Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Stanowiska i listy

Stanowisko Prezydium OZ w Koszalinie w sprawie interpelacji Marcina Horały dot. uwłaszczenia działkowców - 10.11.2016

Członkowie Prezydium Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Koszalinie z rosnącym niepokojem śledzą powstawanie kolejnych wystąpień parlamentarzystów próbujących podważyć ustawę z 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych, która w sposób jasny i precyzyjny określa tereny gdzie mogą funkcjonować rodzinne ogrody działkowe oraz funkcję jaką spełniają.

czytaj więcej

"Nie będziemy bierni na szkodliwe dla nas inicjatywy RPO" - 10.11.2016

"Przedstawiciele Samorządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych Rogoźna i Ryczywołu uczestnicy narady szkoleniowej informują, że z oburzeniem odbieramy treści pism Rzecznika Praw Obywatelskich skierowane do Prezesa Związku, Ministra Infrastruktury i Budownictwa, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie próby zmiany zapisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 2013 roku. Szczególnie zapisów dotyczących braku możliwości zamieszkiwania w altanach ogrodowych oraz legalizacji pobudowanych ponadnormatywnych altan" - piszą działkowcy z ROD mias5ta Rogoźno i Ryczywół.

czytaj więcej

Stanowisko Prezydium OZ w Szczecinie w sprawie zagrożeń wynikających z podważania walorów ustawy o ROD - 09.11.2016

W ostatnim okresie pojawiają się niebezpieczne sygnały o próbach kwestionowania przepisów zawartych w ustawie o ROD. Do tych niepokojących sygnałów należy zaliczyć postawę Rzecznika Praw Obywatelskich, który w swoich wystąpieniach zasugerował rozszerzenie kompetencji nadzoru budowlanego w stosunku do obiektów nie wymagających pozwolenia na budowę, a dla działkowca oznacza to objęcie takim rozszerzonym zakresem nadzoru właśnie altany działkowe. Niepokoić musi też kwestionowanie działań organów PZD w stosunku do działkowców łamiących prawo w postaci stałego zamieszkiwania w altanach. Nie bez znaczenia jest także bezkrytyczne powielanie poglądów zgłaszanych do Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczących poprawności statutu organizacyjnego PZD.

czytaj więcej

Stanowisko OZ PZD Toruńsko-Włocławskiego ws. wystąpienia RPO - 09.11.2016

"Uwagi, które pan wystosował są inspirowane skargą byłego działacza PZD, który został usunięty z orgnizacji za łamanie Ustawy O ROD. Trudno nam pojąć, czym kierowane sa pana uwagi - uprzedzeniami, czy też niechęcią, a może lobbingiem przeciwników PZD" - piszą Człnkowie Zarządu OZ PZD Toruńsko-Włocławskiego w stanowisku do RPO

czytaj więcej

"Nie ma Pan rozeznania jak funkcjonują ogrody działkowe w Polsce" - 09.11.2016

"Jako Prezes Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Nad Rudniczanką" w Grudziądzu, a przede wszystkim jako długoletni działkowiec, po zapoznaniu się z Pańskim wystąpieniem i zarzutami wobec ustawy z 13 grudnia 2013 oraz Statutu PZD, postanowiłem wyrazić swój sprzeciw" - pisze Andrzej Bazyluk.

czytaj więcej

Stanowisko Prezydium Małopolskiego OZ PZD w sprawie zastrzeżeń RPO wobec Statutu PZD - 08.11.2016

"Obowiązujący od ponad roku Statut PZD, jest dokumentem w pełni gwarantującym i zabezpieczającym prawa wszystkich członków największego ze stowarzyszeń ogrodowych w Polsce. Członkowie Prezydium Okręgowego Zarządu Małopolskiego PZD w Krakowie wyrażają zdumienie, iż dla Rzecznika Praw Obywatelskich znaczący staje się głos przeciwników Polskiego Związku Działkowców." 

czytaj więcej

"Nie możemy zgodzić się z tym, że RPO stoi na straży bezkarnej grupy działkowców łamiących prawo" - 07.11.2016


"Oczekujemy od RPO, że zauważy starania milionowej rzeszy działkowców i nie będzie nam szkodził swoimi nieprzemyślanymi działaniami. Mamy nadzieję, że będzie społecznym partnerem dla PZD" -piszą działkowcy z ROD "Wypoczynek" i ROD "Hutnik" w Myszkowie w liście do RPO. 

czytaj więcej

"Rzecznik Praw Obywatelskich powinien nas bronić, a nie atakować" - 07.11.2016

"Jest Pan przedstawicielem organu konstytucyjnego - organu, kóry powinien nas bronić, a nie podważać zapisy Ustawy z 2013 roku. Jesteśmy zbulwersowani, że podważa pan zapisy Ustawy o ROD oraz Statut PZD, kierując się uwagami osób, które zostały wykluczone z PZD za nieprzestrzeganie Ustawy - prawo Budowlane." - piszą Prezesi i przedstawiciele samorzadu ROD z Miasta Wronki

czytaj więcej

"Mogę Pana jedynie prosić, aby zostawić środowisko polskich działkowców w spokoju" - 04.11.2016

"Z uwagi na Pana ostatnie wystąpienie z dnia 19 sierpnia 2016 roku, w którym kwestionuje Pan zapisy obowiązującego statutu Polskiego Związku Działkowców, jako działkowiec z wieloletnim stażem i członek PZD czuję się w obowiązku zająć stanowisko w tej sprawie" - pisze Wincenty Roter z ROD im. Staszica w Kielcach.

czytaj więcej

Stanowisko Prezydium OZ Mazowieckiego w sprawie interpelacji poselskiej Pana Posła Marcina Horały - 03.11.2016

Członkowie Prezydium Okręgowego Zarząd Mazowieckiego PZD zdecydowanie protestują przeciwko idei zawartej w  interpelacji poselskiej, mającej na celu uwłaszczenie działkowców. Wspomniana interpelacja jest kolejną już próbą wprowadzenia zmian umożliwiających uwłaszczenie działkowców, co ma niewiele wspólnego z zasadami sprawiedliwości społecznej i obowiązującym prawem.

czytaj więcej

"Działkowcy są społecznością, której prawa są stale i permanentnie łamane" - 03.11.2016

"Piszę do Pana, aby wyrazić swój zdecydowany sprzeciw wobec działań, jakie Pan podejmuje wobec polskich użytkowników działek, swoimi zastrzeżeniami pod adresem Statutu Polskiego Związku Działkowców, które zostały zawarte w piśmie z 19 sierpnia br. Uchwalony w dniu 2 lipca 2015 roku przez XII Krajowy Zjazd Delegatów najważniejszy dokument zawierający zbiór praw regulujący prawidłowe funkcjonowanie ogólnopolskiego stowarzyszenia ogrodowego PZD został po dokładnej analizie zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym" - pisze Aniela Gronowska z ROD w Kielcach.

czytaj więcej

"Dobre prawo to stabilne prawo" - 03.11.2016

"Z wielkim trudem, po wielomiesięcznym procedowaniu, Sejm Rzeczpospolitej Polskiej poprzedniej kadencji uchwalił Ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych, bazując głównie na projekcie obywatelskim. Ustawa uchwalona została przez Parlament jednogłośnie, nie było więc sprzeciwu w stosunku do rozwiązań prawnych w niej zapisanych. Udało się wypracować kompromis" - piszą działkowcy z okręgu szczecińskiego.

czytaj więcej

"Pragnę wyrazić swoje poparcie dla przepisów Statutu PZD" - 02.11.2016

"Jako osoba żywo interesująca się życiem swojego stowarzyszenia PZD pragnę poruszyć temat działań Rzecznika Praw Obywatelskich w zakresie działkowców i ogrodnictwa działkowego. Po raz kolejny bowiem dochodzę do wniosku, że działania te nie są niestety ukierunkowane na dobro działkowców - wręcz przeciwnie. Nie można bowiem inaczej zinterpretować prób zakwestionowania i podważenia zapisów Statutu PZD" - pisze Aurelia Krajewska z ROD Źródełko w Skarżysku-Kamiennej.

czytaj więcej

"PZD to my działkowcy" - 02.11.2016

"Przeczytałem w internecie na łamach portalu "Gazeta Bałtycka", że Polski Związek Działkowców to przeżytek, który powinien być zastąpiony odrębnymi stowarzyszeniami, którymi byłyby ogrody działkowe – każdy jako odrębne stowarzyszenie. Autor artykułu uważa, że to dobre rozwiązanie, ponieważ trzeba zmienić układ sił, aby działkowcy nie musieli finansować potężnych gaż dla prezesów, dyrektorów w PZD" - pisze Stefan Matjaszkowski z ROD z Jeleniej Góry.

czytaj więcej

"Do prowadzonej od lat walki z działkowcami dołączył Rzecznik Praw Obywatelskich" - 28.10.2016

"Analizując wystapienie RPO z 19 sierpnia 2016 roku nasuwa mi się stwierdzenie, że bezrefleksyjne podejście do prawnych regulacji zawartych w Statucie PZD jes atakiem na wszystkich członków PZD i poważnie zagraża podstawowym zasadom demokracji w wolnym państwie prawa." - pisze Kazimierz Szostak z ROD "Mailina" w Kielcach

czytaj więcej

"Nie trzeba wykształcenia prawniczego, aby po lekturze Pisma RPO do PZD pozostał niesmak" - 28.10.2016

"Wszelkie zarzuty wobec PZD natury organizacyjnej, które Pan Rzecznik podnosi, oderwane są od realnych potrzeb i bieżącego funkcjonowania ogrodów ni zarządów. Całościowa analiza Pana wystąpienia jest moim odczuciu nieprzemyslana, a przez to błędna." - pisze Wiesław Kamińskii, Prezes ROD im. Żeromskiego w Kielcach

czytaj więcej

"Działanie RPO uznaję za podważające samodzielność i samorządność Związku" - 27.10.2016

"Od prawie 40 lat użytkuję działkę w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Niezapominajka" w Grudziądzu, i smuci mnie fakt, że Rzecznik Praw Obywatelskich występując publicznie dokonał pobieżnej analizy niektórych zapisów na podstawie skarg osób kwestionujących legalność postanowień statutu PZD i domaga się zmian bez zbadania dogłębnie sprawy" - pisze Andrzej Hołownia z ROD Niezapominajka w Grudziądzu.

czytaj więcej

"Nic Związkowi, ustawie o ROD oraz statutowi PZD zarzucić nie można" - 26.10.2016

"My chcemy tylko tyle, ile nam obecne prawo pozwala tj. w spokoju uprawiać działki, a nie trwać w ciągłej obawie przed utratą praw i możliwości realizowania się jako społeczeństwo obywatelskie w demokratycznym państwie prawa – piszą działkowcy sudeccy w stanowisku z dnia 25 października 2016 r. skierowanym do Rzecznika Praw Obywatelskich" - piszą działkowcy z Okręgu Sudeckiego.

czytaj więcej

Stanowisko OZ w Łodzi w sprawie wystąpienia RPO - 26.10.2016

"Przypominamy, że Statut PZD, w postępowaniu rejestracyjnym, był przedmiotem szczególnie wnikliwej oceny tak sądu rejestrowego jak również organu nadzoru nad PZD. Powstaje pytanie, jak wobec orzeczenia niezaweisłego Sądu o zarejestrowaniu Statutu PZD - ocenić pytania i wątpliwości Rzecznika Praw Obywatelskich." - piszą Członkowie OZ PZD w Łodzi

czytaj więcej

"Celem, który ma Panu przyświecać jest zaprzestanie działań, które szkodzą działkowcom i PZD" - 26.10.2016

"Dziś postanowiliśmy wyrazić swój sprzeciw wobec treści zawartych w piśmie Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 19 sierpnia 2016 roku do Prezesa PZD kwestionujących legalność wielu postanowień Statutu Polskiego Związku Działkowców. Wszyscy wiemy ile pracy trzeba, żeby powstały nasze prace i mamy świadomość ile czasu procedowano i weryfikowano zapisy Statutu. Przeszedł on przez wszystkie szczeble, od organu nadzoru po sąd rejestrowy, aby zostać zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zupełnie niezrozumiałe jest dla nas, jak Rzecznik z całą powagą swego urzędu mógł bez zadania sobie trudu wnikliwej analizy zgłoszonych zastrzeżeń do naszego statutu zająć tak jednoznaczne stanowisko i zakwestionować jego zapisy" - piszą członkowie Klubu Działkowca Zielony Zakątek w Poznaniu.

czytaj więcej

 


Copyright © 2019 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio