Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

"Obecny statut zadowala milionową rzeszę działkowców, po co szukać powodów do jego unieważnienia?" - 26.05.2015

"Dla mnie i dla mojej rodziny nowa ustawa o ROD podpisana przez Pana Prezydenta po okresie 30 lat walki o istnienie ogrodów działkowych w Polsce, dała nadzieję, że ogrody będą istniały ku zadowoleniu szerokiej rzeszy obywateli w Polsce. Z ogrodów tych będą mogli korzystać wszyscy - od przedszkolaka po sędziwego seniora. Jednak jak sądzę mocno się pomyliłem z tą nadzieją, gdyż fakty świadczą o czym innym. Używa się różnych argumentów, aby znaleźć pretekst ponownego unieważnienia istniejącej ustawy. Krajowy Rejestr Sądowy oddala nowy projekt statutu PZD, tak jak życzy sobie organ nadzoru. Obecny statut zadowala milionową rzeszę działkowców, po co szukać powodu dla jego unieważnienia?" - pisze Jan Kamiński z ROD "Grządka" w Iławie.

czytaj więcej

"Czujemy się pokrzywdzeni Pani wystąpieniami i działaniami wobec PZD" - 26.05.2015

"Zakwestionowała Pani działania Związku w sprawie rejestracji statutu przyjętego przez Zjazd PZD. Działkowcy otrzymali w dniu 13 grudnia 2013 roku nową ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych uchwaloną przy współudziale i aprobacie wszystkich ugrupowań politycznych parlamentu. Nowa ustawa dała szansę działkowcom na spokojną pracę i wdrażanie nowych zasad funkcjonowania naszego Związku. Działkowcom zależy na dalszym rozwoju ogrodnictwa działkowego w interesie nas działkowców, jak i mieszkańców naszych miast. Rozwój naszych ogrodów jest jednak możliwy tylko w zgodzie w instytucjami państwowymi i samorządowymi" - piszą w liście do Prezydent Warszawy uczestnicy Konferencji Przejazdowej PZD w Chorzowie.

czytaj więcej

"Naszym zdaniem statut PZD spełnia wszystkie warunki nałożone na Związek przez ustawę" - 26.05.2015

"Obserwując sytuację społeczno - polityczną w jakiej znajduje się PZD, a razem z nim nasz rodzinny ogród działkowy "Wisełka" w Toruniu, jesteśmy oburzeni Pani postępowaniem dotyczącym składania pism w związku z wątpliwościami co do trybu uchwalenia statutu PZD. Pani postawa jest krzywdząca dla działkowców, którzy użytkują swoje działki zgodnie ze statutem PZD. W swoim apelach podważa Pani tryb uchwalenia statutu, co ma ogromny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie ogrodów, sieje niepotrzebny zamęt wśród działkowców i sprawia, że poszczególni użytkownicy działek czują się zagrożeni" - piszą w liście do Prezydent Warszawy członkowie Ogrodowej Komisji Rewizyjnej w ROD "Wisełka" w Toruniu.

czytaj więcej

"Ogrody działkowe są skarbem miast" - 26.05.2015

"Jako działkowiec z blisko 30 - letnim stażem chciałbym wyrazić swój stanowczy sprzeciw wobec działań Pani Prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz - Waltz. Nie mam jakichkolwiek wątpliwości, że jej twierdzenia co do właściwego zwołania Krajowego Zjazdu Delegatów PZD są bezzasadne. Krajowy Zjazd w październiku 2014 roku uchwalił nowy statut PZD, który zakończył proces przemian w związku z przyjęciem nowej ustawy o ROD. Tego typu twierdzeniom należy wyrazić stanowczy sprzeciw. Szanując działania Pani Prezydent związane z zarządzaniem Warszawą zmuszona jestem wyrazić głęboką dezaprobatę wobec jej działań jako organu nadzoru nad PZD" - pisze Joanna Mączkowska Prezes ROD "Pod Jabłonią" w Grudziądzu. 

czytaj więcej

"Na działkowców niczym grom z jasnego nieba spadła informacja o sprzeciwie Prezydent Warszawy wobec statutu PZD" - 26.05.2015

"Ciężko jest mi uwierzyć, że tak wykształcona i rozsądna osoba, jak Hanna Gronkiewicz - Waltz, sama z siebie formułuje tego typu wnioski. Moim zdaniem to kwestia zbyt dużego zaufania do swoich doradców, którzy w niniejszej sprawie po prostu się mylą. Nowy statut jest efektem ciężkiej pracy działaczy, jak i działkowców. Sama osobiści składałam do niego wnioski i dyskutowałam nad jego zapisami" - pisze w liście do Prezydent Warszawy Zofia Bauk z ROD w Toruniu.

czytaj więcej

"Nasze bezpieczeństwo to nie tylko rakiety i samoloty, ale też spokój na działkach" - 26.05.2015

"My działkowcy zwracamy się do Pani Premier o podjęcie stosownych działań w celu zaprzestania nękania działkowców, podważania decyzji podjętych na podstawie ustawy z dnia 13.12.2013 roku. Nie chcemy być gorzej traktowani niż deweloperzy i spadkobiercy. Checmy czuć się bezpiecznie, uprawiając nasze małe poletka, wiedząc, ze Pani Premier nie pozwoli wyrządzić nam krzywdy" - piszą w liście do Premier Ewy Kopacz działkowcy z ROD "Różanka" w Kamiennej Górze.

czytaj więcej

"Działania Prezydenta Warszawy jako organu nadzorczego nad PZD są pełne uprzedzeń i nakierowane wyłącznie na zabezpieczenie interesu miasta" - 26.05.2015

"Pani Prezydent m.st. Warszawy zdecydowała się wystąpić przeciwko nam, działkowcom, czego skutkiem jest obecnie spór sądowy o rejestrację nowego statutu PZD w Krajowym Rejestrze Sądowym. Niezrozumiałym dla nas jest, że Pani Prezydent jeszcze przed rozstrzygnięciem sprawy przez sąd postanowiła zażądać niezwłocznego uchylenia uchwał wydanych na podstawie nowego statutu, bo budzi to jej zdaniem poważne wątpliwości co do zgodności tych działań z prawem" - piszą w liście do Pani Premier Ewy Kopacz działkowcy ROD "Polpharma" w Starogardzie Gdańskim.

czytaj więcej

"Uchwalenie nowego statutu było zgodne z prawem i uzyskało akceptację całego środowiska działkowego" - 26.05.2015

"Jesteśmy zaniepokojeni i oburzeni działaniami organu nadzorującego PZD, który swoimi działaniami przeciwko rejestracji statutu ogólnopolskiego stowarzyszenia działkowców w Krajowym Rejestrze Sądowym wprowadza destabilizację Związku i paraliżuje ruch działkowy w Polsce. Blokowana jest szczególnie realizacja art. 76 ustawy o ROD z 13 grudnia 2013 r." - piszą do Pani Premier Ewy Kopacz działkowcy z ROD im. Kopernika w Krotoszynie.

czytaj więcej

Działkowcy ROD "Narcyz" z Kielc chcą przestać martwić się o przyszłość ogrodów - 26.05.2015

"Nieprzychylne stanowisko Prezydenta m.st. Warszawy stworzyło sytuację, że referendarz podważył tryb uchwalenia naszego statutu mimo, że KRS nie miał zastrzeżeń do poprzedniego statutu, a obecny był uchwalony w tym samym trybie. PZD odwołał się od tej decyzji do sądu. Do tej pory statut nie został zarejestrowany w KRS. W tej sytuacji chcielibyśmy wszyscy, aby jak najszybciej statut został zarejestrowany. Wtedy bowiem będziemy mogli uprawiać warzywa, kwiaty i odpoczywać na działkach z rodzinami bez obawy o przyszłość ogrodów" - piszą działkowcy ROD "Narcyz" w Kielcach.

czytaj więcej

Prezydent Częstochowy popiera działkowców w walce o rozwiązanie problemu ryczałtowej opłaty od każdej działki za wywóz odpadów - 25.05.2015

"Zmiana przepisów ustawy o czystości wywołała dla społeczności działkowców skutek przeciwny od zamierzonego. Obecnie z powodu krajowej regulacji podwójnie ponosicie koszty związane z gospodarowaniem odpadami: po pierwsze jako mieszkańcy miasta, a po drugie jako właściciele działek rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie ROD. Doszło tu niewątpliwie do rozdźwięku między duchem ustawy a literą prawa. Świadomość i działalność proekologiczna przez Was prowadzona została obciążona dodatkową opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny" - pisze Prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.

czytaj więcej

List Posła SLD Marka Balta do Prezydent Warszawy w sprawie działań nadzorczych nad PZD - 25.05.2015

"Wzywam Panią Prezydent do powstrzymania się od wywierania presji na Polski Związek Działkowców poprzez występowanie o uchylenie uchwał organu krajowego PZD pod groźbą zwrócenia się do sądu o zastosowanie sankcji określonych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo o stowarzyszeniach, przynajmniej do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia kwestii rejestracji statutu PZD przez sąd rejestrowy. W przeciwnym wypadku odwoływanie się do metod administracyjnych będzie postrzegane jako wywieranie presji na niezależną organizację społeczną. Wzywam również Panią Prezydent do wydawania decyzji potwierdzających nabycie przez rodzinne ogrody działkowe prawa użytkowania za każdym razem, gdy tylko spełnione są przesłanki z art. 76 ust. 1 pkt. 1 - 4 ustawy o ROD, bez piętrzenia trudności w postaci dostarczania dodatkowych dokumentów, których ustawy nie wymagają" - pisze Poseł SLD Marek Balt w liście do Prezydent Warszawy.

czytaj więcej

"Dlaczego działa Pani przeciwko obywatelom naszego kraju?" - 25.05.2015

"Piszemy do Pani, ponieważ nie zgadzamy się z działaniami podejmowanymi przez Panią w odniesieniu do Polskiego Związku Działkowców, a co za tym idzie wszystkich działkowców w tym przeciwko nam. Dlatego po raz kolejny działkowcy z naszego ogrodu piszą do Pani, ponieważ nie mają spokoju. Trwają w ciągłej niepewności o dalszy los naszych ogrodów - działek. Są ciągłe ataki kierowane na nasze ogrody jak nie z jednej to z drugiej strony po to, aby mieć pretekst do likwidacji ogrodów. Najpierw ustawa była niekonstytucyjna, teraz blokada rejestracji statutu. Ile można Pani Prezydent?" - piszą w liście do Prezydent Warszawy działkowcy z ROD 'Grządka' w Iławie.

czytaj więcej

Stanowisko OZ Opolskiego w sprawie działań podejmowanych przez organ nadzorujący PZD - 25.05.2015

"Jesteśmy oburzeni działaniami podejmowanymi przez Prezydent Warszawy, która nie czekając na orzeczenie sądu wykorzystuje srodki administracyjne do przymuszenia Związku do zmiany swego stanowiska w nierozpoznanej apelacji, zaniechania stosowania nowego statutu i doprowadzenia do paraliżu organizacyjnego stowarzyszenia ogrodowego PZD, a poprzez to do przyznania racji drugiej stronie postępowania sądowego i rezygnacji ze wszczętej sprawy sądowej" - pisze w swoim stanowisku do Premier RP i Prezydenta m.st. Warszawy Okręgowy Zarząd PZD w Opolu.

czytaj więcej

"Apeluję do Pani Premier o zaangażowanie się w obronę działkowców" - 25.05.2015

"Według jakich kryteriów i w czyim imieniu są wywierane naciski na PZD? Dlaczego za wszelką cenę chce się doprowadzić do paraliżu finansowego tej instytucji? Nie wiem czy ktoś chce kreować się na nowego Gombrowicza, aby "upupić" działkowców, czy chce sprawdzić w praktyce schemat świata według Mrożka, ale to, co w literaturze może być arcydziełem, w realnym świecie jest dowodem na lekceważenie życia zwykłych obywateli i staje się kpiną z praworządności i demokracji, zwłaszcza, gdy łatwo można dostrzec szarych obywateli, często dysponujących niewielkimi zasobami dóbr materialnych mają dostarczyć potężnych pieniędzy na realizację nieokreślonych przedsięwzięć" - pisze w liście do Premier Ewy Kopacz Jolanta Bom z ROD im. 1000 - lecia w Świebodzinie.

czytaj więcej

Powiatowe Kolegium Prezesów ROD we Wrześni w sprawie obrony ogrodów warszawskich - 25.05.2015

"Działkowcy to ludzie, którzy zbudowali swoimi rękoma Zielone Płuca Miast. Te zielone parki miast zapewniają milionom obywateli odpoczynek od codziennego życia. Miasta takie jak Warszawa nie ponoszą żadnych kosztów utrzymania tych Zielonych Płuc Miast. Zachowanie warszawskich urzędników uchodzi za nieprzyzwoite, a tym samym psuje wizerunek Polski, jako państwa demokratycznego szanującego swoich obywateli" - pisze do Prezydenta m.st. Warszawy Powiatowe Kolegium Prezesów we Wrześni.

czytaj więcej

Stanowisko działkowców ROD "Pod Gipsową Skałą" w Gackach dotyczące procedury rejestracji Statutu PZD - 25.05.2015

"Działkowcy ROD "Pod Gipsową Skałą" w Gackach wyrażają swoje wielkie niezadowolenie z faktu braku rejestracji Statutu PZD do dnia dzisiejszego. Nasze oburzenie wynika przede wszystkim z tego, że Prezydent Miasta Warszawy - jako organ nadzorujący działalność PZD - znacznie utrudnia proces rejestracji nowego Statutu naszego stowarzyszenia".

czytaj więcej

Stanowisko Uczestników Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego w ROD im. St. Staszica w Kielcach w sprawie rejestracji statutu PZD - 25.05.2015

"Uważamy, że ogrody powinny służyć każdemu, być miejscem wypoczynku dla naszych rodzin i mieszkańców miast. To powinny być "zielone płuca" naszych miast" - piszą w swoim stanowisku Uczestnicy Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczrgo w ROD im. Stanisława Staszica w Kielcach.

czytaj więcej

KOMUNIKAT Krajowej Rady PZD w sprawie stanowiska Ministra Środowiska dotyczącego opłaty ryczałtowej za wywóz śmieci z terenów ROD - 22.05.2015

W dniu 1 lutego 2015 r. weszła w życie nowelizacja ustawy śmieciowej, która wprowadziła opłatę ryczałtową za wywóz śmieci z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, w tym ROD. O zmianie przepisów Krajowa Rada PZD informowała zarządy ROD i działkowców z ROD objętych nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w komunikacie z dnia 14 kwietnia i 12 maja 2015 r. (na stronie internetowej PZD).

czytaj więcej

Spotkanie Prezydenta Miasta Gdańska z przedstawicielami Zarządów ROD w Gdańsku - 22.05.2015

Dania 20.05.2015 r. w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gdańsku odbyło się spotkanie Zastępcy prezydenta Miasta Gdańska ds. gospodarki komunalnej – pana Piotra Grzelaka z przedstawicielami zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Gdańsku.

czytaj więcej

Prezydent Chorzowa reguluje kolejne grunty ROD "Powstaniec" i ROD "Jedność" - 22.05.2015

Na podstawie art. 76 ustawy o ROD z dnia 13.12.2013r. Prezydent Miasta Chorzowa wydał dwie kolejne decyzje w sprawie regulacji gruntów Rodzinnych Ogrodów Działkowych "Powstaniec" i "Jedność" w Chorzowie.

czytaj więcej

<123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899900901902903904905906907908909910911912913914915916917918919920921922923924925926927928929930931>

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.