Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Dokonania Związku

 II Kongres Polskiego Związku Działkowców

Zgodnie ze Statutem PZD gremium to jest zwoływane dla oceny sytuacji i wyrażenia stanowiska środowiska działkowców w sprawach szczególnie istotnych dla ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce. Przesłanką, która zadecydowała o zwołaniu II Kongresu było zagrożenie dla praw działkowców oraz istnienia ogrodów działkowych w Polsce, wynikające z zaskarżenia przez I Prezesa Sądu Najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego całej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

 

Dzięki ustawie i Związkowi! - 26.04.2012

Dzień dzisiejszy dla bydgoskich działkowców, a szczególnie dla tych działkowców, którzy odbiorą podczas dzisiejszej uroczystości decyzje przydziału działki w nowym, odtworzonym Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Swoboda” w Bydgoszczy, jest dniem historycznym.

czytaj więcej

Obrona działkowców przed skutkami roszczeń do ogrodów - 25.04.2012

Roszczenia do terenów ROD zagrażają prawom olbrzymiej rzeszy działkowców. Od lat PZD nie szczędził wysiłków aby przeciwdziałać zjawisku „reprywatyzacji”, czy prywatyzacji terenów ogrodów, z pominięciem praw działkowców.

czytaj więcej

Uchwalenie ustawy o ROD - 23.04.2012

Doprowadzając do uchwalenia ustawy z dnia 8 lipca 2005r. o rodzinnych ogrodach działkowych, Związek odniósł jeden z największych sukcesów w swojej historii. Pomimo licznych i wpływowych przeciwników, a wręcz wrogów ogrodów działkowych, PZD udało się zmobilizować kilkumilionową społeczność rodzin działkowców do wspólnych starań o uchwalenie ustawy. Ustawy, która w powszechnej opinii połączyła dorobek przeszło wiekowej tradycji ruchu działkowego w Polsce, z rozwiązaniami odpowiadającymi na wyzwania stojące przed ogrodami działkowymi w XXI w.

czytaj więcej

Rozwój ogrodów w latach 1981-1990 - 12.04.2012

         Ideały solidarności i odradzającej się demokracji zintegrowały środowisko działkowców w dążeniu do uzyskania pełnej samodzielności. Ich walka została nagrodzona uchwaleniem przez Sejm w dniu 6 maja 1981 r. ustawy o pracowniczych ogrodach działkowych. Tą samą ustawą powołano do życia samorządną i samodzielną organizację wszystkich działkowców, Polski Związek Działkowców.

czytaj więcej

Walka Związku o podstawy prawne gruntów ROD - 03.04.2012

Priorytetowym zadaniem Polskiego Związku Działkowców zawsze było i jest regulowanie stanu prawnego i komplementowanie dokumentacji rodzinnych ogrodów działkowych, a wcześniej pracowniczych ogrodów działkowych.

czytaj więcej

Jak Związek przejmował grunty w użytkowanie wieczyste? - 03.04.2012

W zakresie regulacji stanu prawnego gruntów ROD istotnym osiągnięciem Polskiego Związku Działkowców, było wprowadzenie w życie i realizacja ustawy z dnia 23 czerwca 1995 r. o zmianie ustawy o pracowniczych ogrodach działkowych z dnia 6 maja 1981 r.

czytaj więcej

Samodzielność, samorządność i demokracja w Związku warunkiem istnienia i rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych - 03.04.2012

Samodzielność, samorządność, demokracja – te trzy hasła przyświecały już twórcom pierwszych ogrodów działkowych w Europie XIX wieku. Miasto dawało ziemię, a otrzymujący działki wybierali swój samorząd, który zarządzał dobrem wspólnym i całą ogrodową społecznością.

czytaj więcej

Ogrody działkowe dawniej i dziś - 03.04.2012

Ogrody działkowe od zawsze były swoistym azylem dla osób najbardziej poszkodowanych społecznie i ekonomicznie. Historia ukazuje, iż najintensywniejszy rozwój ogrodnictwa działkowego w Polsce przypada na początek lat 80-tych XX wieku, kiedy to ogromny kryzys gospodarczy spowodował potężne szkody, co odczuła na własnej skórze duża część polskiego społeczeństwa.

czytaj więcej

Likwidacje ROD w polityce Związku - 03.04.2012

W ostatnich trzydziestu latach, likwidacje rodzinnych ogrodów działkowych odbywały się w oparciu o unormowania prawne zawarte w ustawie z dnia 6 maja 1981 r. o pracowniczych ogrodach działkowych, a następnie na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 lipca 2005r. o rodzinnych ogrodach działkowych.

czytaj więcej

Obrona ustawy w latach 2007-2009 - 03.04.2012

Przyjęte w ustawie z dnia 8 lipca 2005 roku o rodzinnych ogrodach działkowych rozwiązania prawne, ogrody oraz Związek właściwie cały czas są atakowane. W latach 2007-2009 Związek musiał stawić czoło projektowi ustawy złożonemu przez posłów PiS, którzy obiecywali uwłaszczenie działkowców za cenę uchylenia ustawy o ROD, likwidacji PZD i nacjonalizacji wspólnego majątku działkowców.

czytaj więcej

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego podważa ustawę o ROD – reakcja Związku i działkowców - 30.03.2012

Zaskarżenie całej ustawy o ROD zbulwersowało środowisko działkowe. Inicjatywa ta tylko utwierdziła działkowców w przekonaniu, że jest ona tylko pretekstem do zniesienia przepisów, które skutecznie zabezpieczają ich słuszne prawa.

czytaj więcej

Inwestycje w Ogrodach - 30.03.2012

Inwestycje i remonty realizowane w ROD mają ogromne znaczenie dla całej społeczności działkowej. Trudno dzisiaj użytkować działkę w ogrodzie, który pozbawiony jest podstawowej infrastruktury technicznej: dróg, sieci wodociągowej, sieci energetycznej, ogrodzenia.

czytaj więcej

Powodzie w Ogrodach - 30.03.2012

W lipcu 1997 roku długotrwałe i intensywne opady deszczu, szczególnie na południu kraju spowodowały klęskę powodzi, która swym zasięgiem objęła 422 ROD o łącznej powierzchni 2416 ha i 53 950 działek.

czytaj więcej

Nowelizacja ustawy o POD w 1995 r. - 30.03.2012

Ustawa zagwarantowała działkowcom wpisanie do księgi wieczystej prawa użytkowania działki, o ile grunt będzie oddany PZD w wieczyste użytkowanie. To rozwiązanie zostało wpisane także do ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 2005 r.

czytaj więcej

IX Krajowy Zjazd Delegatów PZD - 30.03.2012

W dniach 16-17 grudnia 2011 obradował IX Krajowy Zjazd Delegatów PZD. Zapraszamy do zapoannia się z relacją z tego doniosłego wydarzenia.

czytaj więcej

Walka o prawa działkowców w "specustawach" - 29.03.2012

W ostatnich latach coraz częściej uchwalane są tzw. specustawy, które wprowadzają szczególne zasady w celu przyspieszenia określonych inwestycji. Te specustawy zawierają również przepisy odnoszące się do praw działkowców związanych z likwidacją ROD. Dlatego też w ostatnich latach Związek był zmuszony walczyć o zachowanie tych praw, które były zagrożone na skutek przepisów różnych specustaw. 

czytaj więcej

Przywrócenie zwolnień podatkowych - 29.03.2012

A zatem w wyniku intensywnych działań całego Związku Parlament przywrócił – z mocą wsteczną - działkowcom i ogrodom zwolnienia podatkowe na podstawie ustawy z dnia 8 maja 2003 r. o zmianie ustawy o pracowniczych ogrodach działkowych, ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

czytaj więcej

Obrona ogrodów w 1990 r. - 28.03.2012

Rok 1990 – euforia w społeczeństwie po słynnych wyborach parlamentarnych w dniu 4 czerwca 1989 r. nadal trwała, gdy niektórzy z wybrańców narodu poczuli wiatr w żagle, aby realizować różne cele, ale na pewno nie społeczne. Tak oto narodził się słynny projekt ustawy o dziwnym tytule „o likwidacji organów pracowniczych ogrodów działkowych". Projekt ten w dniu 27 lipca 1990 r. złożyła do Marszałka Sejmu grupa 17 posłów Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego.

czytaj więcej

Ustawa o pracowniczych ogrodach działkowych w dniu 6 maja 1981 r. - 27.03.2012

Uchwalenie ustawy o pracowniczych ogrodach działkowych w 1981 r. było ukoronowaniem mozolnego wybijania się na samodzielność i samorządność polskiego ruchu ogrodnictwa działkowego. Ruch ten stracił samodzielność w wyniku ustawy o pracowniczych ogrodach działkowych z 9 marca 1949 r.

czytaj więcej

Plany inwestycji i remontów w ROD w 2011r. - 30.01.2012

Komunikat dotyczący planów inwestycji i remontów w rod przyjętych przez OZ PZD na rok 2011.


czytaj więcej

Copyright © 2016 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio