Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wzory dokumentów

Uchwała Prezydium KR PZD w sprawie zasad udzielania przez Prezydium Krajowej Rady PZD dotacji dla ROD z Funduszu Rozwoju Krajowej Rady PZD i ich rozliczania - 22.06.2012

UCHWAŁA NR  46/2012
PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY
POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

z dnia 14 marca 2012 r.

 

w sprawie zasad udzielania przez Prezydium Krajowej Rady PZD dotacji dla ROD z Funduszu Rozwoju Krajowej Rady PZD i ich rozliczania

 

 

Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców działając
na podstawie § 172 ust. 1 pkt. 2, ust. 2 oraz § 175 Statutu PZD, w związku
z  uchwałą nr 15/2006 Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 9 lutego 2006 r.
w sprawie kryteriów udzielania dotacji i pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych objętych otwartym i długofalowym programem rozwoju i modernizacji ROD oraz  uwzględniając konieczność racjonalnego
i efektywnego dysponowania środkami finansowymi o ograniczonej wielkości będącymi w dyspozycji Krajowej Rady PZD, postanawia:

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

Uszczegółowić kryteria udzielania i rozliczania dotacji na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych przez ROD, ze środków Funduszu Rozwoju Krajowej Rady PZD.

 

§ 2

 1. Krajowa Rada PZD udziela dotacji dla ROD na realizację zadań inwestycyjno-remontowych na podstawie prawidłowo sporządzonych wniosków zarządów ROD, przesłanych do KR PZD za pośrednictwem
  OZ PZD, pozytywnie zaopiniowanych przez Prezydium OZ PZD.

Wzór druku wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Wzór  druku opinii OZ PZD stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

 1. Opinia winna uwzględniać spełnienie przez  zarząd ROD wymagań odnośnie realizacji robót a wynikających z prawa budowlanego i innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego w danej materii oraz obowiązujących
  w PZD procedur w sprawie inwestycji i remontów w rodzinnych ogrodach działkowych.
 2. OZ PZD przesyła do KR PZD wniosek o udzielenie dotacji wraz z kserokopią uchwały walnego zebrania ROD w sprawie realizacji zadania inwestycyjno-remontowego, opinię OZ PZD oraz uchwałę Prezydium OZ PZD.

 

 

 

 

UDZIELANIE DOTACJI

 

§ 3

Zarząd ROD może ubiegać się o dotacje na realizację zadania inwestycyjno- remontowego, wynikającego  z uchwały walnego zebrania, po uzyskaniu zgody na jego realizację przez Prezydium OZ PZD i włączeniu go do planu inwestycji i remontów okręgowego zarządu PZD.

§ 4

Dotacja dla ROD ze środków Krajowej Rady PZD może być udzielona dla ROD raz na trzy lata. Po upływie minimum trzyletniego okresu od daty udzielenia poprzedniej dotacji, ROD może ubiegać się o kolejną dotację, o ile poprzednia została prawidłowo i terminowo rozliczona.

 

§ 5

 1. Zarząd ROD może ubiegać się o dotacje na realizację danego zadania inwestycyjno – remontowego od jednej jednostki nadrzędnej PZD.
 2. Dotację dla ROD na realizację zadania inwestycyjno-remontowego
  w pierwszej kolejności przydziela jednostka terenowa, wykorzystując przeznaczone na ten cel środki będące w jej dyspozycji.
 3. Po wyczerpaniu puli własnych środków, Prezydium OZ PZD kieruje wnioski zarządów ROD do Krajowej Rady PZD wraz  ze wskazaniem stanu środków na Funduszu Rozwoju OZ, na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego dzień opiniowania wniosku.
 4. Wysokość dotacji udzielanych dla ROD, jest uzależniona od środków, jakimi dysponuje Prezydium KR PZD oraz wielkości i wartości zadań, lecz nie wyższej niż do 30 % wartości zadania określonego we wniosku.
 5. Dofinansowanie obejmuje końcowy etap robót, co oznacza iż zarządy ROD, składając wniosek o dotacje muszą wykazać wartość już poczynionych nakładów lub przy zadaniach o krótkim cyklu realizacji wartość posiadanego zabezpieczenia finansowego na dane zadanie, przy czym środki pochodzące z dotacji mogą być przeznaczone na zakup materiałów, prace specjalistyczne i sprzęt.
 6. Przyznanie dotacji na rzecz ROD następuje na podstawie uchwały Prezydium KR PZD poprzez wpłatę środków wyłącznie na wskazane
  we wniosku konto bankowe ROD.
 7. Uchwały o przyznaniu dotacji dla ROD ze środków Funduszu Rozwoju będącego w dyspozycji KR PZD, w pełnej treści publikowane
  są w Biuletynie Informacyjnym Krajowej Rady PZD.

 

§ 6

Zarządy ROD, które udostępniają odpłatnie majątek trwały PZD lub będący
w jego władaniu , nie mogą ubiegać się o dotacje z Krajowej Rady PZD.

 

 

ROZLICZANIE DOTACJI

 

§ 7

 1. Rozliczenia dotacji dokonuje zarząd ROD za pośrednictwem właściwego OZ PZD.
 2. Podstawą do rozliczenia przyznanej dotacji są kserokopie faktur
  i rachunków poświadczonych za zgodność z oryginałem, właściwie opisane pod względem merytorycznym i rachunkowym i podpisane przez osoby upoważnione w ROD: prezesa, skarbnika, księgowego ROD oraz protokół  odbioru robót.
 3. Dokumenty, o których mowa w pkt. 2, pozostają w dyspozycji OZ PZD.
 4. Nadzór nad prawidłowością wydatkowania środków oraz celowością ich wykorzystania przez ROD sprawuje Prezydium właściwego OZ PZD.
 5. Na podstawie przedłożonego przez Zarząd ROD rozliczenia, OZ PZD po ich zatwierdzeniu, przedkłada do KR PZD druk „Potwierdzenie Rozliczenia Dotacji Przyznanej Przez Prezydium Krajowej Rady PZD”, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
 6.  Rozliczenie dotacji następuje do wysokości udzielonej dotacji.
 7. Środki pochodzące z dotacji, a wydatkowane niezgodnie z celem przyznania dotacji podlegają zwrotowi.
 8. Rozliczenie dotacji następuje do dnia określonego w uchwale Prezydium Krajowej Rady PZD o jej przyznaniu.
 9. W uzasadnionych przypadkach Prezydium Krajowej Rady PZD, na wniosek zarządu ROD, pozytywnie zaopiniowanego przez Prezydium OZ PZD, może przedłużyć termin rozliczenia dotacji.

 

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

   WICEPREZES                                                         PREZES

 

 

Wincenty KULIK                                               Eugeniusz KONDRACKI

 

 

Warszawa, dnia 14 marca 2012 r.

 

załączniki:

nr 1 wniosek o  przyznanie dotacji

nr 2 opinia Okręgowego Zarządu PZD

nr 3 potwierdzenia rozliczenia dotac

Powrót

Copyright © 2014 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio