Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Komunikat dotyczący realizacji planów inwestycji i remontów w ROD przyjętych przez OZ PZD na rok 2012 - 03.07.2013

W 2012 roku w 1 515 rodzinnych ogrodach działkowych wykonano 1 983 zadań inwestycyjno - remontowych. Oznacza to, iż zadaniami inwestycyjno – remontowymi objęto 31 % wszystkich ROD. Wartość zrealizowanych zadań inwestycyjnych i remontowych wyniosła 46 653 804 zł.

Zadania polegające na remontach i modernizacji istniejącej infrastruktury wykonano na łączną kwotę 31 229 379 zł., zaś na zadania związane z budową nowej infrastruktury w ROD wydatkowano środki w wysokości
15 424 425 złotych.

W 99 % zadania inwestycyjno - remontowe zostały zrealizowane przy udziale środków finansowych: ROD, okręgowych zarządów PZD i Krajowej Rady PZD, a jedynie w 1 % zadania zostały sfinansowane ze środków zewnętrznych, pochodzących przede wszystkim z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego.

W badanym okresie wybudowano bądź wyremontowano następującą infrastrukturę w ROD:

 • 122 135 m² ogrodzeń,
 • 285 bram i furtek,
 • 66 hydroforni i innych urządzeń,
 • 82 pompy wodne,
 • 489 punktów czerpalnych wody,
 • 127 694 mb  sieci wodociągowej,
 • 157 319 mb sieci energetycznej,
 • 72 010 m² dróg i alej ogrodowych,
 • 4 760 m² pasów zieleni, 567 mb kanalizacji sanitarnej i 13 sanitariatów,
 • 1 840 m² ogrodów jordanowskich i placów zabaw,
 • w 522 ROD wykonano prace remontowo – inwestycyjne w domach działkowca i budynkach administracyjnych.

Poza ww. pracami, zrealizowano szereg innych zadań o charakterze inwestycyjno – remontowym, takich jak: budowa rowów odwadniających, wykonanie nowych tablic informacyjnych, a także przyjęcie nowych planów zagospodarowania ogrodów.

Porównując sprawozdania z realizacji inwestycji i remontów za 2012 rok przesłane przez okręgowe zarządy PZD do planów, należy stwierdzić, iż w większości przypadków rodzinne ogrody działkowe realnie zaplanowały przedmiotowe zadania. Również wartości zadań w przeważającej większości były prawidłowo zaplanowane i tylko w nielicznych przypadkach nastąpiło spore przeszacowanie wartości tych zadań.

Mając jednak na uwadze potrzeby inwestycyjno – remontowe w rodzinnych ogrodach działkowych należy stwierdzić, iż przeprowadzonych zadań w 2012 roku było stanowczo za mało. Dotyczyły one zaledwie 31 % wszystkich ROD.

Porównując realizację zadań w roku 2012 do lat ubiegłych (2007 – 2011), należy stwierdzić nieznaczny ich wzrost (w latach 2007 – 2010 zrealizowano 7 316 zadań, w 2011 roku – 1 940 zadań a w 2012 roku – 1983 zadań). Jednakże biorąc pod uwagę  prowadzone przez Związek aktywne działania zmierzające do zwiększenia prowadzonych w ogrodach zadań remontowo – inwestycyjnych, ich ilość w dalszym ciągu nie jest zadowalająca.  

 

AR

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.