Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Szkolenie prezesów Zarządów ROD w Okręgu Koszalińskim - 27.10.2015

W dniu 24.10.2015 roku w siedzibie okręgowego zarządu PZD w Koszalinie odbyło się szkolenie prezesów zarządów ROD okręgu Koszalin.

Głównym tematem szkolenia były sprawy związane z pozyskiwaniem środków z funduszy europejskich, problematyka wdrażania do praktyki funkcjonowania ogrodów ustawy z 13.12. 2013 roku o ROD oraz nowego, zgodnego z ustawą statutu PZD. Tematem zajęć był również uchwalony 01.10.2015 roku przez Radę Krajową Regulamin ROD oraz przygotowanie walnych zebrań sprawozdawczych ROD w 2016 roku.

Szkolenie otworzył Prezes OZ Stanisław Suszek, który zapoznał zebranych z celami i zagadnieniami szkoleniowymi. Następnie w porozumieniu z lokalnym punktem informacyjnym przedstawiono zebranym prezesom strukturę Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Podczas prezentacji RPO WZ zwracano szczególną uwagę na obszary, w których rodzinne ogrody mogłyby uzyskać dofinansowanie swoich przedsięwzięć z funduszy europejskich w zakresie ochrony środowiska np. usuwanie azbestu z terenu ogrodu, odnawialnych źródeł energii czy też gospodarki wodno-ściekowej. Temat ten wzbudził duże zainteresowanie, chociaż jak podkreślano w dyskusji uzyskanie pozytywnego efektu w postaci środków z funduszy europejskich będzie bardzo trudne. 

Wytypowano ogrody, których przedstawiciele w dniu 04.11. 2015 roku wezmą udział w szkoleniu dotyczącym przygotowania i prowadzenia inwestycji proekologicznych z wykorzystaniem środków unijnych. Organizatorem szkolenia jest lokalny punkt informacyjny funduszy europejskich Urzędu Marszałkowskiego w Koszalinie.

W dalszej części wiceprezes OZ Ryszard Nowak przedstawił szkolonym główne przepisy ustawy o ROD, które bezpośrednio wpływają na funkcjonowanie ogrodów oraz omówił sprawy związane z przygotowaniem i przebiegiem walnych zebrań sprawozdawczychw ogrodach w 2016 roku.

I wiceprezes OZ Marian Sekulski wraz z sekretarzem OZ Zuzanną Sugier przedstawili zebranym nowy statut PZD i nowy regulamin ROD, ze szczególnym uwzględnieniem zmian jakie wnoszą te dokumenty do funkcjonowania ROD. W toku dyskusji szkoleniowej dokonano interpretacji w związku ze zgłaszanymi wątpliwościami dotyczącymi pozbawiania członkostwa w PZD, wymawiania umowy dzierżawy działkowej, problematyki sprawowania zarządu zwykłego w ogrodzie oraz bardzo ważnego zagadnienia, jak przygotowanie                 i uzasadnienie proponowanej opłaty ogrodowej.

Frekwencja na szkoleniu wyniosła blisko 80 %, co należy uznać za dobry rezultat.

Ryszard Nowak

Dyrektor Biura OZ PZD

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio