Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Prawo

Wygaśnięcie prawa do działki w wypadku śmierci członka PZD, a prawo do spadku - 12.07.2012

Zgodnie z dyspozycją zawartą w § 30 ust. 1 statutu PZD wygaśnięcie prawa do użytkowania działki w rodzinnym ogrodzie działkowym następuje  m. in. z powodu śmierci osoby uprawnionej.

czytaj więcej

Wypis z KRS z internetu - 10.07.2012

Po wypis z Krajowego Rejestru sądowego nie trzeba już udawać się do sądu. Każdy, kto potrzebuje wypis własnego podmiotu, czy też np. kontrahenta, z którym ma zawrzeć umowę, może taki wiarygodny wypis uzyskać za pośrednictwem internetu. Ministerstwo Sprawiedliwości utworzyło stronę internetową, z której bezpłatnie można wydrukować w pełni honorowany wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.

czytaj więcej

Ekwiwalent za prace na rzecz ogrodu - 22.05.2012

Prace na rzecz ogroduto najczęściej drobne prace konserwacyjne czy porządkowe do wykonania,których zobowiązany jest członek PZD użytkujący działkę w ROD. Chodzi o to, aby te prace wykonywane byływłasnym sumptem, bez konieczności zlecania ich podmiotom zewnętrznym. Dzięki temu mechanizmowizmniejszają się koszty funkcjonowania ROD.Wykonywanie prac na rzecz ogrodu jest niezbędne do utrzymania należytej estetyki ogrodu.

czytaj więcej

Nowy wzór deklaracji członkowskiej - 16.05.2012

Prezydium Krajowej Rady PZD wprowadziło Uchwałą Nr 92/2011 z dnia 14 maja 2012 r. nowy wzór deklaracji członkowskiej. Dotychczasowy wzór deklaracji traci moc obowiązującą po upływie 30 dni od dnia opublikowania nowego wzoru.

 

 

 

czytaj więcej

Współużytkowanie działki w ROD - 09.05.2012

Przepisy obowiązujące w PZD nie przewidują innej możliwości ustanowienia współużytkowania tej samej działki w stosunku do osoby bliskiej w rozumieniu § 5 pkt. 6 statutu PZD niż współmałżonka.

czytaj więcej

Prawa i obowiązki małżonków – członków PZD – użytkujących wspólnie działkę - 02.05.2012

Działki w rodzinnych ogrodach działkowych użytkowane są w dużej części przez małżeństwa. Jeśli małżonkowie są członkami PZD, wypływają dla nich korzyści, które zostały poniżej opisane.

czytaj więcej

Czy rodzina może połączyć swoje działki w ROD? - 30.04.2012

Takie pytanie zadano Krajowej Radzie prosząc także o informacje, do kogo można się z tym zwrócić i ile to będzie kosztowało.

czytaj więcej

Materiały sprawozdawcze na walne zebranie - 30.04.2012

Regulamin ROD nakłada na zarząd ogrodu obowiązek informowania działkowców w zawiadomieniu o walnym zebraniu, gdzie i w jakich godzinach będą wyłożone do wglądu materiały sprawozdawcze (§ 26 ust. 2).

czytaj więcej

Dlaczego walne zebrania mają się odbyć do 30 kwietnia? - 27.04.2012

Taki termin wyznacza § 77 statutu PZD, ale trzeba odpowiedzieć na pytanie, dlaczego właśnie do 30 kwietnia, a nie na przykład do 30 czerwca? Czym się kierowano ustalając właśnie taki termin?

czytaj więcej

Konieczność wprowadzenia zarządu komisarycznego - 27.04.2012

§ 49 ust. 1 statutu PZD określa, w jakich przypadkach organ wyższego stopnia powołuje zarząd komisaryczny.

czytaj więcej

Zakaz łączenia funkcji w zarządzie ROD. - 25.04.2012

Zgodnie z § 88 ust. 3 statutu PZD liczbę członków zarządu ROD ustala walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze w granicach od 5 do 11 członków. W tym zakresie musi zostać podjęta przez walne zebranie odpowiednia uchwała.

czytaj więcej

Kto może pełnić funkcję przewodniczącego walnego zebrania? - 25.04.2012

Przewodniczącym walnego zebrania może być członek PZD z danego ROD, który ma prawo uczestniczenia w walnym zebraniu. Zgodnie z § 81 statutu PZD przewodniczący walnego zebrania jest wybierany spośród obecnych na zebraniu członków zwyczajnych z ROD w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

czytaj więcej

Kto może uczestniczyć w walnych zebraniach ROD? - 24.04.2012

Zgodnie z § 74 ust. 2 statutu PZD prawo uczestniczenia w walnym zebraniu ma każdy członek PZD z danego ROD. Należy pamiętać, że prawo to przysługuje wyłącznie członkowi PZD. Prawo związkowe nie przewiduje możliwości działania w tym przypadku przez pełnomocnika, bowiem prawa członkowskie wykonuje się osobiście.

czytaj więcej

Korzystanie z energii elektrycznej na działkach w ROD - 16.04.2012

Zagadnienie korzystania z energii elektrycznej przez członka PZD reguluje § 143 regulaminu ROD wskazując, iż może się ono odbywać wyłącznie na zasadach ustalonych przez zarząd i zatwierdzonych przez walne zebranie. Zasady te powinny być zgodne z wytycznymi obowiązującymi w PZD, ujętymi w uchwale nr 45/2009 Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zasad regulujących korzystanie z energii elektrycznej w Rodzinnych Ogrodach Działkowych.

czytaj więcej

Maksymalna dozwolona liczba dokoptowanych członków niezbędna dla zachowania ważności mandatów członków zarządu ROD oraz uchwał podejmowanych przez ten zarząd - 13.04.2012

 Zgodnie z § 47 ust. 1 pkt. 5 statutu PZD mandat członka organu wygasa przed upływem kadencji z chwilą wygaśnięcia mandatów członków organu PZD powyżej 50% jego składu.

czytaj więcej

Zasady zrzeczenia się członkostwa w PZD przez obydwoje małżonków - 13.04.2012

Zgodnie z § 30 ust. 1 pkt. 2 statutu PZD członkostwo w PZD wygasa w razie zrzeczenia się na piśmie członkostwa w PZD. W związku z tym, jeśli obydwoje małżonkowie są członkami PZD mają obowiązek każdy złożyć takie oświadczenie woli.

czytaj więcej

Ważność uchwał walnych zebrań - 12.04.2012

Walne zebranie może się odbyć w pierwszym terminie, gdy obecnych jest ponad 50% członków Związku z danego ogrodu (§ 79 ust. 1 statutu PZD), albo w drugim terminie, bez względu na ilość członków obecnych na walnym (§ 79 ust. 2 statutu PZD).

czytaj więcej

Prawa byłych współmałżonków po rozwodzie - 05.04.2012

Jeżeli małżeństwo członków PZD użytkujących działkę w ROD zostało rozwiązane prawomocnym wyrokiem sądu, na zarządzie ROD spoczywa obowiązek skreślenia z listy członków PZD jednego z byłych małżonków.

czytaj więcej

Wjazd na teren ogrodu pojazdu dowożącego do działki nawozy i materiały budowlane - 05.04.2012

Każdy działkowiec uprawiając działkę od czasu do czasu ma potrzebę dowiezienia do niej niezbędnych materiałów ogrodniczych, nawozów czy materiałów budowlanych i innych, które ze względu na swoją masę i wymiary stanowią trudność w ich dostarczeniu do działki w sposób inny, niż tylko korzystając z samochodu.

czytaj więcej

Zawiadomienie o walnym zebraniu - 05.04.2012

Prawo do udziału w walnym zebraniu ma statutowo zagwarantowane każdy członek PZD.      W tym celu musi zostać prawidłowo zawiadomiony.

czytaj więcej

Copyright © 2019 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio