Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

"Działania Pani Prezydent łamią obowiązujący w państwie ład konstytucyjny" - 29.04.2015

"Wyrażamy zaniepokojenie podejmowanymi przez Panią Prezydent i jej urząd działaniami zmierzającymi do unicestwienia warszawskich ROD i całego PZD. Łamią one obowiązujący w państwie ład konstytucyjny. Przejawia się to projektem zaspokojenia roszczeń byłych właścicieli nieruchomości przez sięganie po grunty zajmowane przez ROD, ale bez prawem przewidzianych odszkodowań dla działkowców i PZD. Oburzeni jesteśmy bezpodstawną i błędną interpretacją przepisów prezentowaną przez Prezydent Warszawy w zastrzeżeniach do statutu PZD. Apelujemy i prosimy Panią Prezydent m.st. Warszawy aby zechciała swoje działania dostosować do głoszonych haseł o przestrzeganiu prawa" - piszą w swoim stanowisku członkowie PZD w ROD im. T. Kościuszki w Prudniku.

czytaj więcej

"PZD wykonał ustawowy obowiązek" - 29.04.2015

"Wyrażamy swoje zaniepokojenie zatrzeżeniami Prezydenta m.st. Warszawy co do uprawnień Nadzwyczajnego XI Zjazdu Delegatów PZD do uchwalenia statutu PZD. Związek wykonał ustawowy obowiązek i po szerokiej konsultacji społecznej nowy statut PZD został przyjęty. Dlatego gorąco pragniemy, aby jak najszybciej został przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy zarejestrowany i mógł dobrze służyć działkowcom wcałej Polsce" - piszą w swoim stanowisku działkowcy ROD "Zdrowie" w Czerwonej Górze.

czytaj więcej

Działkowcy z Piły na spotkaniu u senatora Mieczysława Augustyna - 29.04.2015

W dniu 27 kwietnia 2015 roku przedstawiciele Okręgowego Zarządu PZD w Pile i ROD z Piły spotkali się z senatorem Mieczysławem Augustynem. W spotkaniu udział wzięli: Marian Praczyk Prezes OZ, Maria Fojt I Wiceprezes OZ, Andrzej Kierzkowski sekretarz OZ i Prezes ROD im. St. Staszica w Pile, Marian Ostaszewski członek Prezydium OZ i Prezes ROD Kalinka w Gminie Szydłowo oraz Czesław Wiśniewski Prezes ROD im. St. Sempołowskiej w Pile.

czytaj więcej

Okazja czyni… biurowce - 29.04.2015

Kilkanaście lat temu część jednego z wrocławskich ROD zlikwidowano pod budowę autostrady, potem w planach pojawiła się droga ekspresowa S-5. Mimo że pod te inwestycje nie wykorzystano całego zarezerwowanego gruntu, nie zwrócono go też działkowcom. Władze miasta, choć teren należy do Skarbu Państwa, a nie gminy, widzą już na nim nowe biurowce.

czytaj więcej

OZ w Opolu w sprawie wniosków skierowanych do organu nadzoru nad PZD - 29.04.2015

"Zwracamy się do Pani Prezydent m. st. Warszawy z apelem, aby sprawy dotyczące PZD rozpatrywać z członkami naszego stowarzyszenia, z uwagi na to, że dotykają one wyłącznie rodzin działkowych zgrupowanych w Polskim Związku Działkowców grupą od ponad 100 lat. Tymczasem członkowie innych wyłączonych z PZD stowarzyszeń, jak to ma miejsce ze stowarzyszeniem "Na Piaskach" w Komprachcicach, mają czelność ingerować w wewnętrzne sprawy naszego Związku, kierować oszczercze pomówienia i pouczać nie tylko nas, ale i niezależny Sąd Rejestrowy o przynależnych mu uprawnieniach" - pisze w liście do Prezydent Warszawy OZ w Opolu.

czytaj więcej

Działkowcy oburzeni artykułem red. Marka Wielgo "Działki i spór o składkę" - 29.04.2015

Newspaper"Koszty występują w każdym stowarzyszeniu i w każdej organizacji, ale PZD jest szczególnym stowarzyszeniem, które oprócz kosztów czysto organizacyjnych ponosi koszty zarządzania ogrodami w związku z obsługą prawną, inwestycyjną, szkoleniami, księgowością, bezpieczeństwem, ewidencją gruntów, obroną ogrodów, sprawozdawczością, współpracą z właścicielami gruntów, likwidacją ogrodów, rozstrzyganiem skarg, sporów itp. Kto według Pana ma to wszystko robić? To nie jest stowarzyszenie o charakterze ideologicznym, kółko zainteresowań, ani stowarzyszeniemo wyznaniowe. PZD jest stowarzyszeniem, które ma zapewnić prawidłowe funkcjonowanie ogrodów działkowych zgodnie z przepisami ustawy o ROD. Wymaga to jednak kosztów i każdy, kto korzysta z działki ma obowiązek ustawowy ponosić cząstkę tych kosztów w wielkości przypadającej na jego działkę" - piszą działkowcy ze Szczecina.

czytaj więcej

Stanowisko OZ w Poznaniu w sprawie wystąpienia Prezydent m.st. Warszawy o nierejestrowanie statutu PZD - 28.04.2015

"Dotychczasowy statut - pomimo wykreślenia z jego treści zapisów stojących w sprzeczności z nową ustawą o ROD - nie dawał gwarancji poprawnego funkcjonowania organów Związku. Dlatego też niezwłocznie przystąpiono do prac nad nowym statutem i po konsultacjach społecznych uchwalono go 23 października 2014 r. Tym samym spełniono obowiązek wynikający z art. 68 ustawy o ROD, a więc uchwalono - w terminie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy - nowy statut na zasadach określonych w dotychczasowym statucie, a także złożono do sądu rejestrowego wniosek o zmianę wpisu w KRS. I wtedy dopiero, nie chcąc dopuścić do rejestracji statutu, do działania przystąpił organ nadzorczy - Prezydent m.st. Warszawy" - piszą w stanowisku z 27 kwietnia członkowie Prezydium OZ w Poznaniu.

czytaj więcej

Stanowisko OZ Toruńsko-Włocławskiego w sprawie wystąpienia nadzorczego Prezydenta m.st. Warszawy - 28.04.2015

"Z wielką radością i ulgą powitaliśmy informację o wejściu w życie ustawy o ROD z 13 grudnia 2013 r. Radość ta była tym większa, że został przyjęty projekt ustawy zgłoszony przez grupę przedstawicieli ponad milionowej rodziny działkowców. Jednak radość ta okazała się przedwczesna. Niezrozumiałe dla nas, a zarazem wywołujące głębokie zaniepokojenie jest działanie Prezydenta m.st. Warszawy, jako organu nadzorczego wobec naszego Związku. Takie działanie odbieramy jako nadużycie uprawnień nadzorczych. Wobec tej sytuacji, mając na uwadze art. 171 Konstytucji RP zwracamy się do Pani Premier o skorzystanie z uprawnień i podjęcie czynności nadzoru nad Prezydentem m.st. Warszawy wobec działań tego organu wobec PZD. Dotychczasowe postępowanie poprzez stosowanie nacisków administarcyjnych nie tylko narusza samorządność naszej organizacji, ale również ogranicza prawo PZD do obiektywnego rozpatrzenia sprawy przez niezawisły sąd" - piszą w swoim stanowisku skierowanym do Premier Ewy Kopacz przedstawiciele OZ Toruńsko-Włocławskiego.

czytaj więcej

"Przymuszanie PZD do uchylenia uchwał i grożenie surowszymi dolegliwościami jest naruszeniem konstytucyjnej zasady praworządności i kompetencyjności" - 28.04.2015

"Organ nadzoru, który jest stroną w postępowaniu sądowym, nie czekając na rozstrzygnięcie sądu apelacyjnego, stosuje administracyjne środki nadzorcze i zmusza PZD do uchylenia uchwał podjętych na podstawie statutu uchwalonego 23 października 2014 roku, mimo że statut ten, zgodnie z art. 65 ust. 2 ustawy o ROD z dnia 13 grudnia 2013 roku, obowiązuje od dnia jego uchwalenia. Według naszej wiedzy do czasu rozstrzygnięcia sprawy zmian do statutu przez sąd, organ nadzoru nie ma podstaw prawnych do stosowania środków nadzorczych, a tym bardziej do zapowiadania, że zastosuje jeszcze bardziej dolegliwe środki" - piszą w liście do Prezydenta Warszawy działkowcy z ROD im. B. Chrobrego w Wałbrzychu. 

czytaj więcej

"Zastrzeżenia wobec statutu PZD to kolejny etap walki z działkowcami" - 28.04.2015

"Statut PZD uchwalony na Krajowym Zjeździe Delegatów dnia 23 października 2014 roku, dla ogrodów jest gwarantem istnienia i sprawnego zarządzania. Każdy mógł wnieść do projektu uwagi. Zapisy w nim zawarte były konsultowane przez działkowców, prawników i zyskały poparcie. Nie wyobrażamy sobie sytuacji, że zostaniemy pozbawieni z niejasnych przyczyn podstaw funkcjonowania. Apelujemy o zaprzestanie działań wymierzonych przeciwko stowarzyszeniu PZD, bo ogrody spełniają w społeczeństwie bardzo ważną rolę" - piszą w liście do Premier Ewy Kopacz działkowcy z ROD "Oaza" w Grudziądzu.

czytaj więcej

"Protest wobec zamiarów storpedowania działalności Polskiego Związku Działkowców" - 28.04.2015

"Zastrzeżenia Pani Prezydent do trybu uchwalenia statutu PZD na Nadzwyczajnym Zjeździe PZD nie mają nic wspólnego z argumentacją prawną, a stanowią próbę zniszczenia organizacji działkowców w imię zaspokojenia chęci wzbogacenia się środowiska deweloperów. Nie chodzi tu przecież o przestrzeganie przepisów prawa, ale o możliwość usunięcia działkowców z atrakcyjnych pod względem wartości gruntów. Dotyczy to głównie ogrodów działkowych położonych w Warszawie, ale działania Pani Prezydent będą mieć niestety przełożenie na ogrody działkowe w całym kraju" - piszą w liście do Prezydent Warszawy działkowcy z ROD "Zielony Jar" w Rzeszowie.

czytaj więcej

"Jesteśmy zaniepokojeni sytuacją ogrodów w stolicy" - 28.04.2015

"Jesteśmy bardzo zbulwersowani tym, że władze miasta Warszawy popierają działania stowarzyszenia "Dekretowiec" i zamierzają rozwiązać problem roszczeń do terenów zlokalizowanych w centrum stolicy i objętych dekretem Bieruta, na których znajdują się rodzinne ogrody działkowe w drodze pozbawienia ich użytkowników możliwości dalszego przebywania, wypoczynku, uprawy owoców i warzyw na swoich działkach. Solidaryzujemy się ze wszystkimi warszawskimi użytkownikami działek, wyrażając jednocześnie głęboką nadzieję, że uda się wypracować takie rozwiązania prawne, które nie pozostawią z niczym miłośników ziemi, ogrodowej pracy i rodzinnego relaksu na zielonym łonie ogrodów działkowych - piszą wswoim stanowisku działkowcy z ROD "Zdrowie" w Czerwonej Górze.

czytaj więcej

"Protestujemy przeciwko działaniom zmierzającym do zdelegalizowania ogólnopolskiego stowarzyszenia, jakim jest Polski Związek Działkowców" - 28.04.2015

"Jesteśmy przekonani, że intensywna kampania zarzutów prawnych związanych z procesem rejestracji statutu Związku ma na celu jego delegalizację, a w konsekwencji pozbawienie działkowców jedynej obrony przed pozbawieniem ich praw do uprawianych działek. Ze swej strony proponujemy, by Pani Prezydent stała się działkowcem cieszącym się na co dzień z kontaktu z przyrodą. To naprawdę wspaniałe hobby. A może kiedyś wstąpi Pani także do któregoś ze stowarzyszeń ogrodowych, może nawet PZD?" - proponują w liście do Prezydent m.st. Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz działkowcy z ROD "Magnolia" w Szczawnie-Zdroju.

czytaj więcej

Dlaczego torpedowana jest rejestracja statutu PZD? - 28.04.2015

"Pani Premier, pragniemy podziękować Pani za wsparcie oraz profesjonalne pokierowanie procesem legislacyjnym ratowania altan ogrodowych. Jednocześnie zwracamy się do Pani Premier z prośbą o interwencję w sprawie rejestracji uchwalonego zgodnie z prawem statutu PZD. Przeżyliśmy już tyle stresu z nową ustawą o ROD, całą batalię związaną z obroną altan ogrodowych, wywłaszczenie działkowców z działek użytkowanych zgodnie z obowiązującym prawem, a teraz  paraliż prawny statutu PZD" - piszą do Premier Ewy Kopacz działkowcy ROD "Bursztyn" w Międzyzdrojach.

czytaj więcej

"Ciągle mamy nieograniczone zaufanie do PZD" - 28.04.2015

"Piszę do Pani aby zaprotestować przeciwko zarzutom Prezydent Warszawy przeciwko statutowi Polskiego Związku Działkowców, a tym samym działkowcom. My - działkowcy jesteśmy zwykłymi ludźmi, nie interesuje nas prawo, polityka i biznes. Chcemy tylko w spokoju i bez stresu uprawiać nasze ogródki. Niestety od jakiegoś czasu nasz związek jest regularnie atakowany ze wszystkich stron, kwestionowane są niemal wszystkie podjęte działania. Zwracam się więc do Pani, by jako Premier Rządu, a także Przewodnicząca Platformy Obywatelskiej zainterweniowała Pani u Prezydent Gronkiewicz-Waltz. Liczymy, że uda się Pani przekonać Panią Prezydent do zmiany swojego stanowiska, a tym samym zapewnienia spokoju działkowcom" - pisze w liście do Premier Ewy Kopacz Jolanta Słupkowska z Brodnicy.

czytaj więcej

Petycja OZ Toruńsko - Włocławskiego do Wicemarszałka Sejmu w sprawie sytuacji PZD wywołanej wystąpieniem organu nadzoru - 27.04.2015

"Środowisko działkowców okręgu Toruńsko - Włocławskiego PZD z niepokojem dostrzega nasilone działania Prezydenta m. st. Warszawy, jako organu nadzoru nad PZD. Niestety ze smutkiem należy jednoznacznie stwierdzić, iż są to działania, a właściwie rzecz ujmując dosłownie - ataki całkowicie bezpodstawne. Społeczność działkowców okręgu toruńsko - włocławskiego dostrzega, że mamy znowu do czynienia z atakiem skoordynowanym przeciwko PZD, a co za tym idzie przeciwko ponad milionowej rzeszy społeczeństwa zrzeszonego w strukturach Związku. To wzmożone zainteresowanie lokalnych samorządowców wywodzących się z tego samego ugrupowania politycznego jakim jest PO, ogrodami będącymi w PZD, daje wyraźny obraz usiłowania wprowadzenia w życie koncepcji posła Huskowskiego, który zakładał likwidację ogrodów działkowych" - pisze OZ Toruńsko - Włocławski.

czytaj więcej

"Czy brakuje Pani kolejnych manifestacji w Warszawie?" - 27.04.2015

"Zasada jest prosta: tylko gnębić tych biednych emerytów i rencistów. Na ogrody działkowe nie można patrzeć jedynie przez pryzmat terenów, na których się znajdują. To przede wszystkim zielone płuca miast i miejsce wypoczynku dla wielu ich mieszkańców. Działkowcy mają krewnych i znajomych, którzy będą wspólnie walczyć o swoje prawa. Uważamy, że tak dalej nie można żyć, gdzie tylko przez manifestacje, pikiety dochodzi się do słusznych spraw" - piszą w liście do Prezydenta Warszawy działkowcy z ROD "Olszynka" w Grudziądzu. 

czytaj więcej

"Pani Prezydent rozpoczyna kolejną wojnę z działkowcami" - 27.04.2015

"Jako organ nadzoru nad PZD winna Pani wspierać działkowców i współpracować z nimi, a nie wszczynać nową wojnę. Przecież doskonale Pani wie, że niedokonanie wpisu statutu PZD do KRS spowoduje, że działkowcy pozostaną w próżni. Na tym Pani zależy? Nie spodziewałam się, że Pani Prezydent stanie przeciw działkowcom. Oglądając Panią w tv i słuchając Pani wypowiedzi myślałam, że zawsze opowiada się Pani za zwykłym przeciętnym obywatelem. Jednak niestety Pani działania wskazują na to, że co innego Pani mówi, a co innego robi. Szczególnie jeśli w  grę wchodzą pieniądze, które uzupełnią lukę w budżecie Warszawy" - pisze w liście do Prezydent Warszawy Patrycja Zielińska z ROD "Kolejarz" w Wałbrzychu.

czytaj więcej

Działkowcy z Kielc nie zgadzają się na spłatę roszczeń terenami warszawskich ogrodów - 27.04.2015

"Tereny, na których znajdują się od wielu lat ogrody, działkowcy użytkują po przekazaniu ich działkowcom przez władze państwa. Działkowcy warszawscy, a w tym i nasz ogród uważa, że nie może być tak w naszym kraju - państwie prawa gdzie reguluje się dawne krzywdy kosztem zwykłych ludzi. Uważamy, że wielką niesprawiedliwością jest pomysł przekwalifikowania odebranych terenów pod działkami i sprzedanie ich deweloperom" - piszą działkowcy z ROD "Malina" w Kielcach.

czytaj więcej

"Wyrażam nadzieję, że zainteresuje się Pani naszym losem i pomoże nam zapewnić bezpieczeństwo prawne" - 27.04.2015

"Zamiast zajmować się sprawami typowo ogrodniczymi i organizacyjnymi, regularnie zajmujemy się sprawami prawnymi. Zbieraliśmy już podpisy pod obywatelskimi projektami ustaw: o ROD oraz w sprawie altan działkowych. Odbywaliśmy zebrania przynależnościowe. Spędziliśmy wiele godzin nad pracami i konsultacjami w sprawie nowego statutu. Kiedy wydawało nam się, że wszystko co złe już za nami, na naszej drodze stanęła Pani Prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz, która zakwestionowała legalność trybu uchwalenia nowego statutu. W efekcie po raz kolejny znaleźliśmy się na rozdrożu. Zwracam się do Pani o podjęcie na podstawie art. 171 Konstytucji RP czynności nadzorczych nad Panią Prezydent Warszawy w zakresie dotyczącym działań nadzorczych wobec stowarzyszenia PZD" - pisze do Pani Premier Ewy Kopacz Maria Piotrowska, działkowiec ROD "Kalina" w Toruniu.

czytaj więcej

<123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899900901902903904905906907908909910911912913914915916917918919920921922923924925926927928929930931>

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.