Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Prawo

Kto może uczestniczyć w walnych zebraniach ROD? - 24.04.2012

Zgodnie z § 74 ust. 2 statutu PZD prawo uczestniczenia w walnym zebraniu ma każdy członek PZD z danego ROD. Należy pamiętać, że prawo to przysługuje wyłącznie członkowi PZD. Prawo związkowe nie przewiduje możliwości działania w tym przypadku przez pełnomocnika, bowiem prawa członkowskie wykonuje się osobiście.

czytaj więcej

Korzystanie z energii elektrycznej na działkach w ROD - 16.04.2012

Zagadnienie korzystania z energii elektrycznej przez członka PZD reguluje § 143 regulaminu ROD wskazując, iż może się ono odbywać wyłącznie na zasadach ustalonych przez zarząd i zatwierdzonych przez walne zebranie. Zasady te powinny być zgodne z wytycznymi obowiązującymi w PZD, ujętymi w uchwale nr 45/2009 Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zasad regulujących korzystanie z energii elektrycznej w Rodzinnych Ogrodach Działkowych.

czytaj więcej

Maksymalna dozwolona liczba dokoptowanych członków niezbędna dla zachowania ważności mandatów członków zarządu ROD oraz uchwał podejmowanych przez ten zarząd - 13.04.2012

 Zgodnie z § 47 ust. 1 pkt. 5 statutu PZD mandat członka organu wygasa przed upływem kadencji z chwilą wygaśnięcia mandatów członków organu PZD powyżej 50% jego składu.

czytaj więcej

Zasady zrzeczenia się członkostwa w PZD przez obydwoje małżonków - 13.04.2012

Zgodnie z § 30 ust. 1 pkt. 2 statutu PZD członkostwo w PZD wygasa w razie zrzeczenia się na piśmie członkostwa w PZD. W związku z tym, jeśli obydwoje małżonkowie są członkami PZD mają obowiązek każdy złożyć takie oświadczenie woli.

czytaj więcej

Ważność uchwał walnych zebrań - 12.04.2012

Walne zebranie może się odbyć w pierwszym terminie, gdy obecnych jest ponad 50% członków Związku z danego ogrodu (§ 79 ust. 1 statutu PZD), albo w drugim terminie, bez względu na ilość członków obecnych na walnym (§ 79 ust. 2 statutu PZD).

czytaj więcej

Prawa byłych współmałżonków po rozwodzie - 05.04.2012

Jeżeli małżeństwo członków PZD użytkujących działkę w ROD zostało rozwiązane prawomocnym wyrokiem sądu, na zarządzie ROD spoczywa obowiązek skreślenia z listy członków PZD jednego z byłych małżonków.

czytaj więcej

Wjazd na teren ogrodu pojazdu dowożącego do działki nawozy i materiały budowlane - 05.04.2012

Każdy działkowiec uprawiając działkę od czasu do czasu ma potrzebę dowiezienia do niej niezbędnych materiałów ogrodniczych, nawozów czy materiałów budowlanych i innych, które ze względu na swoją masę i wymiary stanowią trudność w ich dostarczeniu do działki w sposób inny, niż tylko korzystając z samochodu.

czytaj więcej

Zawiadomienie o walnym zebraniu - 05.04.2012

Prawo do udziału w walnym zebraniu ma statutowo zagwarantowane każdy członek PZD.      W tym celu musi zostać prawidłowo zawiadomiony.

czytaj więcej

Czy działkowiec może zagospodarować części ogólne ogrodu przylegające do użytkowanej przez niego działki? - 05.04.2012

Osobie zainteresowanej uprawianiem działki w rodzinnym ogrodzie działkowym przydzielana jest w użytkowanie działka o określonej powierzchni i granicach zgodnych z planem zagospodarowania ogrodu.

czytaj więcej

Podstawowe zasady usuwania drzew w rodzinnych ogrodach działkowych - 30.03.2012

Przedmiotowe zagadnienie regulują przede wszystkim przepisy zawarte w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (zwanej dalej: „ustawą”). Zgodnie z nimi, wycięcie drzewa wiąże się zazwyczaj z koniecznością uzyskania zgody właściwego organu administracji publicznej.

czytaj więcej

Korzystny wyrok dla jastrzębskich działkowców - 07.03.2012

W dniu 7 marca br. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli wydał korzystny wyrok i
oddalił powództwo Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW). Była to kolejna nieudana próba JSW, występującej o zapłatę za korzystanie z terenów, które od lat są zajęte przez kilkanaście ogrodów działkowych.

czytaj więcej

Nowelizacja Regulaminu ROD - 24.02.2012

W dniu 24 lutego br. Krajowa Rada uchwaliła szereg zmian do Regulaminu Rodzinnego Ogrodu Działkowego. Dokonane zmiany nie ograniczyły się jedynie do uwzględnienia ostatniej nowelizacji Statutu PZD.

czytaj więcej

Likwidacje ROD w 2011 roku - 17.02.2012

W 2011 roku Prezydium KR PZD podjęło uchwały w sprawie likwidacji częściowej – w stosunku do 52 ROD i całkowitej – w stosunku do 12 ROD. Łącznie powierzchnia, która uległa likwidacji wynosiła 122,9729 ha, z czego 46,8877 ha pozostawało w użytkowaniu wieczystym PZD a 76,0852 ha – w użytkowaniu zwykłym. Ogółem likwidacją objętych zostało 7 614 działek rodzinnych.

czytaj więcej

Propozycje zmian w Regulaminie ROD, rozpatrzone przez Komisję Problemową ds. Nowelizacji Regulaminu ROD - 02.02.2012

Zgodnie z Uchwałą IX Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Działkowców do Statutu PZD (z 6 kwietnia 2006 r.) wprowadzonych zostało kilka zmian. Nowelizacja pociągnęła za sobą konieczność aktualizacji wybranych punktów Regulaminu ROD. Zadanie to powierzone zostało powołanej specjalnie w tym celu (decyzją obradującego w dniu 26 stycznia br. Prezydium KR) Komisji Problemowej ds. Nowelizacji Regulaminu ROD.

czytaj więcej

Stanowisko Prezydium Krajowej Rady PZD w sprawie zawierania umów dzierżawy - 26.01.2012

STANOWISKO
PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY
POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW
z dnia 26 stycznia 2012 r.
w sprawie zawierania umów dzierżawy z właścicielami gruntów,
na których funkcjonują rodzinne ogrody działkowe

czytaj więcej

Komunikat w sprawie zwolnień podatkowych - 02.01.2012


Przypominamy, iż na mocy art.12 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 15.11.1984 r. o podatku rolnym, Polski Związek Działkowców jest zwolniony z podatku rolnego z tytułu użytkowania i użytkowania wieczystego gruntów ROD.

czytaj więcej

Zmiany przepisów od 2012r. - 01.01.2012

Ustawa z 26 czerwca 1974r.- Kodeks pracy ( Dz. U. z 1996r. Nr 21, poz.94,ost. Zm. Dz. U. z 2011r. Nr 232, poz. 1378).Po zmianie przepisów od 1 stycznia 2012r. pracodawcy będą mogli udzielać pracownikom zaległego urlopu wypoczynkowego najpóźniej do 30 września następnego roku, a nie jak dotychczas do końca marca następnego roku.

czytaj więcej

Zmiany z zakresu prawa pracy w 2012 roku - 01.01.2012

W związku z kończącym się rokiem Krajowa Rada PZD przekazuje informacje z zakresu prawa pracy, mające znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania biur w jednostkach organizacyjnych Związku.

czytaj więcej

Copyright © 2019 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio