Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Rozmowa z Senatorem Andrzejem Misiołkiem na temat projektu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami - 14.03.2019

W dniu 11 marca br. przedstawiciele Okręgu Śląskiego Polskiego Związku Działkowców udali się do biura senatorskiego na spotkanie z Senatorem Andrzejem Misiołkiem. Senator jest przewodniczącym Komisji Infrastruktury, która pracuje obecnie nad rządowym projektem nowelizacji przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami. Przypomnijmy, że w dniu 20 lutego Sejm RP przyjął projekt nowelizacji ustawy, która stanowi zagrożenie dla istnienia wielu ROD, gdyż w dużym stopniu zwiększa uprawnienia byłych właścicieli do zwrotu wywłaszczonej nieruchomości, co w konsekwencji grozi widmem zwrotów tych nieruchomości i likwidacji działek.

czytaj więcej

Listy Okręgowego Zarządu PZD w Legnicy do Senatorów RP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami. - 14.03.2019

Nie chcemy być uprzywilejowaną grupą społeczną, ale prosimy o równe traktowanie tak, jak inne podmioty wymienione w ustawie. Rozwiązania ustawowe godzą w stabilizację stosunków prawnych, które nabyła organizacja na przestrzeni minionych dziesięcioleci.

czytaj więcej

List Zarządu ROD „Szron” w Dębicy do Senatora Zdzisława Pupa w sprawie nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami - 14.03.2019

Panie Senatorze, uważamy za bardzo szkodliwe stawianie na pierwszym miejscu interesu następców prawnych byłych właścicieli nieruchomości, którzy otrzymali już przecież odszkodowania za wywłaszczone grunty. Mamy nadzieję, ze Senat dokładnie przeanalizuje przedstawioną ustawę i podejmie właściwe decyzje co do jej dalszego losu.

czytaj więcej

Stanowisko Zarządu ROD „Pionier” w Rypinie w sprawie projektu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami - 14.03.2019

Zapisy zawarte w projekcie nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami nie wróżą nic dobrego dla działkowców, rodzinnych ogrodów działkowych i całego Polskiego Związku działkowców. Dlaczego wszystkich obowiązują przepisy prawa, tylko nie byłych właścicieli wywłaszczonych gruntów?

czytaj więcej

Posiedzenie Kolegium Prezesów ROD z Mysłowic z Prezydentem Miasta - 14.03.2019

W dniu 12 marca w Urzędzie Miasta w Mysłowicach przedstawiciele Zarządów ROD wchodzący w skład Kolegium odbyli pierwsze spotkanie z nowym Prezydentem Miasta - Dariuszem Wójtowiczem. W spotkaniu udział wzięli również przedstawiciele Okręgu Śląskiego PZD w osobach Józef Łęczycki - członek OZ Śl. oraz Mateusz Macianty – Dyrektor biura. Spotkanie stało się okazją nie tylko do zapoznania z nowym Prezydentem ale także do przedstawienia konkretnych problemów i wniosków ROD związanych z ich bieżącym funkcjonowaniem.

czytaj więcej

Zasady udzielania dotacji łomżyńskim ogrodom - 14.03.2019

W dn. 21 lutego 2019 r. Okręg Podlaski informował o zgłoszonym przez Prezydenta Łomży Mariusza Chrzanowskiego projekcie uchwały w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowych dla rodzinnych ogrodów działkowych, sposobu ich rozliczania oraz kontroli realizacji dotowanych zadań. Przedmiotowy projekt został włączony do porządku obrad zaplanowanego na 27 lutego posiedzenia Rady Miejskiej w Łomży. Organ postanowił przychylić się do inicjatywy Prezydenta i w związku z tym, zasady udzielania dotacji ogrodom działkowym zostały przyjęte na mocy Uchwały nr 48/VI/19 Rady Miejskiej w Łomży.

czytaj więcej

List Zarządu ROD „Malwa” w Trzciance do Senator Jadwigi Rotnickiej i Senatora Piotra Florka w sprawie zmian w ustawie o gospodarce nieruchomościami - 14.03.2019

Niekorzystne zapisy zagrażają wielu ogrodom działkowym w dalszym ich istnieniu oraz ich działkowcom, którzy w przypadku obowiązywania w obecnym brzmieniu ustawy po zgłoszeniu roszczenia do gruntów ROD zostaną pozbawieni odszkodowania za dokonane nasadzenia na uprawianych działkach oraz pobudowane altany na tych działkach. 

czytaj więcej

Walne zebranie sprawozdawczo - wyborcze w ROD "Za Parkiem" w Pile - 13.03.2019

W dniu 1 marca 2019 roku w ROD "Za Parkiem" w Pile odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze członków PZD. Zebranie otworzył Prezes ROD Czesław Wiśniewski. Okręgowy Zarząd PZD na zebraniu reprezentowała Wiceprezes Okręgu PZD Maria Fojt. Zebranie odbyło się w drugim terminie. W czasie oczekiwania na drugi termin Prezes ROD Czesław Wiśniewski poinformował uczestników zebrania o kosztach wywozu śmieci z terenu ROD i problemach z tym związanych w ogrodzie. 

czytaj więcej

Informacja z posiedzenia Kolegium Prezesów rejonu Bydgoszcz - Wschód w dniu 7 marca 2019 roku - 13.03.2019

W dniu 7 marca 2019 roku odbyło się posiedzenie Kolegium Prezesów rejonu Bydgoszcz-Wschód. W Kolegium wzięli udział Prezesi Zarządów jedenastu ROD. Obrady otworzył Przewodniczący Kolegium Józef CHODENIONEK, który serdecznie przywitał Prezesa OZ PZD w Bydgoszczy Panią Barbarę KOKOT, Dyrektora Biura Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi w Bydgoszczy Pana Adama MUSIAŁA oraz wszystkich prezesów ROD biorących udział w posiedzeniu. 

czytaj więcej

Chrońmy jeże w ROD - 13.03.2019

Docierają do nas sygnały, że zdarzają się incydenty podpalania stert gałęzi wraz ze śpiącymi w nich jeżami w okresie zimowym. Ważnym jest zasygnalizowanie tego problemu działkowcom. Jeż jest bardzo pożytecznym zwierzęciem w naszych ogrodach. Żywiąc się owadami, dżdżownicami, padliną i opadłymi owocami nie zagraża roślinom i w żaden sposób nie jest uciążliwym gościem w ogrodzie. 

czytaj więcej

List Okręgowego Zarządu PZD w Kaliszu do Ministra Środowiska w sprawie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - 12.03.2019

Ogrody działkowe nie funkcjonują cały rok, jedynie w sezonie letnim, maja charakter sezonowy, a będą wnosić opłaty całoroczne. Zapisy w nowelizowanej ustawie zawierają w wielu przypadkach nieprecyzyjne propozycje narażające działkowców na znaczne nieuzasadnione koszty. 

czytaj więcej

Pismo Zarządu ROD „Zielony Zakątek” w Chodzieży do Senator Jadwigi Rotnickiej i Senatora Piotra Florka w sprawie nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami - 12.03.2019

W imieniu Zarządu i komisji Rewizyjnej ROD oraz działkowców prosimy Panią Senator RP i Pana Senatora RP członków w/w komisji o podniesienie wskazanych problemów przez Związek podczas prac i uwzględnienie ich w ustawie. Mamy ogromne obawy, że niezauważenie w Senacie zagrożeń dla ogrodów doprowadzi w krótkim czasie do zgłaszania wielu roszczeń do gruntów ROD.

czytaj więcej

Z Senator RP prof. Jadwigą Rotnicką o ustawie o gospodarce nieruchomościami - 12.03.2019

Prezes Okręgu Zdzisław  Śliwa wraz z swoim zastępcą Jerzym Kucznerowiczem oraz prezesami ROD: Barbarą Czaplą (ROD im. ks. Przyłuskiego) i Agnieszką Jakubowską (ROD Bielniki) odwiedzili w czwartek 7 marca br. Panią Senator RP Jadwigę Rotnicką, by rozmawiać o niepokojach działkowców wywołanych uchwaleniem przez Sejm RP ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

czytaj więcej

List Okręgu PZD w Koszalinie do Ministra Środowiska w sprawie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - 12.03.2019

W naszej opinii proponowane rozwiązania wykluczające Rodzinne Ogrody Działkowe z równego traktowania jako podmiotu, który podlega zasadzie równości wobec prawa są nie do przyjęcia w państwie prawa. Czym gorszym dla rady Gminy ma być Rodzinny Ogród Działkowy w porównaniu z właścicielami nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi, których można będzie zwolnić z części opłat w przypadku kompostowania bioodpadów w kompostownikach.

czytaj więcej

I Kiermasz Ogrodnictwa dla Działkowców i Sympatyków ROD - 12.03.2019

I Kiermasz Ogrodnictwa dla Działkowców i Sympatyków ROD odbędzie się 30 marca 2019 r. w Krakowie.

Wystawcy zainteresowani stoiskami mogą zgłaszać się mailowo na adres roddebniki@gmail.com.

  Marcin Kłos

czytaj więcej

List działkowca ROD „Uroczysko” w Sieradzu do Marszałka Senatu w sprawie projektu ustawy o gospodarce nieruchomościami - 12.03.2019

W związku z procedowaniem w Senacie ustawy o gospodarce nieruchomościami jako działkowiec PZD, wrażam swój sprzeciw wobec proponowanych rozwiązań ustawowych rządu RP. Stanowią one zagrożenie dla bezpieczeństwa prawnego działkowców, Rodzinnych Ogrodów Działkowych oraz Polskiego Związku Działkowców. 

czytaj więcej

W jaki sposób należy dokonać wyboru członków władz ogrodowych? - 11.03.2019

W bieżącym roku, w rodzinnych ogrodach działkowych odbędą się walne zebrania sprawozdawczo-wyborcze, które m.in. dokonają wyborów władz ogrodowych. W związku z tym, warto wiedzieć, jakie obowiązują generalne zasady w zakresie wyboru przez walne członków zarządu oraz komisji rewizyjnych.

czytaj więcej

Stanowisko Okręgowej Rady PZD we Wrocławiu w sprawie projektu ustawy o gospodarce nieruchomościami - 11.03.2019

Okręgowa Rada PZD we Wrocławiu, zwraca się więc do senatorów RP o pochylenie się nad przyjętym przez Sejm projektem ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomości i o wprowadzenie poprawek uwzględniających prawa milionowej rzeszy działkowców, które to prawa kilkadziesiąt lat temu nabyli w dobrej wierze, zagospodarowując i inwestując w swoje działki.

czytaj więcej

Wyróżnienie dla Chodzieskich Rodzinnych Ogrodów Działkowych - 11.03.2019

W dniu 2 marca 2019 roku w Chodzieskim Domu Kultury odbyła się specjalna gala podsumowująca wydarzenia 2018 roku w Chodzieży. Podczas gali został rozstrzygnięty miejski plebiscyt „Chodzież Potrafi ". Galę otworzył Burmistrz Chodzieży Pan Jacek Gursz, który powitał przybyłych mieszkańców i zaproszonych gości, a przede wszystkim przedstawicieli organizacji pozarządowych i stowarzyszeń. Stwierdził, że gala „Chodzież Potrafi" to gala dla ludzi z Chodzieży wyjątkowych z pomysłem, energią oraz aktywnych . Władze samorządowe naszego miasta wspomagają wszystkie organizacje pozarządowe, które spełniają nasze marzenia i realizują coś dla innych. 

czytaj więcej

Moim zdaniem Sprawy męsko – damskie na działce - 11.03.2019

W tym roku – 22 kwietnia – minie czterdzieści lat jak wspólnie z żoną uprawiamy działkę. Oczywiście niby zgodnie i ze zrozumieniem, ale niezupełnym. Chcę napisać o tym jak płeć determinuje nasze zachowania na działce. Żonę interesuje szczegół i na szczegółach koncentruje uwagę. Mojej uwagi nie przykuwa detal – jeden listek na trawniku, zeschnięty kwiatek mnie nie interesują.

czytaj więcej

<123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899900901902903904905906907>

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.