Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Obradował Okręgowy Zarząd w Zielonej Górze - 29.02.2016

W dniu 25.02.2016r. obradował Okręgowy Zarząd. Obrady odbywały się przy wysokiej frekwencji - 93%. Obradą przewodniczył prezes OZ, pan Marian Pasinski, który zapoznał zgromadzonych z najważniejszymi wydarzeniami dotyczącymi Polskiego Związku Działkowców oraz ustaleniami przyjętymi podczas zeszłotygodniowych obrad Krajowej Rady PZD. W obradach uczestniczyła Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej, pani Alina Nocuń.

Dokonano podsumowania roku 2015. Dokonania Okręgowego Zarządu zostały pozytywnie ocenione przez Okręgową Komisję Rewizyjną. Przewodnicząca, pani Alina Nocuń podkreśliła, iż Okręgowy Zarząd prowadził oszczędną gospodarkę finansową, a wszystkie wydatki były przemyślane i uzasadnione.

Dobrze oceniono plan pracy i preliminarz finansowy OZ na 2016r. Głównymi zadaniami jakie przyjął OZ do realizacji na rok 2016 są:

 • Propagowanie i wdrażanie dorobku VIII Okręgowego Zjazdu delegatów PZD, XII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD oraz zapisów Ustawy, Statutu PZD i Regulaminu ROD.
 • Przeprowadzenie kampanii sprawozdawczej w ROD.
 • Podjęcie intensywnych działań dla pozyskania dotacji z Funduszy Unijnych, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Funduszy samorządów gminnych ( Funduszy Inicjatyw Obywatelskich).
 • Doskonalenie zarządzania Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi. Stwarzanie odpowiednich warunków udzielania pomocy dla pracy samorządów ogrodowych.
 • Wzmożenie nadzoru nad przestrzeganiem zapisów ustawowych oraz regulaminowych w sprawie budownictwa ponadnormatywnego, zamieszkiwania i zameldowania na działkach.
 • Poprawa stanu zagospodarowania ROD i działek ( przeglądy, szkolenia, konkursy, inwestycje i remonty). Wykorzystywanie działek, terenów i obiektów w ROD.
 • Promowanie i wdrażanie modernizacji ogrodów i działek ( estetyka altan)
 • Zintensyfikowanie działalności na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ROD ochrona bezpieczeństwa Działkowców i ich mienia.
 • Uściślanie współpracy OZ i zarządów ROD z samorządem wojewódzkim i samorządami lokalnymi głównie dla rozwoju, funkcjonowania i zachowania ROD w planach przestrzennego zagospodarowania i studium uwarunkowań.
 • Kształtowanie polityki medialnej – wypracowanie i podejmowanie przez OZ i zarządy ROD nowych zasad współpracy z mediami lokalnymi i wojewódzkimi.
 • Promowanie idei ogrodnictwa działkowego – dorobku Związku, OZ i zarządów ROD. Wspieranie inicjatyw w ROD.

W dyskusji udział wzięło 11 osób. Pozytywnie oceniono prace prezydium i biura OZ. Podnoszono potrzebę pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji i remontów w ROD (z Funduszy Unijnych, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Funduszy samorządów gminnych, Funduszy Inicjatyw Obywatelskich). Pytano jaki jest tryb uzyskania dotacji z Krajowego Funduszu Rozwoju ROD lub pożyczki z Funduszu Samopomocowego PZD. Apelowano o zmianę podejścia do planowania i prowadzenia inwestycji w ROD. Powinny być one zaplanowane w programach długofalowych, a zabezpieczenie środków powinno być rozłożone na kilka lat.

Podkreślano, iż nadal kontynuowane powinny być szkolenia dla nowych działkowców, by każdy nowy działkowiec był szkolony obowiązkowo.

Składano podziękowanie dla KR PZD za druki i wytyczne do walnych zebrań sprawozdawczych
Apelowano do członków OZ o bardzo poważne potraktowanie funkcji obsługującego zebranie sprawozdawcze i przygotowanie się na wszelkie okoliczności, wynikające zarówno z przepisów statutu i regulaminu oraz z specyfiki każdego ogrodu.

Obrady podsumował prezes OZ, złożył podziękowania za pracę członkom OZ, Okregowej Komisji Rewizyjnej i pracownikom biura. Zwrócił się o aktywny udział w zebraniach sprawozdawczych. Podkreślił, iż ważne jest by obsługujący zebranie zapoznał uczestników z programem Polskiego Związku Działkowców wynikającym z uchwał krajowego i okręgowego zjazdu delegatów.

 

Irena Woźny

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio