Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Święto działkowców gnieźnieńskich - 21.09.2012

4 200 działkowców użytkujących działki w 28 Rodzinnych Ogrodach Działkowych na terenie Miasta i Powiatu Gniezno świętowało w dniu 19 września 2012 r. z potrójnej okazji:  110 – lecia Rodzinnego Ogrodu Działkowego  im. Karola Marcinkowskiego w  Gnieźnie, będącą jednocześnie rocznicą ogrodnictwa działkowego w Wielkopolsce; nadania przez Krajową Radę Polskiego Związku Działkowców sztandaru Rodzinnym Ogrodom Działkowym w mieście i powiecie Gniezno i wreszcie z okazji Jubileuszu 25 – lecia nawiązania kontaktów działkowców wielkopolskich z działkowcami niemieckimi z Okręgu Westfalia - Lippe. 

Przybyłą na uroczystość delegację gości niemieckich z przewodniczącym Związku Działkowców Westfalia Lippe Wilhelmem Spiessem podjął Prezydent Miasta Gniezna Jacek Kowalski, prezentując  historię Miasta oraz jego obecne osiągnięcia. Przedstawił współpracę ogrodów działkowych z administracją samorządową z której korzyści  czerpią obie strony. Przedstawiciele delegacji działkowców niemieckich dziękując za serdeczne ich przyjęcie wskazali, że kilkoro z nich jest w Gnieźnie już po raz trzeci i dostrzegają bardzo korzystne zmiany w mieście w stosunku do swej pierwszej wizyty przed 20 laty. Wysoko ocenili dokonania władz miejskich w procesie zmian ustrojowych, w wyglądzie miasta jak i w sposobie zagospodarowania poszczególnych działek w ogrodach działkowych.

Po Mszy św. sprawowanej w Kościele Garnizonowym  w intencji działkowców, delegacje z poszczególnych ogrodów na kolejne miejsce uroczystości stawiły się w Miejskim Ośrodku Kultury.
W pięknie przyozdobionej  przez działkowców i wypełnionej po brzegi sali widowiskowej,  po wysłuchaniu Hymnu Działkowców przypomniano historię powstania 110-latka dającego początek ogrodnictwa działkowego w naszym rejonie.  Ceremonię prowadził zasłużony dla ogrodnictwa działkowego w Gnieźnie kol. Zdzisław Stankowiak. Działkowcy wysłuchali okolicznościowych wystąpień Prezydenta Gniezna, który powitał licznych gości z wiceprezesem PZD Tadeuszem Jarzębakiem, prezesem OZ PZD w Poznaniu Zdzisławem Śliwą, posłami na Sejm RP Tadeuszem Tomaszewskim i Pawłem Arndtem, Starostą Gnieźnieńskim Dariuszem Pilakiem, Przewodniczącą Rady Miasta Marią Kocoń oraz licznych przedstawicieli samorządów lokalnych powiatu i miasta. Podkreślił rolę ogrodów działkowych dla mieszkańców Gniezna i zapewnił o niezmiennym wsparciu dla ruchu ogrodnictwa działkowego i reprezentującego ich Polskiego Związku Działkowców.  Jako druga zabrała głos prezes ogrodu Jubilata pani Urszula Świtoń, która przedstawiła piękną i długa historią Ogrodu. Przypomniała liczne wydarzenia, których świadkiem był Ogród, opowiedziała o pracach restauracyjnych, które przechodził w ostatnich latach i o zachowanych pamiątkowych obiektach, mających już dziś znaczenie historyczne. Historia ogrodu jest odpowiedzią dla tych środowisk, które twierdzą, że ogrody działkowe są reliktem minionego systemu… Poseł Paweł Arndt (PO) pogratulował działkowcom Jubileuszy i zapewnił, że działkowcy powinni w spokoju oczekiwać na decyzję Sejmu w sprawie nowej ustawy o ogrodach działkowych. Polemizował z tą tezą prezes OZ PZD Zdzisław Śliwa, który dobitnie stwierdził, że brak jest podstaw do dawania wiary takim zapewnieniom w obliczu wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który boleśnie dotknął wszystkich działkowców i odebrał prawo do posiadania przez nich swojej organizacji. Prezes OZ PZD zapowiedział też rozpoczęcie konsultacji projektu obywatelskiego ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, który zostanie przedstawiony na X Nadzwyczajnym Zjeździe PZD i zaapelował do środowisk politycznych jak i samych działkowców o wsparcie dla tego projektu, dającego gwarancje dalszego istnienia ogrodów, zachowanie nabytych praw działkowców oraz prawa do posiadania swojej organizacji, działającej według ustawy o stowarzyszeniach. Poddał też krytyce projekt ustawy Solidarnej Polski, który jest niczym innym jak tylko gorszą wersją projektu uwłaszczeniowego posła Dery, już raz odrzuconego przez Sejm w pierwszym czytaniu. Taki projekt nie służy działkowcom i jest zaprzeczeniem idei ogrodnictwa działkowego. Prowadzi bowiem do rozbicia jedności działkowców, przekształceń własnościowych (pełnopłatnych!) i wyklucza podstawową zasadę ogrodnictwa działkowego - powszechność dostępu do działek. Wiceprezes PZD Tadeusz Jarzębak  przedstawił skutki wyroku Trybunału Konstytucyjnego oraz długą już historię walki o prawa działkowców i Związku. Zapowiedział również, że zbliżający się Zjazd PZD będzie wydarzeniem oczekiwanym przez działkowców, którzy nadal wyrażają obawy o przyszłość swoich ogrodów i działek. Wystąpienia przedstawicieli Związku spotkały się z aplauzem zgromadzonych działkowców.

Z  okazji pięknych Jubileuszy Prezydent Miasta udekorował Rodzinny Ogród Działkowy im. Karola Marcinkowskiego w Gnieźnie Medalem Koronacyjnym. Medalami 1000-lecia Zjazdu Gnieźnieńskiego udekorował  przedstawicieli delegatów niemieckich działkowców Wilhelma Spiessa, Wernera Heidemanna i Wernera Boldera, którzy szczególnie zasłużyli się dla nawiązania i kontynuowania partnerskich więzi pomiędzy naszymi organizacjami działkowców.

Doceniając działania Prezydenta Miasta dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych na wniosek Kolegium Prezesów ROD Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców przyznała  Panu Prezydentowi Jackowi Kowalskiemu medal „Za zasługi dla Polskiego Związku Działkowców”. Medal  ten wręczył  Wiceprezes PZD Tadeusz Jarzębak. Gratulując Prezydentowi, oświadczył, że zazdrości działkowcom gnieźnieńskim takiej współpracy ze strony Prezydenta Miasta, który obok wielu innych obowiązków znajduje miejsce dla uprzyjemnienia możliwości korzystania z działek. W imieniu działkowców Wiceprezes Kolegium Prezesów  Wojciech Gola podziękował Prezydentowi za dotychczasową bardzo dużą, miłą i owocną współpracę  obdarowując go koszem kwiatów z 28 róż – symbolizującym 28 ogrodów gnieźnieńskich.

Akt  erekcyjny sztandaru przedstawił Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego uroczystości  Pan Jacek Kowalski, po czym Rodzice Chrzestni – Pani Magdalena Musiałowicz – Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz Tadeusz Tomaszewski – Poseł na Sejm RP podając sztandar Wiceprezesowi PZD prosi o wręczenie go działkowcom gnieźnieńskim. Sztandar – symbol jedności ruchu działkowego, ufundowany przez działkowców  i sponsorów przejął z rąk Tadeusza Jarzębaka Przewodniczący Kolegium Rodzinnych Ogrodów Działkowych Miasta i Powiatu Gniezno  Edmund Rybarczyk.  Obchodzone uroczystości były też okazją do podziękowania zasłużonym  działkowcom za ich pracę na rzecz ogrodnictwa działkowego w Gnieźnie. Złote Odznaki „Zasłużony Działkowiec” z rąk Pana Tadeusza Jarzębaka otrzymali Leon Miara, Henryk Bujanowski, Marek Pietrzak i Bolesław Szymański. Dokonano również podsumowania konkursu na najpiękniejszą działkę: w kategorii działek  ogrodowo – warzywnych  I miejsce zdobyła działka Nr 91 w ROD im. Jana Kilińskiego w Trzemesznie użytkowana przez  Panią Iwonę Jakubowską-Janicką a w kategorii działki rekreacyjnej działka nr 11 w ROD „Piastów” użytkowana przez Panią Annę Chudą.

Obchodzone uroczystości  uświetnione były występami wokalno-tanecznymi w wykonaniu młodzieży  z Miejskiego Ośrodka Kultury.

Po wspólnym obiedzie w Pałacu  Balcerowo uczestnicy uroczystości udali się Gnieźnieńską Kolejką Wąskotorową  do Witkowa na spotkanie z władzami Miasta i Gminy oraz z użytkownikami działek w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im. Karola Świerczewskiego.

Burmistrz Krzystof Szkudlarek  zapewnił przybyłych, że bez względu na nowe uregulowania prawne będzie zawsze współpracował i wspierał działkowców w ich pracy na rzecz utrzymania i rozwoju ogrodów na terenie Miasta i Gminy Witkowo.

Relację opracowali: Zdzisław Stankowiak i Zdzisław Śliwa

 

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio