Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Narada szkoleniowa Delegatur Rejonowych OZ Śląskiego w sprawie pozyskiwania środków z Unii Europejskiej - 22.09.2015

Polski Związek Działkowców od zawsze stawia na rozwój Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Polsce. Nie bez przyczyny także i dzisiaj PZD chcąc wykorzystać pojawiające się szanse oraz wspierać rozwój ROD podejmuje działania, które ułatwią realizację tego zadania. Jednym z nich jest obecnie skorzystanie z programów unijnych, które mogą być źródłem pozyskiwania dodatkowych funduszy na realizację zadań inwestycyjnych podejmowanych przez ROD.

x1_12.jpg (450×338)

Ważnym zadaniem wszystkich struktur PZD jest dotarcie z wiedzą na temat funduszy UE do ROD i działkowców. W tym celu PZD OZ Śląski przeprowadził naradę szkoleniową w sprawie możliwości pozyskiwania środków z funduszy Unii Europejskiej przez PZD i Rodzinne Ogrody Działkowe z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Narada w dniu 19.09.br odbyła się przy udziale wszystkich Delegatur Rejonowych OZ Śląskiego, ich kierowników oraz księgowych. Szkolenie prowadziła Pani Izabela Domogała - Naczelnik Wydziału Strategii i Funduszy Europejskich Urzędu Miasta w Bytomiu. W swym wystąpieniu omówiła dość szczegółowo, na jakie zadania ogrody i PZD mogą ubiegać się o wsparcie z funduszy Unii Europejskiej i w jakich procentach to wsparcie można uzyskać do zaplanowanego zadania. W bardzo dostępny i zrozumiały sposób dokonała omówienia Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, z których mogą korzystać ROD. Dla województwa śląskiego najważniejsze są 3 z 13 priorytetów tj. Priorytet IV – Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Priorytet IX – Włączenie społeczne oraz Priorytet X – Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna. Co ważne większość dotacji wynosi aż 85 % wartości zadania. Następnie Pani Naczelnik podzieliła się wiedzą, jakie dokumenty muszą być opracowane, aby złożyć wniosek na planowane zadanie. Na zakończenie omówiła inne źródła pozyskiwania środków z zakresu ekologii i ochrony środowiska, które można uzyskać z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Po omówieniu w/w tematów uczestnicy zadawali pytania, na które odpowiedzi udzielała Pani Izabela Domogała.

x1_3.jpg (450×338)

Prezes OZ Śląskiego Pan Józef Noski zapewnił słuchaczy, że jest to pierwsze, ale nie ostatnie takie szkolenie. Podkreślił, że sprawa pozyskiwania środków z UE jest priorytetowa dla OZ Śląskiego i poinformował, że jeszcze w tym miesiącu będzie posiedzenie Prezydium, na którym głównym tematem będzie właśnie ta sprawa. Poinformował, że poszukujemy odpowiedniej osoby ze znajomością zagadnień funduszy europejskich,  która udzielałyby merytorycznego  wsparcia dla wszystkich ROD w Delegaturach Rejonowych naszego okręgu. W dalszym wystąpieniu dokonał omówienia zadań, które trzeba kontynuować. Szczególną uwagę zwrócił na problem ponadnormatywnych altan.

Wiceprezes OZ Śląskiego Pan Tadeusz Kosowski dokonał omówienia niektórych inwestycji i remontów, które prowadzone były przez ogrody i zastrzeżenia w ich rozliczeniu. W dalszym wystąpieniu zaapelował, aby sprawy inwestycji i remontów traktować bardzo starannie i aby dokumentacja była zgodna z obowiązującymi przepisami.

Inspektor d/s terenowo prawnych OZ Śląskiego Mateusz Macianty zapoznał uczestników szkolenia z zagadnieniami, które były poruszane na naradzie zorganizowanej przez Krajową Radę PZD, która odbyła się w dniach 16 i 17 września 2015r, a której tematami było miedzy innymi regulacja stanu prawnego gruntów ROD  na podstawie art. 76 ustawy o ROD oraz pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej, Funduszu Ochrony Środowiska oraz z funduszy samorządów.

x1_9.jpg (450×338)

Odbyte szkolenie było bardzo potrzebne, bo zainteresowanie tematem pozyskiwania środków z UE jest ogromne. Taki sygnał płynie także z Rodzinnych Ogrodów Działkowych, stąd  trudno aby pominąć tą kwestie, zwłaszcza że jest to duża szansa dla ROD w pozyskaniu dodatkowych funduszy. Na pewno Polski Związek Działkowców będzie cały czas podejmował w tym zakresie dalsze działania, by w pełni skorzystać z możliwości jakie dają fundusze europejskie.

Jan Pękala

Mateusz Macianty

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio