Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Stanowisko OZ w Poznaniu w sprawie działania Rzecznika Praw Obywatelskich w związku z łamaniem prawa przez działkowców przekształcających ogrody działkowe w osiedla mieszkaniowe - 15.03.2016


STANOWISKO

Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Poznaniu z dnia 14 marca 2016 r.
w sprawie działania Rzecznika Praw Obywatelskich  w związku z  łamaniem prawa przez działkowców przekształcających ogrody działkowe w osiedla mieszkaniowe

Okręgowy Zarząd stowarzyszenia ogrodowego Polski Związek Działkowców Okręg w Poznaniu wyraża głębokie zaniepokojenie podjętym przez Rzecznika Praw Obywatelskich  działaniem zmierzającym w swej istocie do zakwestionowania ważnych przepisów nie tak dawno uchwalonej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Ustawy, dodajmy, której bazą był projekt obywatelski poparty przez ponad 920 tys. obywateli,  a za przyjęciem której zgodnie głosowali  posłowie z wszystkich klubów parlamentarnych. Listy Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w których poruszono problem  regulacji prawnych dotyczących zamieszkiwania i samowoli budowlanych na terenach rodzinnych ogrodów działkowych wzbudzają sprzeciw wobec zaprezentowanego sposobu postrzegania przypadków łamania prawa przez obywateli ,  którzy niezgodnie z obowiązującymi dziś i w przeszłości przepisami prawa próbują przekształcać ogrody działkowe w osiedla mieszkaniowe.

Okręgowy Zarząd PZD w pełni podziela pogląd zaprezentowany w liście otwartym zarządu stowarzyszenia -  Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 2 marca 2016r. Inicjatywie Rzecznika  Praw Obywatelskich zarzucamy  przyjęcie  jednostronnego punktu widzenia na łamanie prawa w ROD opartego na wystąpieniach wąskiej grupy łamiących prawo, bez próby pogłębionej analizy zjawiska i bez konsultacji ze środowiskiem działkowców zrzeszonych w stowarzyszeniu ogrodowym PZD. Z ubolewaniem stwierdzamy, że Rzecznik Praw Obywatelskich, tworzy fałszywy obraz zjawiska, mającego  w istocie marginalny zasięg w skali całego kraju, wywodzi zarzut pod adresem PZD, że podejmowane próby przeciwdziałania rozszerzaniu się niekorzystnych dla całego ogrodnictwa działkowego zmian w sposobie korzystania z działek prowadzą do wyrzucania z działek rodzin z dziećmi, czy osób niepełnosprawnych. I czyni to posiłkując się niesprawdzonymi informacjami, które zasięgnął z wystąpień samych łamiących prawo.

Okręgowy Zarząd PZD w Poznaniu jako jeden z pierwszych w kraju organów stowarzyszenia ogrodowego PZD wystąpił do Rzecznika Praw Obywatelskich już 21 stycznia 2016 r. przedstawiając nasz punkt widzenia na poruszony problem.  Ukazaliśmy w naszym liście genezę zjawiska, jego skalę oraz prognozowane skutki dla funkcjonowania ogrodów działkowych. Zadeklarowaliśmy także wolę przedstawienia pogłębionej analizy zjawiska i prosiliśmy Rzecznika o możliwość spotkania podczas którego moglibyśmy przedstawić nasz punkt widzenia i rzeczywiste działania podejmowane przez Okręgowy Zarząd mające ograniczyć zjawisko, co jest działaniem oczekiwanym ze strony zdecydowanej większości działkowców korzystających z działek zgodnie z prawem. Niestety, nasze starania nie spotkały się z żadną reakcją a Rzecznik Praw Obywatelskich wolał wsłuchiwać się w głos ubierających się w piórka pokrzywdzonych działaczy ze stowarzyszenia  Forsycja, czy głosy osób które wybudowały na działkach budowle o wymiarach  znacznie przekraczających dopuszczalne prawem, wobec których często już zapadły wyroki sądów administracyjnych nakazujące rozbiórki tych obiektów, a których to wyroków nie zamierzają wykonać, a żaden organ administracji ich skutecznie nie egzekwuje.

Dziwne to państwo, w którym Rzecznik Praw Obywatelskich broni łamiących prawo przed próbującymi to prawo egzekwować i to wcale nie w sposób tak restrykcyjny, jak się to próbuje przedstawiać w mediach. Dlatego z uznaniem zapoznaliśmy się z zamieszczoną na stronach internetowych odpowiedzią Ministra Infrastruktury i Budownictwa na list jednego z działkowców, który to organ stanął na gruncie przestrzegania prawa i wnikliwie odniósł się do postulatów głoszonych przez łamiącego prawo działkowca. Podobnego stanowiska oczekujemy od Rzecznika Praw Obywatelskich.

Liczymy też, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, do której także zwrócił się Rzecznik, zapozna się z rzeczywistymi działaniami podejmowanymi przez PZD, który nie wyrzuca osób bezdomnych ze swoich altan ale broniąc ogrody przed degradacją oraz wykorzystywaniem podejmuje działania wobec  osób o dobrym statusie materialnym dopuszczających się samowoli budowlanych. Liczymy, że Pani Minister dostrzeże działania ogrodów pomagające osobom w trudnej sytuacji materialnej oraz podejmie działania mogące takim osobom poprawić ich byt. Z całą pewnością osoby takie nie muszą się obawiać, że PZD pozbawi ich dachu nad głową, oczywiście pod warunkiem, że będą szanować postanowienia Regulaminu ROD oraz ponosić koszt opłat ogrodowych przypadające na ich działkę.

 OZ w Poznaniu

 

ZOBACZ PISMO

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio