Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

XVIII posiedzenie PZD OZ Śląskiego w Katowicach - 05.05.2015

W dniu 30.04.2015r. odbyło się posiedzenie Okręgowego Zarządu Śląskiego PZD, które otworzył Prezes OZ Śląskiego PZD Pan Józef Noski. W posiedzeniu uczestniczył   przedstawiciel Krajowej Rady PZD  - Kierownik Wydziału Prezydialnego Pan Marek Pytka.

Uczestnicy posiedzenia  uczcili minutą ciszy pamięć  Pana Karola Wilczka – długoletniego działacza Polskiego Związku Działkowców (pełnił m.in. funkcję Członka Prezydium Krajowej Rady PZD, Wiceprezesa OZ Śląskiego PZD, członka Prezydium OZ Śląskiego PZD, Dyrektora Biura OZ Śląskiego PZD).

I Wiceprezes OZ Śląskiego PZD przedstawił sytuację w zakresie walnych zebrań sprawozdawczo – wyborczych w Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Aktualnie jeszcze tylko 15 ROD ma przed sobą przeprowadzenie przedmiotowych zebrań.  Podczas zebrań Działkowcy zadecydowali również o składach organów w ROD tj. Zarządów oraz Komisji Rewizyjnej. W zdecydowanej większości ROD nie nastąpiły znaczące zmiany w omawianych organach, co z pewnością jest dobrym wynikiem  i świadczy o dobrej pracy osób wchodzących w ich skład.

Dyrektor Biura OZ Śląskiego PZD omówił aktualną sytuację w OZ Śląskim PZD. W szczególności podkreślił, iż OZ Śląski podejmuje bardzo liczne działania w celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości ROD zgodnie z ustawą o ROD z dnia 13.12.2013r. Działalność ta przynosi efekty w postaci decyzji stwierdzających prawo użytkowania do nieruchomości. Takie decyzje zostały wydane m.in. dla ROD w Pszczynie, Mikołowie, Rydułtowach, Łaziskach. Ponadto w skrócie została przedstawiona sytuacja roszczeń do terenów ROD.      

Prezes OZ Śląskiego PZD przedstawił działania podejmowane w celu organizacji konferencji przedzjazdowych oraz zjazdu okręgowego. Zatwierdzono również podział liczby delegatów na XII Krajowy Zjazd według  ustalonych Rejonów.

Pan Marek Pytka z Krajowej Rady PZD przedstawił sytuację związaną z rejestracją Statutu PZD. Wskazał, iż Prezydent Miasta Warszawy podejmuje wszelkie działania mające utrudnić funkcjonowanie PZD. Wynika to z faktu, iż PZD broni ROD i Działkowców zlokalizowanych na bardzo atrakcyjnych terenach w dużych miastach, a przede wszystkim w Warszawie.  Dodatkowo Miasto Warszawa znacznie utrudnia realizację ustawy o ROD z dnia 13.12.2013r. – wnioski te albo nie są w ogóle realizowane albo też postępowania są bardzo wydłużane. Jednocześnie wskazał, iż należy być dobrej myśli i sprawa Statutu zostanie pozytywnie zakończona dla PZD. Jako przykład wskazał, ustawę o ROD z dnia 13.12.2013r., która weszła w życie kilka dni przed terminem wyznaczonym przez Trybunał Konstytucyjny.

Wiceprezes Tadeusz Kosowski przedstawił zagadnienia związane z inwestycjami na terenach ROD. W dniu 29.04.2015r. odbyło się posiedzenie Komisji Inwestycyjnej, która przeanalizowała część wniosków o dotację. W przypadku braków w dokumentacji, PZD OZ Śląski wezwie do uzupełnienia w terminie 14 dni. Wskazał, iż Prezydium OZ Śląskiego obniżyło minimalny próg dla małych ogrodów, które nie prowadzą dużych inwestycji. Kwota ta obecnie wynosi 1500,00 zł zamiast 5000,00 zł jak dotychczas. Na dzień 15.05.2015r. zaplanowano kolejne posiedzenie Komisji Inwestycyjnej w celu jak najszybszego rozpatrzenia wniosków wpływających do OZ Śląskiego.

W dyskusji wyjaśniono zapisy Regulaminu ROD, Statutu PZD oraz ustawy o ROD z dnia 13.12.2013r. Dyskutanci zgłaszali wnioski do Statutu i Regulaminu między innymi odnośnie studni na terenie ROD, członkostwa w PZD w związku z likwidacją ROD, problemów zamieszkiwania na działce rodzinnej – stanowi podstawę do wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej, zameldowania na terenie ROD, wycinki drzew na terenie ROD oraz działki rodzinnej. Poruszono również sprawę Kolegiów Prezesów oraz propozycji wprowadzenia kadencyjności dla Delegatów na okręgowy zjazd i zjazd krajowy PZD.

p.o. Głównego Księgowego OZ Śląskiego PZD omówiła sprawę wdrożenia programu komputerowego w celu połączenia wszystkich OFK  z Działem Księgowości OZ Śląskiego PZD. Jest to nowe rozwiązanie, w związku z czym Księgowe w Ośrodkach Finansowo – Księgowych zostaną profesjonalnie przeszkolone.

Na zakończenie uczestnicy posiedzenia podjęli decyzję o wystąpieniu do Prezydenta Miasta Warszawy o zaniechanie działań utrudniających rejestrację Statutu PZD.

 

Treść wystąpienia poniżej.

Załącznik plikowy do pobrania

Stanowisko.pdf

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio