Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Stanowisko Prezesów ROD z terenu woj. świętokrzyskiego w zakresie wydanego orzeczenia TK - 03.08.2012

Trybunał Konstytucyjny RP wydając rozstrzygnięcie w odniesieniu  do zaskarżonej Ustawy o ROD jako konsekwencję wniesionych dwóch wniosków byłego Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, zadecydował o losach ponad milionowej grupy użytkowników działek i ich rodzin.

Okres ponad dwóch lat (począwszy od lutego 2010 r.) jaki Sędziowie Trybunału mieli na gruntowne zapoznanie się zarówno z regulacjami zakwestionowanej Ustawy jak i działalnością Polskiego Związku Działkowców, nie został w naszej ocenie właściwie wykorzystany przez większość składu orzekającego.

Zarówno Marszałek Sejmu, Prokurator Generalny jak i Rzecznik Praw Obywatelskich nie odnaleźli podstaw do wydania orzeczenia o takiej skali jak to z 11 lipca bieżącego roku.

Uznali oni co prawda, iż cztery artykuły obowiązującej Ustawy o ROD naruszają ich zdaniem wzorce konstytucyjne, nie mniej pozostałe przepisy stanowiące fundamentalny szkielet prawny Ustawy nie budziły wątpliwości. Tym bardziej zdumiewająca jest skala wydanego rozstrzygnięcia Trybunału. 24 zakwestionowane artykuły oznaczają, że po okresie 18 miesięcy stanie się on – jako pozbawiony zasadniczych zapisów – nieznaczący w praktyce.

Jeszcze bardziej zdumiewa wyrażone w ustnym uzasadnieniu wyroku stwierdzenie, iż Trybunał wydając rozstrzygnięcie w żaden sposób nie zmierza do naruszenia lub osłabienia pozycji samych działkowców. Trudno to logicznie powiązać z faktem jednoczesnego wykreślenia zgody PZD na likwidację ROD na cele inne niż publiczne, umożliwienia zwrotu gruntu w naturze byłym właścicielom terenów ogrodów czy wreszcie „otwarcia furtki” do wprowadzenia podatków w zakwestionowanym art. 16.

Dopełnieniem powyższego jest cały katalog zapisów odnoszących się do samej organizacji jaką jest Polski Związek Działkowców. W błędnym przekonaniu o tzw. „monopolu Związku” postawiono na szali blisko 5 tysięcy ogrodów i milion działkowych rodzin. Trybunał uległ także jak się wydaje „nadmuchanemu” przez media fałszywemu obrazowi największej, samorządnej organizacji społecznej. Nie ma żadnych racjonalnych przesłanek na poparcie monopolistycznego założenia. Istnieją wszak inne organizacje skupiające użytkowników działek a zapis art. 68 ust.1 pkt 3 Ustawy o gospodarce nieruchomościami daje bazę pod nabywanie gruntów w zakresie rozwoju ogrodnictwa działkowego przez miłośników tego ruchu. PZD nie jest także organizacją do której przynależność jest obowiązkowa – czego nie da się już powiedzieć chociażby o niektórych samorządach zawodowych. Inny akt normatywny w postaci Ustawy prawo o stowarzyszeniach jednoznacznie wskazuje z kolei organy nadzorujące działalność Związku – art. 7.

 Rozstrzygnięcie Trybunału jest w konsekwencji zakończeniem istnienia Polskiego Związku Działkowców. Organizacja powołana Ustawą – rozwiązana orzeczeniem Trybunału. Takich uprawnień organ ten z pewnością nie posiada. Uznać zatem należy, że wydane orzeczenie samo w sobie stoi w sprzeczności z zapisami Konstytucji i powoduje tym samym kuriozalną wręcz sytuację. W celu ochrony jednych zapisów narusza się kolejne.

Jedynie dwóch sędziów składu orzekającego spojrzało na rozpatrywaną tematykę Ustawy i ogrodnictwa działkowego w pełnym zakresie, nie zapominając o konstytucyjnych prawach samej organizacji, szanując jej dotychczasowy dorobek.

Jest niezwykle przykrym fakt, że organ władzy sądowniczej o najwyższym autorytecie państwowym, wydał orzeczenie o tak wątpliwej zasadności.

Pozostaje w miejscu tym wyrazić nadzieję, iż Ustawodawca wydając nowy akt normatywny skutecznie zabezpieczy prawa milionowej grupy obywateli i ich rodzin, które w chwili obecnej zostały mocno zachwiane.      

Kielce, dnia 2 sierpnia 2012 r.

                                                            

Prezesi ROD

z terenu województwa świętokrzyskiego 

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio