przede wszystkim siła, która jest gwarantem spokojnego korzystania z działek w rodzinnych ogrodach działkowych.

 

Maria Klimków

Sekretarz OZ Sudeckiego

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio