Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło decyzję Prezydenta Rzeszowa. Nie będzie opłat za prawo użytkowania terenu ogrodu dla PZD - 06.03.2015

Z niecierpliwością Polski Związek Działkowców oczekiwał na rozstrzygnięcie przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze sprawy nabycia przez PZD prawa użytkowania działki nr 186. Postępowanie Prezydenta Miasta Rzeszowa wszczęte na podstawie wniosku OZP PZD z dnia 31 marca 2014 r. o wydanie w trybie art.76 ustawy o ROD decyzji potwierdzającej nabycie prawa użytkowania działki nr 186 w obr.209 Zalesie o pow. 0,2654 ha było kilkakrotnie przedłużane. Działka objęta przedmiotem postępowania zajęta jest przez ROD co najmniej od 1981 r., co przesądziło o spełnieniu przesłanki z art.76 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 13.12.2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych. Do wniosku dołączone zostały dokumenty potwierdzające fakt istnienia ogrodu działkowego na działce nr 186.

Ostatecznie w dniu 14 listopada 2014 r. Prezydent Miasta Rzeszowa wydał decyzję nr BGM.IV.72243/5/10/2014 orzekającą o nabyciu z dniem 19 stycznia 2014 r. przez PZD prawa użytkowania działki nr 186 za jednorazowym wynagrodzeniem w wysokości 28.368,00 zł. Prezydent jako podstawę prawną decyzji podał art.104, 107 § 1 i § 3 kodeksu postępowania administracyjnego oraz art.9, art.75 ust.5 pkt 2 i art.76 ust.1 pkt 4 ustawy o ROD. Sprawa została potraktowana przez OZP priorytetowo, czego dowodem było stanowisko Prezydium OZP z dnia 25.11.2014 r. zobowiązujące Biuro Okręgowego Zarządu do złożenia odwołania od decyzji Prezydenta Miasta Rzeszowa do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Swoją opinię dotyczącą decyzji wydał również radca prawny OZP. Zdaniem opiniującego rozstrzygnięcie Prezydenta Miasta Rzeszowa było błędne, ponieważ art.9 ustawy o ROD dotyczy gruntów ogrodów nowo zakładanych, natomiast na działce nr 186 ogród istnieje od ponad 30 lat. Ponadto szczególny tryb przyjęty przez ustawodawcę do sposobu nabycia przez stowarzyszenie ogrodowe PZD prawa użytkowania gruntu, wynikający z art.76 ustawy, nie upoważnia do przyjęcia, iż ma to być prawo odpłatne.

Wymienione wyżej argumenty znalazły się w uzasadnieniu złożonego przez OZP w dniu 26.11.2014 r. odwołania od decyzji Prezydenta Miasta Rzeszowa do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Na posiedzeniu w dniu 23.02.2015 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze rozpatrzyło odwołanie OZP i wydało decyzję nr SKO.4160/75/2014. Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło zaskarżoną decyzję Prezydenta Miasta Rzeszowa w całości i w tym zakresie stwierdziło, iż z dniem 19 stycznia 2014 r. Polski Związek Działkowców nabył prawo użytkowania nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Rzeszów, oznaczonej jako działka nr 186 w obr.209 Zalesie o pow. 0,2654 ha. Tym samym SKO przyjęło argumentację OZP i w całości odrzuciło decyzję Prezydenta Miasta Rzeszowa, uznając ją za opartą na błędnej podstawie prawnej.

Orzeczenie SKO jest precedensem prawdopodobnie w skali całego kraju. Po raz pierwszy zdarzyło się bowiem, że nabycie prawa użytkowania nastąpiło w trybie odwoławczym od decyzji jednostki samorządu terytorialnego jako organu I instancji. Nigdzie jeszcze w kraju organ odwoławczy nie wydał decyzji stwierdzającej nabycie prawa użytkowania nieruchomości w trybie art.76 ustawy o ROD.

Długo oczekiwana decyzja SKO powinna stać się impulsem dla Prezydenta Miasta Rzeszowa do wydania następnych decyzji stwierdzających nabycie przez PZD prawa użytkowania kolejnych działek, już bez żądania jednorazowej odpłatności. Warto w tym miejscu przypomnieć, że OZP złożył do Prezydenta Miasta Rzeszowa w sumie 6 wniosków, dotyczących regulacji stanu prawnego gruntów rzeszowskich rodzinnych ogrodów działkowych (w tym jednego ogrodu w całości).

(WM)

 

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio