Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Walne zebrania sprawozdawcze w ROD w okręgu sudeckim - 22.02.2016

Funkcjonowanie naszej organizacji jest tak skonstruowane, że działalność Ogrodu zaczyna się od decyzji podejmowanych przez działkowców na walnych zebraniach, bowiem od prawomocności walnych zebrań i podjętych na tych zebraniach uchwał zależy aktywność Zarządu Ogrodu i działkowców. 

Pamiętajmy, że walne zebranie jest organem Polskiego Związku Działkowców, a więc ludzi będących członkami PZD. Walne zebranie, jako najwyższy organ w Ogrodzie, umożliwia działkowcom podjęcie decyzji dotyczących własnego Ogrodu, zgodnie z kompetencjami wynikającymi ze statutu PZD. Podczas tego zebrania członkowie PZD podejmują bardzo istotne decyzje, bez których nastąpiłby paraliż Ogrodu, bowiem tylko walne zebranie może uchwalić m. in. plan działania na następny rok oraz wysokość poszczególnych opłat ogrodowych wraz z terminem ich wnoszenia, które to decyzje są wiążące wszystkich działkowców danego Ogrodu ( nie tylko członków PZD).

Walne zebrania odbywają się w ściśle określonym w statucie przedziale czasowym (od 1.01. do 15.05.) i oczekiwać należy, iż w tym terminie odbędą się walne zebrania we wszystkich ROD naszego Okręgu.

Jak wynika z prowadzonej przez wiele lat statystyki w zakresie zwoływania walnych zebrań w naszym Okręgu, zdecydowana większość zebrań odbywa się w ciągu ostatnich dwóch tygodni kwietnia, a właściwie w ostatnią sobotę i niedzielę kwietnia. Dodać trzeba, że do rzadkości należy przeprowadzanie zebrań w dni powszednie, ma to miejsce zaledwie w kilku ROD. Spiętrzenie zebrań przy końcu kwietnia lub na początku maja i to w jednym terminie powoduje, że powstają trudności z zapewnieniem obsługi zebrania ze strony Okręgowego Zarządu. Udział w tych zebraniach przedstawicieli Okręgu jest ważny nie tylko z uwagi na poprawność walnych zebrań, ale także z powodu oczekiwań działkowców na informację o sytuacji działkowców, Ogrodów i Związku.

Ponieważ dopiero po walnym zebraniu Zarząd Ogrodu może pobierać od działkowców opłaty uchwalone przez walne zebranie i może zacząć wdrażać uchwalony na walnym zebraniu plan pracy ( np. realizować zadanie inwestycyjne, remontowe), wskazanym jest przeprowadzenie zebrania we wcześniejszym terminie i nie czekanie z zebraniem na tzw. „ostatnią chwilę”.

Zarządy tych ROD, które odbywają walne zebrania przy końcu statutowego terminu winny zważyć powyższe i spojrzeć na walne zebranie z perspektywy dobra działkowców i Ogrodu, a nie tylko technicznych możliwości zwołania zebrania.

Zasady odbywania walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w okresie niniejszej kadencji w PZD wskazane są w wytycznych Prezydium Krajowej Rady PZD stanowiących załącznik do Uchwały nr 335/2015 Prezydium KR PZD z dnia 17.12.2015 r., które zostały przekazane do wszystkich ROD w formie broszury.

Przed przystąpieniem do organizowania walnego zebrania warto dla pewności zwrócić się o radę i wskazówki do przydzielonego opiekuna ROD lub pracowników Okręgu Sudeckiego.

Ustalając termin walnego zebrania pamiętać trzeba o udostępnieniu materiałów sprawozdawczych do wglądu na 7 dni przed terminem zebrania. Tak więc niezwykle ważnym jest wcześniejsze przygotowanie materiałów sprawozdawczych za poprzedni rok.

W tym miejscu dobrze jest nadmienić, że aby przygotować projekty uchwał na walne zebranie zgodnie z prawem i obowiązującymi zasadami, należy się posługiwać wzorami sporządzonymi w formie broszury i dostarczonymi do każdego ROD przez Krajową Radę PZD. Wzory te spełniają wszystkie wymogi nakazane przepisami prawa.

Przypomnieć również wypada, iż nieprawidłowym jest przygotowywanie jednej zbiorczej uchwały, zawierającej (w punktach) wszystkie sprawy, które walne zebranie ma uchwalić, ponieważ w ten sposób pozbawia się działkowców wypowiedzenia na poszczególne tematy. Każda uchwała winna być odrębnie głosowana i stanowić odrębny dokument. Jest to bardzo ważne, gdyż szczególnie uchwały dotyczące opłat mogą być w różny sposób kwestionowane i podlegać procedurze sądowej sprawdzającej ich zgodność z prawem.

Mając świadomość, iż z konieczności zawężono wyżej omawiane kwestie, bowiem nie jest możliwym w tym krótkim tekście wyczerpać wszystkich zagadnień związanych z walnymi zebraniami, ponieważ jest to obszerna materia, zachęcam do dokładnego przestudiowania lektury wytycznych Prezydium Krajowej Rady PZD w sprawie zasad odbywania walnych zebrań. Pamiętać przy tym należy, że wytyczne i wzory druków obowiązują przez całą obecną kadencję w ROD.

Pozostaje żywić przekonanie, iż Zarządy ROD naszego Okręgu i obsługujący zebrania staną na wysokości zadania, poprawnie przygotują zebrania i zadbają o prawidłowy ich przebieg, w efekcie czego walne zebrania wypełnią cele statutowe, dla których zostały zwołane i nie będzie powodów do występowania członków Związku o unieważnienie zebrań.

 

Lidia Miszta

Starszy inspektor

Okręg Sudecki PZD

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio