Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Prezydent Miasta Rzeszowa pozostaje w konflikcie z działkowcami - 23.10.2015

Sprawa rozpoczęła się w 2009 roku i dotyczy budowy połączenia Al. Armii Krajowej z ul. Dunikowskiego, które ma przebiegać przez tereny ROD „Zalesie” i ROD im. H. Wieniawskiego w Rzeszowie będące w użytkowaniu wieczystym PZD. Gmina Miasto Rzeszów planuje budowę drogi przez aleję główną ROD „Zalesie” o nawierzchni żwirowej (845 m długości) i przez aleję główną gruntową porośniętą trawą w ROD im. H. Wieniawskiego (300 m długości). Łączna długość projektowanej drogi 1190 m, szerokość pasa drogowego około 12 m. Inwestycja może wiązać się z koniecznością rozbiórki około 10 altan, a także z likwidacją nasadzeń na 53 działkach rodzinnych. Powierzchnia inwestycji obejmuje około 1,43 ha. Ewentualna likwidacja wpłynie niekorzystnie na oba ogrody, gdyż zarówno ROD „Zalesie”, jak i ROD im. H. Wieniawskiego zostaną przedzielone na dwie części drogą o dużym natężeniu ruchu pojazdów osobowych i ciężkich. W przypadku realizacji tej inwestycji oba ogrody stracą funkcje rekreacyjno-wypoczynkowe, a uprawy działkowców przestaną być ekologiczne. Inwestycja była wielokrotnie oprotestowana przez działkowców z obu ogrodów i nagłaśniana w mediach regionalnych.

Okręg Podkarpacki od 2009 r. podejmuje wszelkie możliwe przewidziane prawem działania zmierzające do zaniechania przez Gminę realizacji tej inwestycji i poprowadzenia jej według alternatywnego wariantu omijającego oba ogrody działkowe. Przebieg drogi w wariancie alternatywnym został już zawarty w obowiązującym Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego nr 118/26/2005 „Na południe od ogrodów działkowych „Zalesie” w Rzeszowie”. Dla Prezydenta Miasta Rzeszowa dokument ten okazał się jednak mało istotny. Alternatywny wariant przebiegu drogi był konsekwentnie przedstawiany przez OZ w toku postępowania jako rozwiązanie najlepsze, spełniające przesłanki pełnej ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa ludzi. Wszystkie wydane do lipca 2015 r. decyzje środowiskowe były zaskarżane przez Okręg do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, z pozytywnym skutkiem. Zaniechanie przez Gminę rozważenia kilku wariantów przebiegu drogi stanowiło podstawę do zaskarżenia przez Okręg decyzji środowiskowej z dnia 24.07.2015 r. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie. Niestety, tym razem SKO w decyzji z dnia 24.09.2015 r. podtrzymało w mocy zaskarżoną decyzję dotyczącą środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia. Decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku instancji, rozważane jest natomiast skierowanie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie.

Rzecznik Prezydenta Miasta Rzeszowa nie powinien twierdzić w artykule w „Gazecie Wyborczej” z dnia 15.10.2015 r. pt. „Droga pójdzie przez działki”, iż Gmina może już przygotowywać się do realizacji tej inwestycji. Nie po raz pierwszy Pan Prezydent zamierza zadowolić mieszkańców dwóch osiedli kosztem działkowców, zapominając o tym, że działkowcy to też mieszkańcy Rzeszowa. Ostatecznie decyzję o wyborze wariantu przebiegu drogi podejmie Rada Miasta. Wypada mieć nadzieję, że będzie ona korzystna dla działkowców.

WM

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio